Δώρο Πάσχα 2021 – Αναστολή εργασίας – Πρόγραμμα ΣΥΝ-εργασία|GalaxyPayroll

Δώρο Πάσχα 2021 – Αναστολή εργασίας – Πρόγραμμα ΣΥΝ-εργασία

Σύμφωνα με τη σχετική τροπολογία, για τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή:

  • Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται για τα διαστήματα που απασχόλησαν τους μισθωτούς τους να καταβάλουν το Δώρο Πάσχα βάσει των πραγματικά καταβαλλόμενων αποδοχών τους.
  • Για τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία οι συμβάσεις εργασίας των μισθωτών τέθηκαν σε αναστολή, η αναλογία του Δώρου Πάσχα θα καταβληθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό απευθείας στους εργαζόμενους και θα υπολογιστεί επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Στην περίπτωση κατά την οποία οι εργαζόμενοι εντάχθηκαν στον πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», το Δώρο Πάσχα θα καταβληθεί ως εξής:

  • Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλλουν την αναλογία του Δώρου Πάσχα, βάσει των πραγματικών αποδοχών που έλαβαν κατά το διάστημα υπαγωγής στον εν λόγω μηχανισμό.
  • Από τον κρατικό προϋπολογισμό θα καταβληθεί απευθείας στους εργαζομένους, η αναλογία του Δώρου Πάσχα βάσει του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης που έλαβαν για το χρονικό διάστημα υπαγωγής τους στο μηχανισμό.

Από τον κρατικό προϋπολογισμό θα καταβληθούν και οι αναλογούσες στο Δώρο Πάσχα ασφαλιστικές εισφορές των παραπάνω χρονικών διαστημάτων (αναστολών και υπαγωγής στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ).

Για τον υπολογισμό του μειωμένου Δώρου Πάσχα στο Galaxy payroll, φροντίστε πρωτύτερα να έχετε καταχωρίσει τις σχετικές απουσίες αναστολής/συνεργασίας καθώς και να έχετε επιλέξει τη σχετική παράμετρο εταιρίας «Μείωση Δώρων λόγω άδειας αναστολής /συνεργασίας» (Εταιρία| Ενέργειες| Παράμετροι μισθοδοσίας εταιρίας| Δώρα).

Για την απεικόνιση του Δώρου Πάσχα στην Αναλυτική Περιοδική δήλωση αναμένονται οδηγίες από τον ΕΦΚΑ.