Στόχοι Δραστηριοτήτων - Galaxy CRM

Στην ενότητα των στόχων έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε τους στόχους δραστηριοτήτων.

 

Πως ορίζονται οι στόχοι

Αθροιστές CRM

Ορισμός μετρήσιμων στόχων, για πολλαπλές διαστάσεις, στις οντότητες :

 • Καμπάνια
 • Εκδήλωση
 • Πλάνο επισκέψεων
 • Πλάνο Merchandising

Το ίδιο το Σύστημα θέτει εξ ορισμού αθροιστές CRM με δυνατότητων ορισμού νέων .

Οι διαθέσιμοι από το Σύστημα είναι :

 • Πόσοι άνοιξαν την καμπάνια
 • Πόσοι έκαναν κλικ στην καμπάνια
 • Αναμενόμενες πωλήσεις καμπάνιας
 • Αξία παραγγελιών πλάνου επισκέψεων
 • Ποσοστό ολοκλήρωσης δραστηριοτήτων πλάνου επισκέψεων
 • Ποσοστό ολοκλήρωσης δραστηριοτήτων πλάνου Merchandising

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί γίνεται επεξήγηση επί των προτεινόμενων CRM αθροιστών :

Κωδικός

Περιγραφή

Υπολογισμός

001

Open rate εξωτερικής καμπάνιας

Υπολογίζει το Open Rate της email καμπάνιας (πόσοι άνοιξαν την καμπάνια) από τα στοιχεία του εξωτερικού παρόχου

002

Click rate εξωτερικής καμπάνιας

Υπολογίζει τα Click Rate της email καμπάνιας (πόσοι έκαναν κλικ στην καμπάνια) από τα στοιχεία του εξωτερικού παρόχου

003

Αναμενόμενες πωλήσεις καμπάνιας

Υπολογίζει τη συνολική αξία των ευκαιριών πώλησης που σχετίζονται με την καμπάνια, λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό επιτυχίας κάθε εγγραφής

004

Δραστηριότητες καμπάνιας

Υπολογίζει το σύνολο των δραστηριοτήτων της καμπάνιας

005

Αξία παραγγελιών πλάνου επισκέψεων

Υπολογίζει τη συνολική καθαρή αξία των παραγγελιών, που συνοδεύονται με τις συναντήσεις ενός πλάνου επισκέψεων

006

Ποσοστό ολοκλήρωσης δραστηριοτήτων πλάνου επισκέψεων

Υπολογίζει το ποσοστό των ολοκληρωμένων δραστηριοτήτων ενός πλάνου επισκέψεων

007

Ποσοστό ολοκλήρωσης δραστηριοτήτων πλάνου Merchandising

Υπολογίζει το ποσοστό των ολοκληρωμένων δραστηριοτήτων ενός πλάνου Merchandising

 

O Τύπος οντότητας δηλώνει σε ποια οντότητα αναφέρεται ο αθροιστής.

Ερώτημα αθροιστών CRM : Έτοιμα queries παρέχονται ανά οντότητα τα οποία μπορείτε να μεταβάλλεται ή να προχωρήσετε στη δημιουργία νέων.

 

Δημιουργία ερωτήματος

Από τις “Ενέργειες” της οθόνης “Ερωτήματα αθροιστών CRM” μπορείτε μέσω της επιλογής “Δημιουργία ερωτήματος” να πραγματοποιήσετε είσοδο στο περιβάλλον του query builder και να συντάξετε δικά σας ερωτήματα.

Στη λίστα της οθόνης εμφανίζονται όλες οι πρότυπες παράμετροι του query builder και το ID της οντότητας στην οποία αναφέρεστε π.χ. Campaign ID στην περίπτωση καμπάνιας.

Πεδίο αποτελέσματος : Υποχρεωτικά ορίστε πεδίο αποτελέσματος που θα μετρήσει ως αποτέλεσμα του στόχου. Αν το ερώτημα επιστρέψει περισσότερα του ενός πεδία θα χρειαστεί να ορίσετε ποιο πεδίο θα μετρήσει στο αποτέλεσμα.

Τύπος αθροιστή : Ομαδοποιητικό στοιχείο για πιθανές συγκρίσεις αποτελέσματος

 

Πως γίνονται διαθέσιμοι οι στόχοι στις οντότητες

Στόχοι στις καμπάνιες

Μεταβείτε στη σελίδα “Στόχοι”

 • Στη στήλη “Αθροιστή επιλέξτε τον αθροιστή έστω Αναμενόμενες πωλήσεις καμπάνιας
 • Στη στήλη “Στόχος” επιλέξτε τον προβλεπόμενο στόχο
 • Μεταβείτε στις Ενέργειες και επιλέξτε Στόχοι -> Υπολογισμός πραγματικής αξίας επιλεγμένου αθροιστή .

Στη στήλη “Πραγματική αξία” του Στόχου, εμφανίζεται η τιμή του αθροιστή όπως έχει οριστεί από το αντίστοιχο ερώτημα για το συγκεκριμένη καμπάνια.