Αξιολόγηση πόρων |Galaxy CRM

Στο Galaxy CRM υλοποιήθηκε νέο υποσύστημα αξιολόγηση πόρων, που επιτρέπει τη δυναμική κατάρτιση σεναρίων αξιολόγησης, την ανάθεση σε αξιολογητές και την ολοκληρωμένη παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και των μεταβολών που προκύπτουν στο “Galaxy CRM”.

Πλάνο αξιολόγησης πόρων

Το πλάνο αξιολόγησης βρίσκεται στο μενού Δραστηριότητες | Πλάνα | Πλάνα αξιολόγησης

Τα βασικά στοιχεία του πλάνου είναι :

 • Κωδικός
 • Περιγραφή
 • Έναρξη
 • Λήξη
 • Σημειώσεις
 • Ενεργό
 • Ερωτηματολόγια αξιολόγησης (Detail)
  • Σειρά
  • Ερωτηματολόγιο
  • Βαρύτητα
  • είναι προαιρετικό

A screenshot of a computerDescription automatically generated

Επιλέγοντας στις “Eνέργειες” του πλάνου “Ανάθεση υπαλλήλων” ανοίγει σχετική οθόνη στην οποία μπορείτε να επιλέξετε το χρονικό διάστημα (αντιγράφεται η Έναρξη και η Λήξη του πλάνου), τον τύπο δραστηριότητας, την κατάσταση, έναν αξιολογητή και εργαζομένους.

Επιλέγοντας το πλήκτρο Επιλέξτε Υπαλλήλους”,

A screenshot of a computerDescription automatically generated

εμφανίζεται η λίστα με όλους τους διαθέσιμους πόρους με τύπο “Υπάλληλος” ή “Τμήμα”, που είναι συνδεδεμένοι με κάποια επαφή και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ξανά στο πλάνο.

A screenshot of a computerDescription automatically generated

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Με "αποδοχή", δημιουργείται μία δραστηριότητα ανά εργαζόμενο και αξιολογητή με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Έναρξη – λήξη προκύπτει από τις παραμέτρους
 • Θέμα, ίδιο με την περιγραφή του πλάνου
 • Κάτοχο τον αξιολογητή
 • Λογαριασμό την επαφή με την οποία είναι συνδεμένη ο εργαζόμενος
 • Τύπο και κατάσταση από τα επιλεγέντα (χρειάζεται να δημιουργηθεί νέος τύπος δραστηριότητας με τύπο Evaluation)
 • Στοιχεία του πλάνου Αξιολόγησης
 • Νέο Detail για τη συμπλήρωση των απαντήσεων των σημείων αξιολόγησης με τη μορφή ερωτηματολογίου

Στη σελίδα “Δραστηριότητες” εμφανίζονται οι δημιουργημένες από το πλάνο δραστηριότητες τις οποίες μπορείτε να ανοίξετε με διπλό κλικ.

Σημείωση : Η φόρτωση των δραστηριοτήτων γίνεται μόνο όταν ανοίγει το πλάνο, αν δημιουργήσετε νέες και αφήσετε ανοιχτό το πλάνο, χρειάζεται να επιλέξετε το πλήκτρο ενεργειών “Φόρτωση δραστηριοτήτων”.

A screenshot of a computerDescription automatically generated

Δραστηριότητες αξιολόγησης

Δημιουργήθηκε νέος τύπος δραστηριοτήτων “Αξιολόγηση”. Στις δραστηριότητες τύπου “Αξιολόγηση” διακρίνονται οι παρακάτω επεκτάσεις:

 • Στοιχεία εργαζομένου κατά την αξιολόγηση (detail με μια εγγραφή)

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

 • Πλάνο αξιολόγησης
 • Ρίζα (o Root resource, που ανήκει ο υπάλληλος στο δέντρο των resources)
 • Τμήμα (o πατέρας resource, που ανήκει ο υπάλληλος στο δέντρο των resources)
 • Υπεύθυνος (aν δεν έχει ορισμένο υπεύθυνο ο υπάλληλος, παίρνει τον υπεύθυνο του τμήματος που ανήκει ο υπάλληλος στο δέντρο των resources)
 • Θέση: Προστέθηκε νέο πεδίο στα resources, το job description. Αυτό αντιγράφεται ως απλό κείμενο στο πεδίο “Θέση”.
 • αν έχει υφιστάμενους: Αυτό δεν αντιγράφεται από κάπου, μπορεί ο υπέυθυνος - αξιολογητής να το επεξεργαστεί.

Σημείωση : Όλα τα παραπάνω στοιχεία, εκτός από τον υπάλληλο, μπορούν να αλλάξουν από τον αξιολογητή χειροκίνητα.

 • Ερωτηματολόγια αξιολόγησης με:
  • βάρη
  • ένδειξη αν είναι εκτελεσμένα
  • βαθμολογία αν είναι εκτελεσμένα
 • Απαντήσεις ερωτηματολογίων με:
  • Ερώτηση και κείμενο ερώτησης
  • Απάντηση
  • Σχόλιο απάντησης
  • Πόντοι απάντησης
  • Ένδειξη αν είναι υποχρεωτικό να απαντηθεί

Συμπλήρωση ερωτηματολογίων

Για κάθε ερωτηματολόγιο που υπήρχε στο πλάνο αξιολόγησης δημιουργήθηκε μια γραμμή στον πίνακα των ερωτηματολογίων της δραστηριότητας και για κάθε ερώτηση του ερωτηματολογίου, δημιουργήθηκε μια γραμμή στον πίνακα των απαντήσεων της δραστηριότητας.

A screenshot of a computerDescription automatically generated

Ο αξιολογητής χρειάζεται να απαντήσει στις ερωτήσεις των ερωτηματολογίων ώστε να αξιολογήσει τον εργαζόμενο.

Για να θεωρηθεί ένα από τα ερωτηματολόγια ως ολοκληρωμένο “Εκτελεσμένο” πρέπει ο αξιολογητής να απαντήσει στις υποχρεωτικές ερωτήσεις. Αν δεν έχουν οριστεί υποχρεωτικές, τότε πρέπει να απαντήσει σε όλες.

Εφόσον ο αξιολογητής απαντήσει στις ερωτήσεις και καταχωρίσει τη δραστηριότητα υπολογίζεται για κάθε ερωτηματολόγιο η βαθμολογία της καθώς και μια συνολική βαθμολογία για όλα τα ερωτηματολόγια.

Για κάθε ερώτηση του ερωτηματολογίου μπορεί να οριστεί ένα βάρος και για κάθε μία από τις πιθανές απαντήσεις, μπορούν να οριστούν πόντοι απάντησης.

Παράδειγμα

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated with medium confidence

Όπως φαίνεται στην πρώτη εικόνα για το ερωτηματολόγιο “Αξιολόγηση Ικανότητες”, ο βαθμός του είναι 28. Ο βαθμός υπολογίζεται ως εξής:

( ((Πόντοι απάντησης 1) * (Βάρος απάντησης 1) ) + ((Πόντοι απάντησης 2) * (Βάρος απάντησης 2)) + ((Πόντοι απάντησης 3) * (Βάρος απάντησης 3)) ) / ( Βάρος απάντησης 1 + Βάρος απάντησης 2 + Βάρος απάντησης 3)

Πιο συγκεκριμένα :

( (10 * 20 ) + (30 *70) + (50 * 10) ) / ( 20 + 70 + 10) = 28

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Αντίστοιχα όπως φαίνεται στη δεύτερη εικόνα για το ερωτηματολόγιο “Αξιολόγηση: Διοικητικές ικανότητες”, ο βαθμός του είναι 30. Ο βαθμός υπολογίζεται ως εξής:

( ((Πόντοι απάντησης 1) * (Βάρος απάντησης 1) ) + ((Πόντοι απάντησης 2) * (Βάρος απάντησης 2)) ) / ( Βάρος απάντησης 1 + Βάρος απάντησης 2)

Πιο συγκεκριμένα :

( (50 * 30 ) + (50 * 30 )) / ( 50 + 50) = 30

A picture containing text, screenshot, rectangle, font</p>
<p>Description automatically generated

Κάτω από τον πίνακα των ερωτηματολογίων φαίνεται ο συνολικός βαθμός της αξιολόγησης, ο οποίος προκύπτει ως εξής:

( ( (Βαθμολογία ερωτηματολογίου 1) * (Βάρος ερωτηματολογίου 1) ) + ( (Βαθμολογία ερωτηματολογίου 2) * (Βάρος ερωτηματολογίου 2) )) / ( Βάρος ερωτηματολογίου 1 + Βάρος ερωτηματολογίου 2)

Πιο συγκεκριμένα :

( (28 * 40 ) + (30 * 60 )) / ( 40 + 60) = 29,2

Για το βαθμό κάθε ερωτηματολογίου προσμετρούνται μόνο οι απαντημένες ερωτήσεις. Έτσι για παράδειγμα αν στο πρώτο ερωτηματολόγιο ο αξιολογητής είχε απαντήσει στις 2 πρώτες ερωτήσεις τότε ο βαθμός θα ήταν :

( ((Πόντοι απάντησης 1) * (Βάρος απάντησης 1) ) + ((Πόντοι απάντησης 2) * (Βάρος απάντησης 2)) ) / ( Βάρος απάντησης 1 + Βάρος απάντησης 2)

Πιο συγκεκριμένα :

( (10 * 20 ) + (30 *70) ) / ( 20 + 70) = 45,556

Για το συνολικό βαθμό της αξιολόγησης παίζει ρόλο και το πεδίο “είναι προαιρετικό” στα ερωτηματολόγια. Τα ερωτηματολόγια με ένδειξη στο “είναι προαιρετικό” υπολογίζονται στη συνολική βαθμολογία μόνο όταν είναι ολοκληρωμένα.

Το αν θα είναι κάποιο ερωτηματολόγιο προαιρετικό, ορίζεται στο “Πλάνο αξιολόγησης”.

Οι στήλες Σειρά, Βάρος και Προαιρετικό των ερωτηματολογίων δεν είναι ορατές στη φόρμα της δραστηριότητας, γίνονται διαθέσιμες μέσω του column chooser .

A screenshot of a computerDescription automatically generated

Το ίδιο ισχύει και για τις στήλες Βάρος και Πόντοι των απαντήσεων

A screenshot of a computerDescription automatically generated

Δημιουργία δραστηριότητας αξιολόγησης χωρίς ανάθεση από πλάνο

Δίνεται η δυνατότητα δραστηριότητας αξιολόγησης χωρίς ανάθεση από πλάνο. Μπορείτε πλέον να δημιουργήσετε μια δραστηριότητα τύπου αξιολόγησης και αφού συμπληρώσετε την επαφή, να διαλέξετε ένα πλάνο αξιολόγησης (Evaluation plan). Δημιουργούνται αυτόματα τα ερωτηματολόγια και οι απαντήσεις προς συμπλήρωση.

Επεκτάσεις στα ερωτηματολόγια

Στα ερωτηματολόγια έγιναν οι εξής επεκτάσεις :