Αποζημίωση απόλυσης σε δόσεις |Galaxy Payroll

Σύντομη περιγραφή

Σύμφωνα με το άρθρο 74, Ν.3863/2010 όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές δύο (2) μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο (2) μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο (2) μηνών, εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της αποζημιώσεως είναι μικρότερο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επομένη της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση.

Ο εργοδότης μπορεί αν θέλει να ορίσει ράντα δόσεων η οποία να είναι ευνοϊκότερη από αυτή που ορίζει ο νόμος.

Κάθε πληρωμή δόσης είναι μία αυτόνομη ενέργεια η οποία απαιτεί την καταβολή του καθαρού ποσού στον εργαζόμενο (αρχείο πληρωμής τράπεζας) και την απόδοση του αναλογούντος φόρου στο ποσό της δόσης στην εφορία (προσωρινή δήλωση φόρου του μήνα της καταβολής της δόσης ). Επίσης εάν αλλάζει το έτος τότε τα ποσά των δόσεων που καταβάλλονται στο επόμενο έτος από αυτό της απόλυσης, πρέπει να περιληφθούν και στη βεβαίωση αποδοχών του έτους που καταβλήθηκαν.

Αναλυτική περιγραφή

Γενικά

Ο υπολογισμός της αποζημίωσης απόλυσης σε δόσεις προϋποθέτει ότι έχετε υπολογίσει ήδη τη συνολική αποζημίωση απόλυσης του εργαζόμενου.

Υπολογισμός αποζημίωσης απόλυσης σε δόσεις

Επιλέξτε από τη λίστα των απασχολήσεων, την απασχόληση στην οποία θέλετε να υπολογίσετε δόσεις αποζημίωσης απόλυσης.

Επιλέξτε Ενέργειες| Μισθοδοσία| Αποζημίωση απόλυσης σε δόσεις και στη συνέχεια την περίοδο στην οποία έχετε ήδη υπολογίσει τη συνολική αποζημίωση απόλυσης.

Πατήστε “Next”.

Αποτελέσματα


Η διαδικασία διασπά αυτόματα το συνολικό ποσό αποζημίωσης απόλυσης σε διμηνιαίες δόσεις, με τον κανόνα ότι κάθε μια από αυτές (εκτός της τελευταίας) δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές 2 μηνών προσαυξημένες κατά το ποσό του 1/6 της προσαύξησης αποζημίωσης απόλυσης.

Ως ημερομηνία πληρωμής της κάθε δόσης τίθεται, για την πρώτη δόση η ημερομηνία πληρωμής της αρχικής απόλυσης και κάθε επόμενη δόση, δύο μήνες μετά.

Πατώντας “next” ολοκληρώνεται η διαδικασία, η οποία δημιουργεί τόσες εγγραφές μισθοδοσίας όσες και οι δόσεις,

αντικαθιστώντας την αρχική απόλυση με τα στοιχεία της πρώτης δόσης.

Ενέργειες


Στην οθόνη των αποτελεσμάτων μπορείτε :

  • Να τροποποιήσετε τα ποσά των δόσεων και του φόρου
  • Να διαγράψετε κάποια δόση ή να εισάγετε κάποια επιπλέον, αλλάζοντας έτσι το συνολικό αριθμό των δόσεων
  • Να μεταβάλετε την προτεινόμενη ημερομηνία πληρωμής κάθε δόσης, πάντα στα όρια της περιόδου που προτείνεται από τη διαδικασία

Με κάθε ενέργεια από τις παραπάνω, ενεργοποιείται το πλήκτρο ενεργειών “Υπολογισμός” το οποίο πρέπει να επιλέξετε, για να επανυπολογιστούν τα στοιχεία των δόσεων, βάσει των τροποποιήσεων που κάνατε .

Έστω στο παράδειγμά μας, διαγράψετε τις δύο τελευταίες δόσεις, αυτό θα σας δώσει την παρακάτω εικόνα:

Πατώντας “Υπολογισμός”, τα αποτελέσματα διαμορφώνονται ως εξής:

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επαναφέρετε τα αρχικά αποτελέσματα της διαδικασίας, μπορείτε να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη και να εκτελέσετε τη διαδικασία εκ νέου.

Ενέργειες και έλεγχοι διαδικασίας


  • Ελέγχεται εάν υπάρχει υπολογισμένη αποζημίωση απόλυσης στην επιλεγμένη περίοδο και εάν δεν υπάρχει εμφανίζεται σχετικό μήνυμα σφάλματος.
  • Ελέγχεται ότι το άθροισμα των δόσεων δεν ξεπερνά ή δεν υπολείπεται του συνολικού ποσού απόλυσης και εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.
  • Ελέγχεται εάν υπάρχει ατομικός προγραμματισμός στις περιόδους των δόσεων. Εάν όχι δημιουργούνται αυτόματα από τη διαδικασία.
  • Εάν οι εγγραφές των δόσεων εκτείνονται σε επόμενο έτος, ελέγχεται εάν έχει οριστεί η χρήση και οι περίοδοι μισθοδοσίας. Εάν όχι, η διαδικασία διακόπτεται και εμφανίζεται σχετικό μήνυμα σφάλματος.
  • Δημιουργούνται τα αντίστοιχα μισθοδοτικά γεγονότα των εγγραφών δόσεων απόλυσης.