Κανόνες Πιστότητας

Η παρουσία της συγκεκριμένης ενότητας υλοποιεί μια σημαντική λειτουργία στο Σύστημα, τη σύνταξη κανόνων πιστότητας, για την απόκτηση πόντων ή οποιονδήποτε μετρήσιμων μεγεθών καθοριστούν (π.χ. αριθμός ιατρικών επισκέψεων) βάσει των οποίων τα μέλη – επαφές θα επωφελούνται εξαργυρώνοντας με προνόμια . Ένας κανόνας απόδοσης μπορεί εναλλακτικά αντί να υπολογίζει πόντους να αποδίδει δικαιώματα . Πρακτικά, ένας κανόνας πιστότητας, είναι μια σειρά από κριτήρια τα οποία αν ικανοποιηθούν σε μια συναλλαγή ισχύει η απόδοση επιβράβευσης . Αν για παράδειγμα η “συνολική αξία” μιας συναλλαγής συναντήσει αυτή του “κανόνα” π.χ. >1000 € τότε γίνεται ενεργή η διαδικασία απόδοσης .

Γενικά

Τα πεδία που χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο τμήμα παρατίθενται ως εξής :

 • Κωδικός /Περιγραφή : Συμπληρώνετε τον κωδικό και την περιγραφή βάσει των οποίων κάθε κανόνας πιστότητας αναγνωρίζεται από τους υπόλοιπους .
 • Από ημ/νία - Έως ημ/νία : Επιλέγετε την ημερομηνία έναρξης /λήξης ισχύος του κανόνα .
 • Ημερολόγιο : Ο κωδικός ημερολογίου βάσει του οποίου θα ισχύει ο κανόνας πιστότητας . Καθορίζετε συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας και συγκεκριμένο διάστημα ωρών ανά ημέρα ισχύος του κανόνα για την καθορισμένη περίοδο ισχύος αυτού π.χ. οι πελάτες – μέλη του καταστήματος δύνανται να απολαύσουν τον αγαπημένο τους καφέ συνοδευόμενο από γλυκό όλες τις ημέρες της εβδομάδας, Δευτέρα - Παρασκευή, (πλην Σαββατοκύριακου), από 1 ως 31 Μαρτίου του τρέχοντος έτους και από τις 12:00 το μεσημέρι ως 18:00 με 10% έκπτωση .
 • Συλλογή Σημείων Πώλησης : Η “συλλογή σημείων πώλησης” εξειδικεύουν ακόμα περισσότερο το αποτέλεσμα . Ο κανόνας απόδοσης θα ενεργοποιείται μόνο για συγκεκριμένα σημεία πώλησης (π.χ. καταστήματα στη Βόρεια Ελλάδα) .
 • Συλλογές Επαφών : Επιλογή συγκεκριμένης “συλλογής επαφών” η οποία θα περικλείει επαφές (π.χ. φοιτητές) για τις οποίες θα έχει ισχύ ο κανόνας πιστότητας .
 • Τύπος πιστότητας : Μέσω του τύπου πιστότητας, πρακτικά επιλέγεται ο τρόπος με τον οποίο ενεργοποιείται ο κανόνας απόδοσης .
 • Κύκλος απονομής : Καθορισμός της προτεραιότητας βάσει της οποίας θα εφαρμόζονται οι κανόνες απόδοσης σε μια συναλλαγή . Χρησιμοποιείται εφόσον σε μια συναλλαγή αντιστοιχούν περισσότεροι του ενός κανόνες και η σειρά εφαρμογής τους επηρεάζει το συνολικό ποσό μετρούμενων μεγεθών (π.χ. πλήθος πόντων) που κερδίζονται . Για παράδειγμα αν σε ένα κύκλο απονομής έχουν ενταχθεί δύο κανόνες μόνο ένας εκ των δύο θα εφαρμοστεί. Για να επιλέξει ανάμεσά τους το Σύστημα στηρίζεται σε αυτόν που αποφέρει το καλύτερο αποτέλεσμα ανά τύπο πιστότητας). Αν ο τύπος πιστότητας είναι διαφορετικός δεν υφίσταται “σύγκρουση” μεταξύ των κανόνων .
 • Τύπος περιόδου για λήξη πόντων : Αφορά στη χρονική περίοδο (ημέρες, μήνες) βάσει της οποίας θα υπολογίζονται οι λήξεις των κερδισμένων πόντων (οι πόντοι που κερδίζουν οι πελάτες – μέλη υπόκεινται σε χρονικό περιορισμό, πρέπει να εξαργυρωθούν εντός τριμήνου) . Ο αριθμός τους συμπληρώνεται στο αμέσως επόμενο πεδίο .
 • Αριθμός περιόδων για λήξη : Πληκτρολογείται ο αριθμός των περιόδων (π.χ. 3 μήνες) που θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό της λήξης των κερδισμένων πόντων .
 • Χρεώσιμος : Η ενεργοποίηση της παρούσας παραμέτρου έχει νόημα μόνο για τις συναλλαγές που διεκπεραιώνονται στα σημεία πώλησης συνεργατών και σημαίνει ότι οι πόντοι που θα παραγάγει ο συνεργάτης θα χρεώνονται (π.χ. ο συνεργάτης με την απόδοση 10.000 πόντων στους πελάτες – μέλη του υποχρεούται να αποδώσει στην εταιρία 100€ ) .
 • Ο κανόνας δίνει προνόμια : Η ύπαρξη ένδειξης στο πεδίο αυτό σημαίνει ότι ο κανόνας αποδίδει συγκεκριμένα δικαιώματα – προνόμια (αντί για πόντους) που θα τα χρησιμοποιήσει το μέλος σε επόμενη συναλλαγή, αν φυσικά τα δηλώσετε στο αντίστοιχο πεδίο του τμήματος “επιβράβευση” της σελίδας “Λεπτομέρειες” .
 • Τύπος εκτέλεσης : Δηλώνετε που θα εκτελείται ο κανόνας :
  • Μόνο CRM
  • POS και CRM
  • Μόνο POS
 • Διακοπή επεξεργασίας παραπάνω κανόνων : Σε περίπτωση που σε μια κίνηση πιστότητας τρέχουν περισσότεροι του ενός κανόνες, ένας εκ των οποίων ικανοποιηθεί (απόδοση επιβράβευσης στο μέλος), τότε οι υπόλοιποι με μεγαλύτερο κύκλο απονομής σταματούν να “τρέχουν” .
 • Σημειώσεις : Εισαγωγή σημειώσεων, συνοπτικών σχολίων σχετικά με τον κανόνα πιστότητας .
 • Ενεργό: Επιλέγετε αν ο κανόνας είναι σε ισχύ .

Λεπτομέρειες

Στη σελίδα αυτή προβαίνετε στο σχεδιασμό σεναρίου απόδοσης . Πρακτικά καλείστε να συνδυάσετε τις δύο βασικές έννοιες της πολιτικής πιστότητας, όρους και αποδόσεις . Αν δηλαδή σε μια εμπορική συναλλαγή επαληθεύεται ότι περιγράφεται εδώ εφαρμόζεται ο κανόνας απόδοσης (π.χ. με την αγορά 200 € και άνω το μέλος έχει το δικαίωμα συμμετοχής σε κληρώσεις με έπαθλο πλούσια δώρα) .

 • Τύπος Μέλους : Από τη λίστα τύπων μελών επιλέγετε εκείνον (π.χ. gold) για τον οποίο θα εφαρμόζεται η συγκεκριμένη γραμμή του κανόνα απόδοσης πιστότητας .
 • Βάσει : Υποδεικνύετε αν η ενεργοποίηση του κανόνα (που υπάρχει στις κινήσεις πιστότητας της επαφής - μέλους) θα γίνεται “‘βάσει ποσότητας” ή “βάσει ποσού” . Στην πρώτη περίπτωση, αν επιλεγεί δηλαδή “βάσει ποσότητας” θα πρέπει να οριστεί υποχρεωτικά “είδος” ή “κατηγορία είδους”.
 • Από ποσό : Αν η επιλογή σας στο προηγούμενο πεδίο αφορά “βάσει ποσού” και ο “τύπος υπολογισμού” προβλέπει “κλίμακα” θα χρειαστεί να καθορίσετε το ποσό από το οποίο θα ξεκινάει να ισχύει η συγκεκριμένη γραμμή του κανόνα (π.χ. υπολογισμός για αξία από 500€) .
 • Όριο ποσού : Προσδιορίζετε το ποσό ως το οποίο θα ισχύει η συγκεκριμένη γραμμή του κανόνα .
 • Από ποσότητα : Εισάγετε την ελάχιστη ποσότητα για την οποία θα εφαρμοστεί ο υπολογισμός . Ισχύει μόνο για τις γραμμές ειδών και μάλιστα με την προϋπόθεση ότι έχετε επιλέξει είδος ή κατηγορία ειδών .
 • Όριο ποσότητας : Αφορά στην ποσότητα έως την οποία θα ισχύει η συγκεκριμένη γραμμή του κανόνα .
 • Κατηγορία είδους : Αν θέλετε ο κανόνας πιστότητας να εφαρμόζεται μόνο για τις συναλλαγές με είδη που εντάσσονται σε συγκεκριμένη κατηγορία και μόνο για τις αντίστοιχες γραμμές ειδών (π.χ. Ηλεκτρικές συσκευές μαύρες συσκευές) τότε θα πρέπει να συμπληρώσετε την επιθυμητή κατηγορία είδους .
 • Κατηγορία Επαφής : Κατά αντιστοιχία επιλέγετε την κατηγορία επαφής για την οποία θα έχει ισχύ o κανόνας πιστότητας (π.χ. για επαφές που ανήκουν στην κατηγορία “φοιτητές” θα ισχύσει η συγκεκριμένη μέθοδος υπολογισμού) .
 • Είδος : Ο κωδικός είδους για τον οποία ισχύει η συγκεκριμένη γραμμή του κανόνα πιστότητας, δηλαδή αν το είδος υπάρχει στην κίνηση πιστότητας στην οποία εφαρμόζεται ο κανόνας .

Επιβράβευση

 • Πόντοι : Κριτήριο βάσει του οποίου προσδιορίζονται οι πόντοι επιβράβευσης ανά μονάδα ποσότητας ή αξίας που παίρνει ο πελάτης . Ο συνολικός αριθμός πόντων που θα κερδίσει ο πελάτης υπολογίζεται με χρήση του πεδίου “Τύπος Υπολογισμού”.
 • Τύπος υπολογισμού : Οι δυνατές τιμές του πεδίου συνοψίζονται ως εξής :
 • Κανένας : Ο υπολογισμός των κερδισμένων πόντων γίνεται βάσει του ποσοστού που εισάγεται στο πεδίο “ποσοστό” ή χρησιμοποιείται το περιεχόμενο του πεδίου “πόντοι” ανάλογα με την επιλεγμένη τιμή στο πεδίο “βάσει” .
 • Κλίμακα : Ο μηχανισμός υπολογισμού πόντων (καθορισμένοι στο πεδίο “από ποσό”) θα λειτουργήσει βάσει κλίμακας . Κάθε φορά που οι συναλλαγές (ποσό ή ποσότητα) υπερβαίνουν ένα πολλαπλάσιο της κλίμακας, τότε οι πόντοι της επαφής – πελάτη αυξάνονται με το περιεχόμενο του πεδίου “πόντοι” . Για ποσό αγοράς 200 €, καθορισμένο στο πεδίο “από ποσό”, οι αποδιδόμενοι πόντοι θα είναι 10, όταν το ύψος της συναλλαγής ανέλθει στα 400 € τότε θα αποδίδονται 20 πόντοι αφού η απόδοση λειτουργεί πολλαπλασιαστικά .
 • Συντελεστής : Ο υπολογισμός των πόντων θα γίνεται κατά αναλογία, βάσει συντελεστή σε σχέση πάντα με το ποσό ή την ποσότητα, που έχει ορισθεί στο πεδίο “βάσει” . Ο συντελεστής καθορίζεται στο πεδίο “από ποσό” ενώ οι κερδισμένοι πόντοι στο πεδίο “πόντοι”, οι πόντοι δηλαδή που κερδίζονται ανά μονάδα ποσού – ποσοστού (π.χ. αν το συνολικό ύψος της συναλλαγής ανέλθει στα 50€ οι αποδιδόμενοι πόντοι θα είναι 5, ενώ αν το ύψος της συναλλαγής φτάσει στα 60€ θα αποδοθούν 6 πόντοι).
 • Ποσοστό : Στο πεδίο αυτό δηλώνετε το ποσοστό βάσει του οποίου θα υπολογίζονται οι πόντοι της αξίας ή της ποσότητας συναλλαγής, σύμφωνα βέβαια με το περιεχόμενο του πεδίου “βάσει” (π.χ. αξία συναλλαγής 500€, ποσοστό 4%, υπολογίζει 25). Ο συνολικός αριθμός πόντων που θα κερδίσει ο πελάτης-μέλος υπολογίζεται με χρήση του πεδίου “τύπος υπολογισμού” (με επιλεγμένο το χαρακτηριστικό “κανένας”) .
 • Προνόμια : Δηλώνονται τα προνόμια που κερδίζονται με τη χρήση του συγκεκριμένου κανόνα με την προϋπόθεση βέβαια ότι για το συγκεκριμένο κανόνα έχει λάβει ένδειξη το πεδίο “Ο κανόνας δίνει δικαιώματα“ (αν δηλαδή ο κανόνας παρέχει προνόμια δηλώνονται ποια είναι αυτά) .

Σημείωση:

 • Για κάθε συναλλαγή θα λαμβάνεται υπόψη μόνο μια και μάλιστα η ευμενέστερη μέθοδος ανά κανόνα πιστότητας
 • Αν θέλετε  η συναλλαγή της επαφής να συγκεντρώνει πόντους από περισσότερες μεθόδους, θα πρέπει να τις καταχωρίσετε σε ξεχωριστούς κανόνες πιστότητας. 

Πηγές προέλευσης

Το σύστημα πιστότητας παρέχει τη δυνατότητα να παραμετροποιήσετε την ενεργοποίηση και εφαρμογή συγκεκριμένων κανόνων απόδοσης επί μιας εμπορικής συναλλαγής ανάλογα με την πηγή προέλευση της κίνησης . Αν η κίνηση έχει για παράδειγμα προέλθει από το POS1 που βρίσκεται στο τμήμα των καλλυντικών θα είναι εφαρμόσιμος ο κανόνας (αν η συνολική αξία της συναλλαγής είναι >200 θα παρέχεται έκπτωση 5%) .

Σε περίπτωση που θελήσετε την εξαίρεση κάποιων τερματικών από τον κανόνα απόδοσης, η εφαρμογή έχει προβλέψει κάτι τέτοιο αρκεί να θέσετε ένδειξη στο πεδίο “εξαίρεση”. Όπως καταλαβαίνετε η εν λόγω παράμετρος θα λειτουργήσει ως φραγμός στην εκτέλεση του κανόνα για το επιλεγμένο τερματικό .

Όροι

Στη σελίδα αυτή καλείστε να προσδιορίσετε τα στοιχεία των όρων ενός κανόνα πιστότητας. Σε κάθε γραμμή δηλώνετε την εταιρία και τον όρο πληρωμής βάσει των οποίων θα παραχωρούνται αποδόσεις . Αν ο όρος σε έναν κανόνα πιστότητας έχει ενεργοποιημένο το χαρακτηριστικό “Εξαίρεση” σημαίνει ότι ο όρος αυτός θα αποτελέσει εξαίρεση από τον κανόνα. Αν έχει δηλωθεί στον τρόπο πληρωμής “δωροεπιταγή” και η παράμετρος “εξαίρεση” έχει λάβει ένδειξη, τότε ο κανόνας απόδοσης δεν θα ισχύει από τη στιγμή που η πληρωμή της συναλλαγής γίνει με δωροεπιταγή από προηγούμενη συναλλαγή .

Τύποι κίνησης πιστότητας

Παραμετροποίηση και ερμηνεία ανάλογη των “όρων” στον κανόνα απόδοσης . Το Σύστημα θα εκτελέσει τον κανόνα απόδοσης για το δηλωμένο στη σελίδα αυτή “τύπο κίνησης πιστότητας” π.χ. για αγορές με προπληρωμένη κάρτα . Η συμπλήρωση της περιοχής αυτής απαιτεί να πατήσετε στο πεδίο του τύπου κίνησης και να επιλέξετε από τους διαθέσιμους (π.χ. εξαργύρωση voucher, αγορά με προπληρωμένη κάρτα κ.λπ.) εκείνον για τον οποίο θέλετε να τρέξει ο κανόνας .

Σε αντίθετη περίπτωση, αν ο τύπος κίνησης πιστότητας δηλωθεί ως εξαιρούμενος, το Σύστημα δεν θα επιτρέψει την εκτέλεση του κανόνα για αυτόν τον τύπο .

Μετρητές

Ο τύπος μετρητής, καθορισμένος στον τύπο πιστότητας, εξατομικεύει τη συμπεριφορά του τύπου πιστότητας που συνδέεται με έναν κανόνα πιστότητας, καταδεικνύοντας τη μετρούμενη παράμετρο π.χ. ύψος αγορών του τρέχοντος τριμήνου . Χρησιμοποιείται ως κριτήριο επιβράβευσης (τι κερδίζεις όταν έχεις πιστότητα) του πελάτη – μέλους και μπορεί να αφορά σε πλήθος πόντων ανά συναλλαγή, σε ποσό τζίρου, σε αριθμό συναλλαγής .Έστω ότι ασχολείστε με την εμπορία ηλεκτρικών συσκευών, οι πελάτες - μέλη που έχουν συγκεντρώσει επαρκή αριθμό πόντων (π.χ. 1000) από αγορές τους στο κατάστημα θα επωφελούνται της εξαργύρωσής τους, αποκτώντας δωρεάν μια ηλεκτρική κουζίνα από το κατάστημα, σύμφωνα με τη χρήση των προκαθορισμένων παραμέτρων .

Ο μετρητής μπορεί να λάβει συγκεκριμένο εύρος . Έστω για παράδειγμα ότι στα πεδία “από” – “έως” συμπληρώσετε 500 – 1000 πόντους τότε για την εφαρμογή του κανόνα που πρεσβεύει ότι τα μέλη της αλυσίδας ξενοδοχείων θα απολαμβάνουν δωρεάν διαμονή στα ξενοδοχεία του Ομίλου, διάρκειας 1 - 2 διανυκτερεύσεις, θα πρέπει για το συγκεκριμένο τύπο πιστότητας τα όρια που θα κινηθεί ο μετρητής να βρίσκονται μέσα στα επιτρεπόμενα πλαίσια 500 - 1000 πόντοι . Ο μετρητής λειτουργεί ως ασφάλεια για την επιχειρούμενη απόδοση (δωρεάν διαμονή στο ξενοδοχείο) σύμφωνα με τους ισχύοντες περιορισμούς (πλήθος πόντων) .

 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ

Παραπάνω περιγράψαμε την καταχώριση ενός κανόνα απόδοσης . Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε στο πλήκτρο εντολών “Ενέργειες” αναλύοντας τις επιλογές του :

 • Εταιρία : Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει τον καθορισμό ενός κανόνα απόδοσης σε επίπεδο εταιρίας και υποκαταστήματος (ενός ή όλων) . Για να το πετύχετε αυτό δεν έχετε παρά να πατήσετε στην ομότιτλη επιλογή και να επιλέξετε από τις αντίστοιχες λίστες (εταιρίες και υποκαταστήματα) τα επιθυμητά .
 • Συνοπτικά στοιχεία κανόνα : Μέσω της παρούσας προβάλλονται όλες οι κινήσεις στις οποίες έχει εφαρμοστεί ο τρέχων κανόνας απόδοσης . Για κάθε κίνηση εμφανίζεται ο τύπος πιστότητας, τα συνολικά ποσά του κανόνα καθώς οι συνολικοί πόντοι αυτού .
 • Εκφράσεις : Από τη λίστα επιλογής με τις διαθέσιμες εκφράσεις κανόνων μπορείτε να επιλέξετε την ενδεδειγμένη, η οποία ενσωματώνει επιπρόσθετους κανόνες - κίνητρα συγκέντρωσης πόντων των επαφών – μελών της επιχείρησης, που έχετε πρωτίστως συντάξει στη σχετική ενότητα .