Συμβατότητες, Αποδοτικότητα & Ενεργειακή κατανάλωση μηχανών|Galaxy ERP

Εισαγωγή

Στη νέα έκδοση είναι πλέον δυνατή η αποτύπωση λεπτομερειών του παραγωγικού layout μιας εγκατάστασης που σχετίζονται με τη χρήση των μηχανών στην παραγωγική λειτουργία.

Οι λεπτομέρειες αυτές αξιοποιούνται κατά τον προγραμματισμό της παραγωγής με αποτέλεσμα :

  • τη διευκόλυνση του χρήστη σε σχέση με τα προτεινόμενα στοιχεία ως προς τις μηχανές
  • την ακριβέστερη αποτύπωση των χρόνων λειτουργίας και της ποσότητας παραγωγής κάθε επιμέρους μηχανής που συμμετέχει σε αυτή και των αντίστοιχων στοιχείων ενεργειακής κατανάλωσης από τη χρήση τους.

Συμβατότητες μηχανών στην παραγωγική διαδικασία

A screenshot of a computerDescription automatically generated

Προστέθηκε δυνατότητα ανάθεσης στοιχείων συμβατότητας σε μηχανές\τύπους μηχανών για την παραγωγή συγκεκριμένων ειδών\κατηγορίας ειδών. Βάσει αυτής, μπορεί να γίνει ανάθεση συμβατότητας χρήσης συγκεκριμένων μηχανών ενός τύπου για την παραγωγή είτε συγκεκριμένου είδους είτε κατηγορίας είδους.

Εννοείται πως, εφόσον υπάρχει συμβατότητα παραγωγής από όλες τις μηχανές ενός τύπου μηχανής, δεν απαιτείται να δηλωθεί κάποια ανάθεση. Ανάθεση χρειάζεται μόνο στην περίπτωση που θέλετε να προσδιορίσετε συγκεκριμένες μηχανές ενός τύπου για μια παραγωγική διαδικασία.

Το πάνω τμήμα της οθόνης ανάθεσης συμβατότητας έχει τη λογική δήλωσης default τιμών για τη μαζική εισαγωγή εγγραφών αναθέσεων με χρήση των σχετικών ενεργειών που είναι διαθέσιμες επί της φόρμας :

A screenshot of a computerDescription automatically generated

Αφού οριστούν οι υπάρχουσες συμβατότητες παραγωγής, προκειμένου να ενεργοποιηθούν κατά τον προγραμματισμό, αρκεί να ανατεθούν στα επιθυμητά φασεολόγια :

Αυτή η ανάθεση προσθέτει την ευελιξία ορισμού διαφορετικών αναθέσεων ανά εναλλακτικές μεθόδους παραγωγής του ίδιου προϊόντος.

Οι αναθέσεις συμβατότητας μηχανών με παραγόμενα είδη, χρησιμοποιούνται κατά τον προγραμματισμό των εντολών παραγωγής (επί των ειδών που συμμετέχουν σε αναθέσεις) προκειμένου η ποσότητα παραγωγής να ανατίθεται αυτόματα μόνο στις μηχανές που είναι συμβατές για την παραγωγή του συγκεκριμένου είδους της εντολής παραγωγής και όχι σε όλες τις μηχανές του συγκεκριμένου τύπου.

Αποδοτικότητα μηχανών

Η λειτουργικότητα των αναθέσεων συμβατότητας αξιοποιείται παράλληλα και για τη διαφοροποίηση της αποδοτικότητας των μηχανών σε επίπεδο επιμέρους παραγωγών. Επεκτείνεται, δηλαδή, η υπάρχουσα δυνατότητα διαφοροποίησης της αποδοτικότητας που ορίζεται μόνο σε γενικό επίπεδο, μεταξύ των μηχανών ενός τύπου μηχανής (μέσω του συντελεστή αποδοτικότητας που δηλώνεται ανά μηχανή), ώστε να μπορεί να προσδιοριστεί και σε αναλυτικότερο επίπεδο, σε διαφοροποίηση δηλαδή της αποδοτικότητας ανά διαφορετικό είδος ή κατηγορίας ειδών που παράγεται από την κάθε μηχανή.

Έτσι, παράλληλα με την ανάθεση συμβατότητας παραγωγής ανά μηχανή, μπορείτε να προσδιορίσετε και έναν συντελεστή αποδοτικότητας για να αποτυπώσετε τη διαφοροποίηση μιας συγκεκριμένης μηχανής στην παραγωγή ενός συγκεκριμένου είδους ή κατηγορίας ειδών. Αυτός ο συντελεστής, πρακτικά, διαφοροποιεί τον πρότυπο χρόνο παραγωγής ενός είδους όπως αυτός δηλώνεται σε επίπεδο φασεολογίου.

Στο παρακάτω παράδειγμα, αν στο αντίστοιχο φασεολόγιο έχει δηλωθεί πως απαιτείται “Χ” χρόνος λειτουργίας μιας μηχανής του τύπου “Σιδερωτήρια” σε μια φάση της παραγωγής ενός είδους της κατηγορίας “Μπλούζες”, η χρήση ειδικά της μηχανής “Σιδερωτήριο 1” σε μια εντολή παραγωγής θα διαφοροποιήσει αυτό το χρόνο βάσει του συντελεστή 2, για την παραγωγή της ίδιας ποσότητας, ενώ, η χρήση της μηχανής “Σιδερωτήριο 2” θα τον διαφοροποιήσει βάσει του συντελεστή 2,5.

Ενεργειακή κατανάλωση & Τρόποι λειτουργίας μηχανών

Στην αποτύπωση του παραγωγικού layout μιας Galaxy παραγωγικής εγκατάστασης μπορεί πλέον να περιληφθεί μια πολύ κρίσιμη παράμετρος, η ενεργειακή κατανάλωση των μηχανών παραγωγής. Και ειδικότερα με δυνατότητα διαφοροποίησης ανά τρόπο λειτουργίας της κάθε μηχανής.

Στο setup, λοιπόν, του παραγωγικού layout, είναι πλέον διαθέσιμη η διάσταση των τρόπων λειτουργίας των μηχανών:

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Στον πίνακα αυτό μπορείτε να ορίσετε όσους διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας είναι διαθέσιμοι στην εγκατάστασή σας.

Στη συνέχεια, η πληροφορία αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί σε τρία διαφορετικά επίπεδα λεπτομέρειας, σε τύπους μηχανών, σε μηχανές αλλά και στις αναθέσεις συμβατότητας μηχανών.

Για παράδειγμα, στον τύπο μηχανής “Σιδερωτήρια”, μπορείτε να ορίσετε πως η ενεργειακή κατανάλωση όλων των σχετικών μηχανών είναι 50 kWh για χρήση τους στο “Normal” τρόπο λειτουργίας.
Αν, ωστόσο, σε κάποια παραγωγή επιλεγεί ο “High productivity mode” η ενεργειακή κατανάλωση αυξάνεται κατά 25%, ενώ, αν επιλεγεί ο “High quality mode” αυξάνεται κατά 30%.

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Ειδικότερα, ωστόσο, στη μηχανή “Σιδερωτήριο 1” του τύπου μηχανής “Σιδερωτήρια”, μπορείτε να ορίσετε πως η δική της ενεργειακή κατανάλωση είναι μικρότερη του τύπου μηχανής στον οποίο ανήκει, στα 40 kWh, για χρήση της στο “Normal” τρόπο λειτουργίας.
Αν, ωστόσο, σε κάποια παραγωγή στην οποία χρησιμοποιηθεί, επιλεγεί ο “High productivity mode” η ενεργειακή κατανάλωση αυξάνεται κατά 15% (αντί για 25% αύξηση στον τύπο μηχανής), αν επιλεγεί ο “High quality mode” αυξάνεται κατά 25% (αντί για 30% του τύπου μηχανής), ενώ, ειδικά αυτή η μηχανή, υποστηρίζει και “Low cycle mode” τρόπο λειτουργίας που, αν χρησιμοποιηθεί σε παραγωγή, μειώνεται η ενεργειακή της κατανάλωση κατά 25%.

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Στο πιο αναλυτικό επίπεδο, αυτό των αναθέσεων συμβατοτήτων παραγωγής, μπορείτε να εξειδικεύσετε περαιτέρω την ενεργειακή κατανάλωση σε επίπεδο παραγωγής συγκεκριμένου είδους\κατηγορίας είδους. Στο προηγούμενο παράδειγμα, μπορείτε δηλαδή, να προσδιορίσετε πως όταν η ίδια μηχανή, “Σιδερωτήριο 1”, χρησιμοποιηθεί σε παραγωγή ειδών της κατηγορίας “Μπλούζες”, η ενεργειακή της κατανάλωση διαμορφώνεται στα 60 kWh, για χρήση της στο “Normal” τρόπο λειτουργίας και αυξάνεται περαιτέρω κατά 20% αν λειτουργήσει σε “High productivity mode” για παραγωγή ειδών αυτής της κατηγορίας:

A screenshot of a computerDescription automatically generated

Με βάση, λοιπόν, μια παραμετροποίηση που αξιοποιεί τις αναθέσεις συμβατότητας μηχανών ανά παραγωγή και τις αποκλίσεις στην αποδοτικότητα και την ενεργειακή κατανάλωση κάθε επιμέρους μηχανής ανά παραγωγή, κατά τον προγραμματισμό μιας εντολής παραγωγής, γίνεται πρόταση χρήσης μόνο των εκάστοτε συμβατών μηχανών και υπολογίζεται τόσο η ποσότητα παραγωγής που αναλογεί σε κάθε μηχανή, σε παράλληλη λειτουργία, βάσει της αποδοτικότητάς της στο ίδιο χρονικό παράθυρο λειτουργίας όσο και η ενεργειακή της κατανάλωση.

Οι πληροφορίες αυτές εμφανίζονται:

  • αναλυτικά, ανά μηχανή, σε κάθε λειτουργία μιας σύνθετης φάσης:

A screenshot of a computerDescription automatically generated

  • συγκεντρωτικά, σε επίπεδο κάθε επιμέρους φάσης της εντολής παραγωγής :

A screenshot of a computerDescription automatically generated

  • συγκεντρωτικά, για όλες τις φάσεις, σε επίπεδο εντολής παραγωγής :

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Η απολογιστική πληροφορία της ενεργειακής κατανάλωσης προσδιορίζεται από το χρήστη κατά την καταχώριση ενός δελτίου χρόνου (είτε μεμονωμένου δελτίου είτε μαζικά μέσω του wizard μαζικής δημιουργίας δελτίων, στην αντίστοιχη σελίδα).

Οι νέες αυτές δυνατότητες είναι διαθέσιμες μέσω σχετικών επιλογών, που βρίσκονται στο setup της παραγωγής, στο “block” για προχωρημένους :

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated