Δώρο Πάσχα και Αναστολή εργασίας - Galaxy Payroll

Σύντομη περιγραφή

Σύμφωνα με την απόφαση αρ. 21036/1737/2020 (ΦΕΚ Β' 2141/03-06-2020) «Καθορισμός επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 και χρόνος καταβολής αυτού. Προσδιορισμός του επιδόματος εορτών Πάσχα που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και διαδικασία πληρωμής του», ορίζονται τα εξής:

  • Οι επιχειρήσεις - εργοδότες καταβάλλουν στους εργαζομένους το σύνολο του επιδόματος εορτών Πάσχα, δηλαδή τόσο το ποσό που καλύπτεται από τον ίδιο τον εργοδότη όσο και το ποσό που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και αποδίδουν τις οφειλόμενες για το σύνολο του επιδόματος, ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις στους οικείους φορείς.
  • Οι επιχειρήσεις – εργοδότες καταχωρίζουν σε διακριτή Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) το επίδομα εορτών Πάσχα. Τα ποσά του επιδόματος εορτών που βαρύνουν τον εργοδότη καταχωρίζονται στον κωδικό τύπου αποδοχών 04. Στην ίδια Α.Π.Δ. σε κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών, οι λεπτομέρειες του οποίου θα καθοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, καταχωρίζονται τα ποσά του επιδόματος εορτών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των ενεργειών που πρέπει να γίνουν στο Galaxy payroll για την εφαρμογή των παραπάνω.

Προσοχή : Η εφαρμογή των οδηγιών προϋποθέτει την εγκατάσταση του patch 35L

Αναλυτική περιγραφή

Γενικά

Μετά την εγκατάσταση του patch 35L, επιβεβαιώστε ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς ο συγχρονισμός των αρχικών δεδομένων μισθοδοσίας.

C:\Users\fin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.MSO\2448D120.tmp

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα εργαζομένων με άδεια λόγω αναστολής εργασίας

Υπολογίστε Δώρο Πάσχα στην περίοδο που επιθυμείτε, με ημερομηνία πληρωμής στα όρια της περιόδου στην οποία θέλετε να συμπεριληφθεί η εν λόγω εγγραφή δώρου. Το Δώρο Πάσχα αρχικά θα υπολογιστεί μειωμένο, κατά το διάστημα αναστολής εργασίας.

Μεταβείτε στις παραμέτρους εταιρίας (Εταιρία| Ενέργειες| Παράμετροι μισθοδοσίας εταιρίας| Δώρα και αποτσεκάρετε την παράμετρο «Μείωση Δώρων λόγω άδειας αναστολής» με την υπάρχουσα ημερομηνία ισχύος.

Υπολογίστε αναδρομικά του Δώρου Πάσχα που υπολογίσατε στο προηγούμενο βήμα, επιλέγοντας το ειδικό επίπεδο αναδρομικών «003- Αναδρομικά στοιχεία δώρων αναστολής». Η αναδρομική εγγραφή Δώρου Πάσχα που θα παραχθεί, θα περιέχει το δικαιούμενο Δώρο Πάσχα για το διάστημα αναστολής εργασίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Εάν έχετε υπολογίσει το Δώρο Πάσχα με δοτά στοιχεία χρόνου, για να προκύψει η διαφορά των επιπλέον ημερών δώρου λόγω αναστολής, θα πρέπει πριν τον αναδρομικό υπολογισμό Δώρου Πάσχα είτε να αποτσεκάρετε τα δοτά στοιχεία είτε να καταχωρίσετε τις πλήρεις δικαιούμενες ημέρες δώρου.
  • Εάν έχετε ήδη υπολογίσει ολόκληρο το Δώρο Πάσχα, χωρίς τη μείωση των ημερών αναστολής, για να εμφανιστούν οι αποδοχές που αφορούν στο διάστημα της αναστολής σε διακριτή εγγραφή, θα χρειαστεί να επανυπολογίσετε το Δώρο Πάσχα (κανονικό και αναδρομικό), όπως περιγράφεται παραπάνω.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ο ακριβής τρόπος απεικόνισης στην Αναλυτική περιοδική δήλωση ΙΚΑ, των εγγραφών Δώρων, που αφορούν στο διάστημα της αναστολής εργασίας.

Κατά συνέπεια, για την ενημέρωση και δημιουργία της σχετικής ΑΠΔ, θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες.