Ορίζοντες NG (GE), έκδοση 3.53

  • Αρχείο Στοιχείων Φορολόγησης (XML) : Ενημερώνεται το XML αρχείο, στην περίπτωση που μέσω της προετοιμασίας των Φορολογικών Στοιχείων, έχουν υπολογισθεί μόνο εγγραφές μιας κατηγορίας (π.χ. μόνο Εγγραφές Λιανικής ή μόνο Εγγραφές Λιανικής με Σειριακό Αριθμό Ταμειακής). Επιπλέον, στο XML αρχείο προστέθηκε η κωδικοποίηση χαρακτήρων του αρχείου (UTF-8), προκειμένου να επιτυγχάνεται βέλτιστη ανταλλαγή δεδομένων.
  • Αρχείο Ενημέρωσης Λογιστικής : Τροποποιήθηκε το αρχείο γέφυρας που αποστέλλεται από την εμπορική εφαρμογή προς ενημέρωση της γενικής λογιστικής, με την προσθήκη της νέας στήλης “Συμπεριφορά Άρθρου“, πεδίο που έχει ενσωματωθεί στα άρθρα λογιστικής. Ως εκ τούτου, οι εγγραφές που αφορούν σε Χρηματοοικονομικές ή Διορθωτικές κινήσεις λαμβάνουν την τιμή ‘2 /Όχι’, ενώ οι εγγραφές παραστατικών Πωλήσεων και Αγορών λαμβάνουν την τιμή ‘1 / Ναι’. Στη συνέχεια, αφού παραχθεί το αρχείο γέφυρας, πρέπει από την εφαρμογή λογιστικής, να προστεθεί η συγκεκριμένη στήλη στο σχέδιο εισαγωγής.

Δείτε εδώ τι προβλέπεται να υλοποιηθεί σε επόμενες εκδόσεις στην εφαρμογή Ορίζοντες NG