Τραπεζικά Extraits - Galaxy Enterprise Suite / Commercial

Τι είναι

Μέσω της νέας λειτουργικότητας “Ενημέρωση τράπεζας” διασφαλίζεται η ενημέρωση της επιχείρησής σας με τα extraits τραπεζικών λογαριασμών με σκοπό τη συμφωνία μεταξύ του αντίγραφου κίνησης (extrait) του τραπεζικού λογαριασμού και των οικονομικών εγγραφών για το δοσμένο χρονικό διάστημα.

Κάθε αρχείο extrait περιέχει τις εγγραφές (αναλήψεις/καταθέσεις/πληρωμές κ.ά) ενός και µόνο τραπεζικού λογαριασμού.

Πως λειτουργεί

Για την εφαρμογή στην πράξη ακολουθείστε τα παρακάτω :

 

Βήματα διαδικασίας

Σύνδεση Χρηματικού λογαριασμού με τραπεζικό λογαριασμό

Παραμετροποίηση Τραπεζικού λογαριασμού στις παραμέτρους τραπεζών

Οθόνη Ενημέρωση Τράπεζας

 • Καλέστε τη “Λίστα ενημερωτικών τράπεζας” (από το μενού “Διαχείριση” της “Οικονομικής διαχείρισης”) και Επιλέξτε Νέο
 • Στην οθόνη “Ενημερωτικό τράπεζας”, που ανοίγει συμπληρώστε :
  • μια περιγραφή, (π.χ. Συμφωνία μηνός Νοεμβρίου)
  • το τραπεζικό Λογαριασμό (έχει προηγηθεί σύνδεση χρηματικού με τραπεζικό)
  • το ημερομηνιακό διάστημα (ημερομηνία έναρξης/λήξης) συμφωνίας (ενημέρωσης) με την τράπεζα
  • το υπόλοιπο έναρξης extrait (το ποσό έναρξης του extrait)
  • το υπόλοιπο λήξης extrait (ενημερώνεται αυτόματα από το Σύστημα, αμέσως μετά την εισαγωγή του τραπεζικού extrait)
  • το υπόλοιπο έναρξης λογ/σμού όπως και το υπόλοιπο λήξης (χρηματικού λογαριασμού) ενημερώνεται αυτόματα από τα οικονομικά στοιχεία του λογαριασμού (σύνολα ανά περίοδο, προοδ. υπόλοιπο)

Εισαγωγή Τραπεζικών Extraits

Υπάρχουν τρεις δυνατές περιπτώσεις εισαγωγής extraits, η χειροκίνητη, η εισαγωγή μέσω Web banking (εφόσον η συνεργαζόμενη τράπεζα παρέχει τη συγκεκριμένη υπηρεσία), η εισαγωγή μέσω Σεναρίου DataTalk.

Αμέσως παρακάτω περιγράφουμε τις τρεις όψεις της ίδιας διαδικασίας :

1η Περίπτωση

Καταχώριση των κινήσεων τραπεζικού λογαριασμού χειροκίνητα

Αν και τίποτε δεν απαγορεύει τη χειροκίνητη μέθοδο εισαγωγής extrait στην οθόνη “Ενημερωτικό τράπεζας”, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι η διαδικασία είναι χρονοβόρα.

Μπορείτε να την αποφύγετε, χρησιμοποιώντας μια ταχύτερη μέθοδο, την αυτοματοποιημένη.

2η Περίπτωση

Η εφαρμογή αυτοματοποιεί τη διαδικασία εισαγωγής Εγγραφών τραπεζικών Extrait:

α) με το σύστημα Web banking

Για την Εισαγωγή κινήσεων τραπεζικού λογαριασμού στο “Galaxy” μέσω Web banking,

απαιτείται σύνδεση στο web banking της συνεργαζόμενης τράπεζας (Εθνική /Πειραιώς), συμπλήρωση των login credentials του χρήστη (κωδικός χρήστη &ι πρόσβασης) και ενεργοποίηση σύνδεσης στην τραπεζική ιστοσελίδα.

Με “Αποδοχή” στην οθόνη Κινήσεις λογαριασμού web, που ανοίγει (με τα στοιχεία : ημερομηνία κίνησης, ημερομηνία valeur, περιγραφή κίνησης, ποσό, Χ/Π, προοδευτικό υπόλοιπο, τύπος κίνησης λογαριασμού, εμφάνιση προοδευτικών υπολοίπων, ταυτότητα, κωδικός υποκαταστήματος της εταιρίας που διατηρεί τον τραπεζικό λογαριασμό, αριθμός αναφοράς της ηλεκτρονικής συναλλαγής)

ενημερώνεται το “Galaxy” με τις κινήσεις του τραπεζικού λογαριασμού.

β) με τη χρήση σεναρίου DataTalk

Στην περίπτωση αυτή η εισαγωγή τραπεζικού extrait στηρίζει τη λειτουργία της σε ένα σενάριο DataTalk .

To Σύστημα προσφέρει ένα έτοιμο υπόδειγμα (ενσωματωμένο στο “Χρήστη” του Σεναρίου DataTalk) για εισαγωγή και άμεση χρήση.

Δείτε στο τέλος της ενότητας πως γίνεται η εισαγωγή του υποδείγματος σεναρίου στην εγκατάστασή σας