Ηλεκτρονικά Βιβλία - Accountant - Control

Ροή εργασιών

Παραμετροποίηση εφαρμογής

 • Πίνακες
 • Παραμετροποίηση Τύπων εγγραφών, άρθρων, παραστατικών
  • Τύποι εγγραφών εσόδων/εξόδων
  • Τύποι λογιστικών άρθρων
  • Τύποι παραστατικών πωλήσεων/αγορών/αποθήκης
   • Μαζικές εργασίες στους Τύπους
 • Παραμετροποίηση Λογαριασμών

 • Εσόδων/Εξόδων & Φόρων
 • Λογιστικού σχεδίου
 • Είδη Αποθήκης
 • Κινήσεις : Εγγραφές Εσόδων/Εξόδων, Λογιστικά άρθρα Παραστατικά πωλήσεων /αγορών /αποθήκης (Control)

  • Μαζικές εργασίες στις Κινήσεις

 

Παραμετροποίηση εφαρμογής

Για να είναι δυνατή η αποστολή των στοιχείων των συναλλαγών στην ΑΑΔΕ, έχουν τυποποιηθεί βασικές έννοιες των συναλλαγών όπως οι τύποι παραστατικών ΑΑΔΕ, οι τρόποι πληρωμής, οι σκοποί διακίνησης, χαρακτηρισμοί συναλλαγής κ.λπ.

Για την προσαρμογή λοιπόν στις απαιτήσεις τήρησης Ηλεκτρονικών βιβλίων, νέοι πίνακες, πεδία, παράμετροι προστίθενται στις σχετικές οντότητες της εφαρμογής.

Συγκεκριμένα :

Πίνακες

Η υποστήριξη των ηλεκτρονικών βιβλίων ΑΑΔΕ επέβαλε την ενσωμάτωση νέων πινάκων αλλά και την προσθήκη επιπλέον πεδίων (στηλών) σε ήδη υπάρχοντες πίνακες (με σκοπό τη σύνδεση μιας συγκεκριμένης τιμής της Εφαρμογής με μια άλλη της ΑΑΔΕ π.χ. αντιστοίχιση των τύπων που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή με τους τύπους παραστατικών της ΑΑΔΕ).

Όλοι ενεργοποιούνται από τους “Γενικούς πίνακες” των “Παραμέτρων & Προτιμήσεων” (του μενού Παράμετροι & Προτιμήσεις -> πίνακες -> γενικοί) .

Είδη Παραστατικών ΑΑΔΕ

Ενσωματώθηκε ο Πίνακας “Είδη Παραστατικών ΑΑΔΕ”. Στον πίνακα των ειδών παραστατικών ΑΑΔΕ αποτυπώνονται τα είδη συναλλαγών που αναγνωρίζονται από την ΑΑΔΕ για τα ηλεκτρονικά βιβλία.

Ο πίνακας περιέχει συγκεντρωμένα τα “είδη” παραστατικών μαζί με :

 • τους κωδικούς και τις περιγραφές τους
 • τη γενικότερη κατηγορία στην οποία εντάσσονται

 • το είδος προτύπου

 • την οντότητα στην οποία έρχονται προς επιλογή (π.χ. εγγραφές εσόδων/εξόδων)

Σημείωση

 • Τα στοιχεία του πίνακα προτείνονται από την εφαρμογή και δεν επιδέχονται αλλαγή από το χρήστη.

Σκοποί Διακίνησης Ηλεκτρονικών Βιβλίων

Ο σκοπός διακίνησης (πώληση, δωρεάν διάθεση κ.λπ.) είναι απαιτητός σε συναλλαγές που αφορούν σε διακινήσεις. Απαραίτητα στον πίνακα αυτό αντιστοιχίζετε τους σκοπούς διακίνησης της Εφαρμογής με τους σκοπούς διακίνησης της ΑΑΔΕ .

Μονάδες Μέτρησης

Για συναλλαγές που αφορούν σε διακινήσεις χρειάζεται να γίνει ανάλυση των ειδών που συμμετέχουν στη συναλλαγή ανά μονάδα μέτρησης. Στον πίνακα των μονάδων μέτρησης προστέθηκε η στήλη “Κωδικός ΑΑΔΕ με τις μονάδες μέτρησης από την ΑΑΔΕ.

Όλες οι μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιούνται από την εκάστοτε εταιρία, είναι απαραίτητο να αντιστοιχιστούν με μία από τις τιμές της ΑΑΔΕ “Τεμάχια”, “Κιλά”, “Λίτρα”.

Παρακρατούμενοι Φόροι

Στον πίνακα με τα στοιχεία των παρακρατούμενων φόρων ενσωματώθηκε το σύνολο των παρακρατήσεων, λοιπών φόρων, τελών και χαρτόσημα που απαιτείται να εμφανίζονται διακριτά στις συναλλαγές που συμμετέχουν στα ηλεκτρονικά βιβλία.

Οριζόμενοι Τρόποι Πληρωμής (Πελατών/Προμηθευτών)

Για κάθε συναλλαγή που συμμετέχει στα ηλεκτρονικά βιβλία, χρειάζεται να αναφέρεται και ο τρόπος πληρωμής. Για το σκοπό αυτό προστέθηκε στον πίνακα “Οριζόμενοι Τρόποι Πληρωμής” η στήλη “Κωδικός ΑΑΔΕ για την αντιστοίχιση των τρόπων πληρωμής “Εφαρμογής και ΑΑΔΕ .

Άρθρα Απαλλαγής Φ.Π.Α.

Για την ανάγκη δήλωσης εξαίρεσης ΦΠΑ, όσων ειδών απαλλάσσονται του ΦΠΑ, η εφαρμογή ενσωματώνει στον πίνακα “Άρθρα Απαλλαγής Φ.Π.Α.”, που περιέχει τις διατάξεις βάσει των οποίων μια συναλλαγή απαλλάσσεται του ΦΠΑ, μια στήλη στην οποία έρχονται οι κωδικοί εξαίρεσης ΦΠΑ Ηλεκτρονικών Βιβλίων.

Παραμετροποίηση Τύπων εγγραφών/άρθρων /παραστατικών

Τύποι εγγραφών εσόδων/εξόδων

Παράμετροι και Προτιμήσεις -> Εργασίες έναρξης -> Τύποι -> Εγγραφών εσόδων/εξόδων

Στις παραμέτρους των εγγραφών εσόδων/εξόδων και ειδικότερα στη “Σελίδα 3 ενσωματώθηκε ο Κωδικός ΑΑΔΕ. Μέσω της συγκεκριμένης παραμέτρου έχετε τη δυνατότητα να αντιστοιχίσετε τους τύπους εγγραφών που χρησιμοποιείτε για την καταχώριση των συναλλαγών σας, με κάποιο από τα είδη παραστατικών ΑΑΔΕ.