Μηχανισμός προετοιμασίας δεδομένων - Data preparation - Galaxy CRM

Η λειτουργικότητα έρχεται να απαντήσει στην ανάγκη προετοιμασίας δεδομένων για χρήση στο Segmentation tool και στο Galaxy SFA. Η ανάγκη προέκυψε από τη χρήση του Segmentation Tool σε βάσεις με μεγάλο πλήθος κινήσεων (πωλήσεις και loyalty), όπου παρατηρούνταν καθυστερήσεις σε σχετικές αναζητήσεις κινήσεων.

Επιπλέον, προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας συγκεντρωτικών ιστορικών και συγκριτικών δεδομένων για χρήση στο SFA (ιστορικό 4 μετρήσεων merchandising, συγκεντρωτικό πελάτη, κατηγορίας ειδών, είδους ανά μήνα κ.λπ.).

Στην οθόνη Προετοιμασίας δεδομένων ορίζονται :

 • η Περιγραφή DataSet
 • το όνομα του νέου πίνακα
 • το query υπολογισμού των δεδομένων
 • τα κλειδιά του πίνακα
 • ο τύπος των πεδίων (guid, string, datetime, numeric, check)

Αν το dataset είναι System ή “όχι” (δεν μπορεί να διαγραφεί ή να μετονομαστεί ή να μεταβληθεί το query)

Επιπροσθέτως,

 • Πρόσβαση στο εργαλείο μπορούν να έχουν μόνο συγκεκριμένοι ρόλοι χρηστών ή administrators
 • Εμφάνιση Browserμε το σύνολο των DataSets και σχετικές πληροφορίες αυτών (π.χ. τελευταίο εκτέλεση, χρόνος ολοκλήρωσης)
 • Σε κάθε εκτέλεση γίνεται διαγραφή των προηγούμενων εγγραφών  
 • Χρονοπρογραμματισμός της διαδικασίας υπολογισμού του κάθε πίνακα ξεχωριστά
 • Άμεση εκτέλεση της διαδικασίας υπολογισμού του πίνακα με command
 • Χρήση των συστημικών παραμέτρων (π.χ. @SessionDate) στο Query
 • Κλήση στο Queryτων παραμέτρων MIS που ορίζονται στις γενικές ρυθμίσεις

gxMISCompSettings.gxItemMsCtID                  ItemCategories– Item

gxMISCompSettings.gxItcpMsCtID                   Item Categories – Company Item

gxMISCompSettings.gxCustMsCtID                  Trader Categories – Customer

gxMISCompSettings.gxCustTrdrMsCtIDTrader Categories – Customer Trader

 

Η αναφορά μας στα απαιτούμενα DatasetsSystem είναι ενδεικτική : 

 • Κατάσταση αξιογράφων πελάτη
 • Καρτέλα πελάτη
 • Πωλήσεις κατηγοριών ειδών και πελατών (2 έτη)
 • Πωλήσεις κατηγοριών ειδών ανά υποκατάστημα πελατών (2 έτη)
 • Κινήσεις Loyalty κατηγοριών ειδών και μελών (2 έτη)
 • Τελευταία μέτρηση merchandising (είδος, ποσότητα, ΜΜ, τιμή, ημερομηνία) ανά υποκατάστημα πελάτη