Δώρο Πάσχα 2021 Αναστολής-Συνεργασίας - Galaxy Payroll

 

Σύντομη περιγραφή

Σύμφωνα με το γενικό έγγραφο ΕΦΚΑ, Α.Π.: 200763, 01/06/2021, με θέμα «Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης του Δώρου Πάσχα 2021 (Δ.Π. 2021) για εργαζόμενους:

  • των οποίων ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας
  • ενταχθέντες στον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ», ορίζονται τα κάτωθι:

Για την αναλογία του Δώρου Πάσχα, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα ή διαστήματα αναστολής των συμβάσεων εργασίας, καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ. μηνός Μαίου 2021 τα στοιχεία του ονομαστικού μισθού ή του ημερομισθίου, με πλήρη, ή μειωμένη, ή εκ περιτροπής απασχόληση με βάση τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με τη χρήση του νέου Τύπου Αποδοχών (Τ.Α.) 123 «ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ ΑΝΑΣΤ.ΣΥΜΒ.» Ο Τ.Α. 123 χρησιμοποιείται για την απεικόνιση του τμήματος του Δ.Π./2021, το οποίο δεν υποχρεούται να καταβάλει ο εργοδότης στον εργαζόμενο – καθόσον επιδοτείται - πλην όμως, οφείλει να το δηλώσει στην Α.Π.Δ.

Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Πάσχα έτους 2021 που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα ένταξης στο πρόγραμμα ΣΥΝ-εργασία καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ. μηνός Μαίου 2021 τα στοιχεία του ονομαστικού μισθού ή του ημερομισθίου με χρήση νέων Τύπων Αποδοχών (Τ.Α.) 119 «Τακτ. αποδ. ΔΠ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και 120 «Πρόσθ. αποδ. ΔΠ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», οι οποίοι λειτουργούν παράλληλα και συνδυαστικά/προσθετικά.

Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Πάσχα έτους 2021 που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα ένταξης στο πρόγραμμα ΣΥΝ-εργασία επιχειρήσεων αερομεταφορών και συναφών δρστηριοτήτων καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ. μηνός Μαίου 2021 τα στοιχεία του ονομαστικού μισθού ή του ημερομισθίου με χρήση νέων Τύπων Αποδοχών (Τ.Α.) 121 «Τακτ. αποδ. ΔΠ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦ.» και 122 «Πρόσθ. αποδ. ΔΠ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦ.», οι οποίοι λειτουργούν παράλληλα και συνδυαστικά/προσθετικά.

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των ενεργειών που πρέπει να γίνουν στο Galaxy payroll για την εφαρμογή των παραπάνω.

Προσοχή : Η εφαρμογή των οδηγιών προϋποθέτει την εγκατάσταση του patch 36r

Αναλυτική περιγραφή

Γενικά

Μετά την εγκατάσταση του patch, επιβεβαιώστε ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς ο συγχρονισμός των αρχικών δεδομένων μισθοδοσίας.

C:\Users\fin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.MSO\2448D120.tmp

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα εργαζομένων με άδεια λόγω αναστολής εργασίας

Ο υπολογισμός του Δώρου Πάσχα που αναλογεί στο διάστημα της αναστολής εργασίας, προϋποθέτει ότι έχετε ήδη καταχωρίσει τις σχετικές άδειες αναστολής και έχετε υπολογίσει μειωμένο Δώρο Πάσχα εκκαθάρισης.

Εάν δεν το έχετε κάνει, μεταβείτε στις παραμέτρους εταιρίας (Εταιρία| Ενέργειες| Παράμετροι μισθοδοσίας εταιρίας| Δώρα, τσεκάρετε την παράμετρο «Μείωση Δώρων λόγω άδειας αναστολής - συνεργασίας» και υπολογίστε στη συνέχεια Δώρο Πάσχα κατά τα συνήθη.

Δώρο Πάσχα αναστολής


Υπολογίστε μισθοδοσία Δώρου Πάσχα με ειδικό μοντέλο υπολογισμού, το μοντέλο «1103006 - Μοντέλο υπολογισμού στοιχείων ΑΠΔ για αναστολή εργασίας» στον ειδικό τύπο μισθοδοσίας «020- Δώρο Πάσχα αναστολής». Η εγγραφή Δώρου Πάσχα που θα παραχθεί, θα περιέχει το δικαιούμενο Δώρο Πάσχα για το διάστημα αναστολής εργασίας.

Προτείνεται ο υπολογισμός του Δώρου Πάσχα αναστολής να εκτελεστεί σε διαφορετική ημερομηνία πληρωμής από το Δώρο Πάσχα εκκαθάρισης.

σημείωση.png ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Ο υπολογισμός του Δώρου Πάσχα εκκαθάρισης είναι απαραίτητος ακόμη και εάν οι εν λόγω απασχολούμενοι ήταν σε αναστολή εργασίας για όλο το διάστημα αναφοράς Δώρου Πάσχα.
  • Μπορείτε να υπολογίσετε Δώρο Πάσχα αναστολής με δοτά στοιχεία χρόνου, αφού επιλέξετε το πεδίο «Δοτά στοιχεία χρόνου» και καταχωρίσετε τις ημέρες που επιθυμείτε, στο σχετικό ιστορικό πεδίο «Ημέρες Δώρου Πάσχα αναστολής» (Απασχόληση| Ιστορικά δεδομένων| Επιπλέον χρονικά| Δοτά στοιχεία χρόνου).

 

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα εργαζομένων με ένταξη στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-εργασία»

Δώρο Πάσχα για το διάστημα παρασχεθείσας εργασίας


Ο υπολογισμός του Δώρου Πάσχα που αναλογεί στο διάστημα μόνο της παρασχεθείσας εργασίας, προϋποθέτει ότι έχετε ήδη καταχωρίσει τις σχετικές άδειες συνεργασίας και έχετε υπολογίσει Δώρο Πάσχα εκκαθάρισης.

Εάν δεν το έχετε κάνει, μεταβείτε στις παραμέτρους εταιρίας (Εταιρία| Ενέργειες| Παράμετροι μισθοδοσίας εταιρίας| Δώρα, τσεκάρετε την παράμετρο «Μείωση Δώρων λόγω άδειας αναστολής-συνεργασίας» και υπολογίστε στη συνέχεια Δώρο Πάσχα κατά τα συνήθη.

Εάν έχετε ήδη υπολογίσει το μειωμένο Δώρο Πάσχα (πριν την εγκατάσταση της νέας έκδοσης), πρέπει συμπληρωματικά να ενημερώσετε τα στοιχεία ΑΠΔ συνεργασίας, για τη σωστή απεικόνιση των εγγραφών στους νέους τύπους αποδοχών ΑΠΔ που ορίζει η σχετική απόφαση ΕΦΚΑ.

Για το λόγο αυτό - εφόσον δεν υπολογίσετε εκ νέου Δώρο Πάσχα εκκαθάρισης - θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήμα:

  • Επιλέξτε Μισθοδοσία| Διαδικασίες| Υπολογισμός μισθοδοσίας με ειδικό μοντέλο υπολογισμού
  • Επιλέξτε την περίοδο του Δώρου Πάσχα εκκαθάρισης, το μοντέλο υπολογισμού «1103009 - Μοντέλο επανυπολογισμού εισφορών ανά αποδοχή» και το πεδίο «Μερικός επανυπολογισμός υπάρχουσας μισθοδοσίας».

σημείωση.png ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σε περίπτωση που η διάρκεια συμμετοχής του απασχολούμενου στο πρόγραμμα συνεργασία δεν καλύπτει όλο το διάστημα αναφοράς του Δώρου Πάσχα, αυτόματα θα υπολογιστούν οι δικαιούμενες ημέρες δώρου για το διάστημα εκτός προγράμματος, προκειμένου να απεικονιστούν στην ΑΠΔ σε τύπο αποδοχών “004”.  Ο υπολογισμός προκύπτει από τις ημέρες ισχύος του πεδίου «Συμμετοχή στο πρόγραμμα», οπότε πρέπει να το έχετε ενημερώσει με τη σωστή ιστορικότητα. Τις δικαιούμενες αυτές ημέρες μπορείτε επίσης εάν επιθυμείτε να τις καταχωρίσετε, αφού αποεπιλέξετε την παράμετρο εταιρίας «Υπολογισμός ημερών δώρων εκτός ΣΥΝ-εργασία» (Εταιρία| Ενέργειες| Παράμετροι μισθοδοσίας εταιρίας| Δώρα), στο πεδίο «Ημέρες δώρου Πάσχα εκτός προγράμματος συνεργασίας» (Απασχόληση| Ιστορικά δεδομένων | Επιπλέον χρονικά| Δοτά στοιχεία χρόνου).

 

Δώρο Πάσχα για το διάστημα μη παρασχεθείσας εργασίας λόγω συνεργασίας


Υπολογίστε μισθοδοσία Δώρο Πάσχα με ειδικό μοντέλο υπολογισμού, το μοντέλο «1103006 - Μοντέλο υπολογισμού στοιχείων ΑΠΔ για το πρόγραμμα Συνεργασία» στον ειδικό τύπο μισθοδοσίας «021 – Δώρο Πάσχα συνεργασίας». Η εγγραφή Δώρου Πάσχα που θα παραχθεί, θα περιέχει το δικαιούμενο Δώρο Πάσχα για την μη παραχθείσα εργασία λόγω συνεργασίας.

Προτείνεται ο υπολογισμός του Δώρου Πάσχα συνεργασίας να εκτελεστεί σε διαφορετική ημερομηνία πληρωμής από το Δώρο Πάσχα εκκαθάρισης και Δώρου Πάσχα αναστολής.

σημείωση.png ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μπορείτε να υπολογίσετε Δώρο Πάσχα συνεργασίας με δοτά στοιχεία χρόνου, αφού επιλέξετε το πεδίο «Δοτά στοιχεία χρόνου» και καταχωρίσετε τις ημέρες που επιθυμείτε, στο σχετικό ιστορικό πεδίο «Ημέρες Δώρου Πάσχα συνεργασίας» (Απασχόληση| Ιστορικά δεδομένων| Επιπλέον χρονικά| Δοτά στοιχεία χρόνου).

 ΠΡΟΣΟΧΗ !

Πριν την έναρξη των υπολογισμών, επιβεβαιώστε ότι έχετε ενημερωμερώσει σωστά το πεδίο «Συμμετοχή στο πρόγραμμα» καθως είναι απαραίτητο για την ορθή απεικόνιση των εγγραφών στην Αναλυτική περιοδική δήλωση ΙΚΑ.