Αρίθμηση Voucher - Galaxy CRM

Στην “Οργάνωση Πιστότητας” ενσωματώθηκε μια νέα επιλογή “Αρίθμηση Voucher” (Voucher ranges)

Μετά την ενεργοποίηση της επιλογής, θα ανοίξει το σχετικό παράθυρο. Πατήστε το πλήκτρο “Νέο” για να εισαγάγετε ένα νέο στο αρχείο Πιστότητας .

Καταχωρίστε :

  • Kωδικό και Περιγραφή του Voucher ranges

        και συμπληρώστε κατά σειρά τα υπόλοιπα πεδία :

  • Αριθμός ψηφίων Voucher : Πρόκειται για τον αριθμό των ψηφίων που θα αποτελείται το voucher. Ο αριθμός Voucher θα έχει συγκεκριμένο μήκος ψηφίων π.χ. δήλωση 6ψήφιου κωδικού vouchers. Ο αριθμός δρα συμπληρωματικά με το εύρος .
  • Εύρος : Δώστε το εύρος του αριθμού Voucher π.χ. αν δηλώσετε από 000000 - 999999, το Σύστημα θα κινηθεί εντός αυτού του εύρους για να υπολογίσει τους αριθμούς για το δηλωμένο πλήθος Vouchers. Σε περίπτωση προηγούμενων αριθμημένων Vouchers, το Σύστημα θα συνεχίσει την αρίθμηση από τον τελευταίο καταχωρισμένο αύξοντα αριθμό.
  • Τυχαίοι αριθμοί voucher : Τσεκάρετε την παρούσα ρύθμιση αν θέλετε να δημιουργηθούν vouchers με τυχαία αρίθμηση (όχι συνεχόμενη) εντός του δηλωμένου εύρους.
  • Χρήση Ψηφίου Ελέγχου : Θα παραχθεί ένα ψηφίο ελέγχου που θα ενσωματωθεί στον αριθμό του Voucher. Χρησιμοποιώντας την επιλογή checkdigit το ψηφίο που παράγεται και προστίθεται στο τέλος συνυπολογίζεται στο “Αριθμός ψηφίων Voucher. Δηλαδή αν έχουμε αριθμό ψηφίων 5 και checkdigit ενεργό, τα 4 πρώτα ψηφία είναι αριθμός και το 5ο το checkdigit .
  • Ενεργή : Η ύπαρξη ένδειξης στην παρούσα παράμετρο θέτει την “Αρίθμηση Voucher” ενεργή.

Η “Αρίθμηση Voucher” δημιουργήθηκε με σκοπό να χρησιμοποιηθεί σε κάποια σημεία της εφαρμογής . Αμέσως παρακάτω δίνονται οι σχετιζόμενες με αυτήν ενότητες :

1) Δημιουργία Voucher (χειροκίνητα)

Στην ενότητα των Voucher (από το μενού “Προπληρωμένες & Vouchers”), αν το Voucher αφορά σε προνόμιο πιστότητας, το οποίο έχει πρωτίστως συνδεθεί με “Αρίθμηση Voucher”,

τότε με την επιλογή του Προνομίου, το Σύστημα θέτει αυτόματα τον “Αριθμό Voucher” στο σχετικό πεδίο (σύμφωνα με την ισχύουσα στην “Αρίθμηση Voucher παραμετροποίηση) .

Voucher12.JPG

2) Κινήσεις πιστότητας (αυτόματα)

Κατά την αυτόματη εξαργύρωση, σύμφωνα με τον κανόνα εξαργύρωσης, αν γίνεται χρήση προνομίου που δημιουργεί Voucher, ακολουθείται η δηλωμένη στην “Αρίθμηση Voucher” παραμετροποίηση.

3) Δημιουργία Voucher (με τη βοήθεια του οδηγού “Δημιουργία Vouchers” ο οποίος καλείται από το μενού “Καμπάνιες πιστότητας” της “Πιστότητας”)

Στην οθόνη “Παράμετροι δημιουργίας vouchersτου οδηγού δημιουργίας vouchers ενσωματώθηκε το πεδίο “Αρίθμηση Voucher”. Αν συμπληρωθεί, τα vouchers που θα δημιουργηθούν θα υπακούουν στους ορισμένους στην “Αρίθμηση Voucher” κανόνες

Voucher.JPG