Μείωση εργοδοτικής εισφοράς κύριας σύνταξης Ν.4583/18

Σύντομη περιγραφή

Σε συνέχεια των διατάξεων του άρθρου 86 του Ν. 4583/2018(Φ.Ε.Κ. 212/Α’/18-12-2018) και της κατ’ εξουσιοδότηση Υ.Α. Δ.15/Δ’/3220/72/26.2.2019 (Φ.Ε.Κ. 681/Β’/28-12-2019), δημοσιεύθηκε η παρακάτω εγκύκλιος ΕΦΚΑ :

ΕΓΚ 2803/06/2019 : Πρόγραμμα καταβολής μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς κύριας σύνταξης για μισθωτούς ως 25 ετών, κατ’ εφαρμογή του Ν.4583/18

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των ενεργειών που πρέπει να γίνουν στο Galaxy payroll για την εφαρμογή της.

Προσοχή : Η εφαρμογή των οδηγιών προϋποθέτει την εγκατάσταση του patch 33L

Αναλυτική περιγραφή

Ενεργοποίηση προγράμματος μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς

  • Μεταβείτε στις παραμέτρους εταιρίας (Εταιρία | Ενέργειες | Παράμετροι μισθοδοσίας υποκ/τος | ΕΦΚΑ) και ενημερώστε το πεδίο «Ανω όριο ηλικίας για μείωση εισφορών σύνταξης» με την τιμή 25.

Εάν επιθυμείτε να διεκδικήσετε επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών μέσω δελτίων μεταβολής, δηλώστε ημερομηνία ισχύος 01/01/2019, διαφορετικά δηλώστε ημερομηνία ισχύος 01/06/2019.

  • Μεταβείτε από οργάνωση μισθοδοσίας στη λίστα καλύψεων ΚΠΚ (Οργάνωση μισθοδοσίας | Αρχεία ΟΣΥΚ | λίστα καλύψεων ΚΠΚ).

Πατήστε «Επεξεργασία» στην εγγραφή με τύπο «Σύνταξη», και εισάγετε τους ΚΠΚ που χρησιμοποιείτε στην εταιρία σας, οι οποίοι περιλαμβάνουν κάλυψη σύνταξης εργοδότη, επιλέγοντας στο πεδίο «κάλυψη για» την τιμή «Εργοδότης»

Οι εγγραφές που θα εισάγετε στη λίστα καλύψεων ΚΠΚ, πρέπει να είναι για τα ΚΠΚ όλων των χρονικών περιόδων για τις οποίες θέλετε να υπολογιστεί μείωση εισφορών εργοδότη.

Παράδειγμα για το ΚΠΚ 101, εάν θέλετε να υπολογιστεί μείωση εισφορών και για μισθοδοσίες πριν την 01-06-2019, θα πρέπει να εισάγετε μια εγγραφή για το ΚΠΚ που ισχύει από 01-06-2019 αλλά και μια εγγραφή για το προγενέστερο ΚΠΚ, που ισχύει 01-06-2016.

Σημειώσεις

  • Η εφαρμογή ελέγχει την ηλικία του απασχολούμενου (ηλικία<25 ετών) και εφόσον ο κωδικός πακέτου κάλυψης περιλαμβάνει κάλυψη σύνταξης, υπολογίζει τη μειωμένη εισφορά εργοδότη.

Εάν θέλετε να εξαιρέσετε κάποιον εργαζόμενο από τον υπολογισμό της μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς, μπορείτε να επιλέξετε το πεδίο «Εξαίρεση από μείωση εισφ. σύνταξης εργοδότη Ν4583» (Απασχόληση | Ιστορικά δεδομένων | ΕΦΚΑ | Γενικά).

  • Στην περίοδο συμπλήρωσης του άνω ορίου ηλικίας (25), υπάρχει δυνατότητα να υπολογιστεί η μειωμένη εργοδοτική εισφορά, αναλογικά, καθόλου ή και για ολόκληρη την περίοδο (Εταιρία | Ενέργειες | Παράμετροι μισθοδοσίας υποκ/τος | ΕΦΚΑ «Μείωση εισφ. σύντ. στην περίοδο συμπλ. ορίου ηλικίας», Αρχική τιμή «Αναλογικά»).

Αναδρομικοί υπολογισμοί από 01/01/2019

Εφόσον πρόκειται να διεκδικήσετε επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών μέσω δελτίων μεταβολής, θα χρειαστεί να εκτελέσετε αναδρομικούς υπολογισμούς από 01/01/2019, προκειμένου να υπολογιστούν οι μειώσεις εισφορών που θα καταχωρίσετε στα σχετικά δελτία μεταβολής.

Οι υπολογισμοί αυτοί θα πρέπει να υπολογιστούν σε διακριτή ημερομηνία πληρωμής προκειμένου να εξαιρεθούν από τη διαδικασία της ΑΠΔ.