Προϋπολογιστική κοστολόγηση παραγωγής (Budget production costing)| Galaxy ERP

Εισαγωγή

Το κόστος αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης της κερδοφορίας μιας επιχείρησης. Ειδικά για παραγωγικές επιχειρήσεις, το κόστος της παραγωγικής διαδικασίας, είναι ιδιαίτερα σημαντικό και καθορίζει πολλές επιμέρους επιχειρηματικές αποφάσεις.

Στο “Galaxy” υπάρχει ένας ιδιαίτερα ακριβής μηχανισμός υπολογισμού του κόστους παραγωγής. Στην έκδοση 39 του “Galaxy” παρέχεται μια πολύ σημαντική επέκταση αυτού του μηχανισμού μέσω της δυνατότητας προϋπολογιστικής κοστολόγησης (budget costing) της σχεδιαζόμενης παραγωγής μας για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Για την υποστήριξη του μηχανισμού αυτού υπάρχει πλέον η δυνατότητα προσδιορισμού σε ένα κοστολογικό σενάριο:

Graphical user interface, text, application, email</p>
<p>Description automatically generated

καθώς και σε μια εντολή παραγωγής:

Graphical user interface, text, application, email</p>
<p>Description automatically generated

ότι αφορούν προϋπολογισμό κόστους (budget cost) μέσω της σχετικής ένδειξης.

Ειδικά για την εντολή παραγωγής, η ένδειξη αυτή υπάρχει μόνο σε αυτήν και όχι σε συνταγολόγιο και φασεολόγιο (ή δελτία), δεδομένου πως το παραγωγικό layout δεν διαφοροποιείται μεταξύ πραγματικής και προϋπολογιστικής παραγωγικής διαδικασίας.

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ


Ένα προϋπολογιστικό σενάριο κοστολόγησης παραγωγής δεν επιτρέπεται να συνδεθεί με ένα επίσημο σενάριο αποτίμησης εμπορικού.

 

Κατά την κοστολόγηση ενός προϋπολογιστικού σεναρίου, οι διαφοροποιήσεις που υπάρχουν είναι οι εξής:

  • Διαχειρίζεται μόνο budget εντολές παραγωγής.
  • Τα δελτία παραγωγής και ανάλωσης που δημιουργούνται, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κοστολόγηση και δεν δημιουργούν ποσοτικά παραστατικά αποθήκης.
  • Το άμεσο κόστος υπολογίζεται με βάση το πρότυπο κόστος υλικών καθώς και τις προϋπολογιστικές εντολές παραγωγής ημιετοίμων (αν, φυσικά, υπάρχουν διαθέσιμα κι άλλα στοιχεία κόστους, όπως απογραφή ημιετοίμων, λαμβάνονται κι αυτά υπόψη στον υπολογισμό τιμής κόστους).
  • Η ολοκλήρωση του σεναρίου δεν δημιουργεί παραστατικά κόστους.

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ


Μια προτεινόμενη προσέγγιση παραμετροποίησης είναι, εκμεταλλευόμενοι τη σχετική δυνατότητα που υποστηρίζει η κοστολόγηση παραγωγής, το βιομηχανικό κόστος να ορίζεται απευθείας στα συστατικά κόστους του σεναρίου, εφόσον δεν επιθυμούμε τη σχετική διαχείριση που απαιτείται, όπως ενημέρωση λογιστικής, για υπολογισμό του έμμεσου προϋπολογιστικού κόστους παραγωγής.

 

 

Οι προϋπολογιστικές εντολές παραγωγής εξαιρούνται από διάφορες διαδικασίες (για παράδειγμα, σε ενημέρωση προτύπων από δελτία, σε αυτόματη διαχείριση ενδοδιακινήσεων αποθήκης κ.λπ.) προκειμένου να μην αλλοιώνεται η συμπεριφορά τους που πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά σε απολογιστικά στοιχεία παραγωγής.

Επί προϋπολογιστικής εντολής παραγωγής υπάρχει νέα διαδικασία ολοκλήρωσης (Ολοκλήρωση προϋπολογιστικής εντολής) η οποία αναλαμβάνει τη δημιουργία των δελτίων παραγωγής, ανάλωσης & χρόνου (η δημιουργία γίνεται αυτόματα ασχέτως παραμετροποίησης συνταγολογίων & φασεολογίων) στα οποία ενεργοποιείται και η ένδειξη 'Αυτόματο δελτίο'.

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ


Στα δελτία παραγωγής και ανάλωσης μιας προϋπολογιστικής εντολής, ΔΕΝ εισάγεται πληροφορία παρτίδας, SN ή χαρακτηριστικού.

 

 

Η διαχείριση της δημιουργίας εντολών ημιετοίμων βασίζεται στην υπάρχουσα λογική και παραμετροποίηση. Σε καταχώριση εντολής από το χρήστη, θα πρέπει να εκτελείται από αυτόν η σχετική ενέργεια (αν υπάρχει τέτοια ανάγκη), ενώ, σε αυτόματη δημιουργία, λαμβάνεται υπόψη η σχετική ρύθμιση εταιρίας.

Εκτός του κόστους παραγωγής, όμως, που απασχολεί τις παραγωγικές επιχειρήσεις, ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ο ίδιος ο σχεδιασμός της απαιτούμενης παραγωγής που έχει την ευθύνη για την κάλυψη των αναμενόμενων αναγκών. Για το λόγο αυτό, στο “Galaxy”, υπάρχουν διάφορα εργαλεία σχεδιασμού παραγωγής. Στην έκδοση 39, λοιπόν, είναι διαθέσιμη επέκταση ενός από αυτά τα εργαλεία, του κυκλώματος των πλάνων αναπλήρωσης, και μέσω αυτών είναι διαθέσιμη η δυνατότητα δημιουργίας (καθώς και αναίρεσης) και προϋπολογιστικών εντολών παραγωγής:

Graphical user interface, text, application, email</p>
<p>Description automatically generated

Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται πλήρως ένας επιχειρηματικός κύκλος, από την εύρεση των αναμενόμενων πωλήσεων, το σχεδιασμό παραγωγής για την κάλυψή τους έως τον προϋπολογισμό του κόστους αυτής της παραγωγής,

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ


Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η διαθεσιμότητα operation στο API του Galaxy που αναλαμβάνει τη δημιουργία προϋπολογιστικών εντολών παραγωγής για τις περιπτώσεις που ο σχεδιασμός παραγωγής λαμβάνει χώρα εξωλογιστικά και υπάρχει η ανάγκη αυτόματης μεταφοράς αυτού σε προϋπολογιστικές εντολές παραγωγής.