Εξαρτώμενα τέκνα Φορολογούμενου

Γιάννης Τριανταφύλλου, Φοροτεχνικός Σύμβουλος SingularLogic

Όπως είναι γνωστό με τον Ν.4387/2016 θεσπίστηκε η μείωση φόρου εισοδήματος για τους μισθωτούς που έχουν εξαρτώμενα τέκνα.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ως εξαρτώμενα τέκνα ενός φορολογούμενου θεωρούνται :

  • Τα ανήλικα άγαμα τέκνα που δεν έχουν συμπληρώσει τα 18 έτη (γέννηση μετά την 1/1/1998 για το φορολογικό έτος 2016)
  • Άγαμα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών (γέννηση μετά την 1/1/1991 για το φορολογικό έτος 2016) που φοιτούν σε σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή της αλλοδαπής:
  • Περιλαμβάνονται οι σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ, οι σχολές του Εμπορικού Ναυτικού, τα ιδιωτικά ή δημόσια τεχνικά και επαγγελματικά λύκεια, τα ιδιωτικά ή δημόσια ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης και κάθε αναγνωρισμένη σχολή που λειτουργεί στην Ελλάδα με άδεια που έλαβε από το Υπουργείο Πολιτισμού ή το Υπουργείο Παιδείας.
  • Επίσης περιλαμβάνονται οι στρατιωτικές παραγωγικές σχολές και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές.
  • Τα άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία, τέκνα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους. Μπορούν δηλαδή να είναι εξαρτημένα και ενήλικα τέκνα με αναπηρία τουλάχιστον 67% χωρίς ανώτατο όριο ηλικίας.
  • Άγαμα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών (γέννηση μετά την 1/1/1991 για το φορολογικό έτος 2016) που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ.
  • Άγαμα ενήλικα τέκνα που υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία ανεξαρτήτως της ηλικίας τους.

Τα εξαρτώμενα τέκνα -εκτός από όσα έχουν αναπηρία τουλάχιστον 67%- πρέπει να συνοικούν με τον φορολογούμενο και να έχουν τεκμαρτό ή πραγματικό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 3.000 ευρώ. Η συνοίκηση δεν σημαίνει απαραίτητα κοινή κατοικία με τον φορολογούμενο, αλλά έχει την ευρεία έννοια της οικογενειακής επιβάρυνσης για αυτόν.

Τα εξαρτώμενα τέκνα με αναπηρία τουλάχιστον 67% πρέπει να έχουν τεκμαρτό ή πραγματικό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ.

Στον υπολογισμό του ορίου εισοδήματος για την αναγνώριση των εξαρτώμενων τέκνων (3.000 ή 6.000 κατά περίπτωση) δεν λαμβάνονται υπ όψιν

  • Η διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο,
  • το εξωϊδρυματικό επίδομα και τα προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος για το τέκνο αυτό.

Επισημαίνεται ότι η αναγνώριση ενός τέκνου ως εξαρτώμενου δεν εξαρτάται από το αν το τέκνο υποβάλλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση από τον φορολογούμενο από τον οποίο εξαρτάται. Δεν αναιρείται δηλαδή η ιδιότητα του εξαρτώμενου για ένα τέκνο το οποίο υποχρεούται ή επιθυμεί να υποβάλλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση.

Άλλωστε τα ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα σε κάθε περίπτωση υποβάλλουν υποχρεωτικά ξεχωριστή ατομική φορολογική δήλωση για όλα τα τυχόν υπάρχοντα πραγματικά ή τεκμαρτά εισοδήματα τους. Αντίθετα τα ανήλικα εξαρτώμενα τέκνα υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση μόνο για τα εισοδήματα τους από μισθωτή εργασία ή συντάξεις που λαμβάνουν για τον θάνατο γονέα του.