Υποστήριξη του Ελληνικού Μορφότυπου PEPPOL για εκδότες ηλεκτρονικών τιμολογίων - προμηθευτών του Ελληνικού Δημοσίου (Β2G) |SEn

1. Εισαγωγή

Θεσπίστηκε η υποχρέωση για τους προμηθευτές του Ελληνικού Δημοσίου της έκδοσης αποκλειστικά ηλεκτρονικών τιμολογίων (Η.Τ) προς τους φορείς του Δημοσίου τομέα.

Η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στις Δημόσιες Συμβάσεις, “B2G H.T”, αφορά στην ολοκληρωμένη, επιχειρησιακή διαδικασία της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (electronic invoicing), δηλαδή της έκδοσης Η.Τ, επικύρωσης, ελέγχων, υποβολής και αποστολής στον Αγοραστή προς έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή.

Η υποβολή των τιμολογίων προς το δημόσιο γίνεται μέσω του πιστοποιημένου παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων Epsilon Digital.

Ένα τιμολόγιο που αφορά σε αγοραστή, φορέα του δημοσίου, αποστέλλεται σε πάροχο Epsilon Digital με την ένδειξη ότι αφορά σε αγοραστή δημοσίου και προωθείται αυτόματα από τον πάροχο και στο δίκτυο OpenPeppol του Δημόσιου Τομέα.

Το “Β2G” αποτελεί νέο module του Sen.

Προϋποθέσεις

 • Η λειτουργικότητα παραμετροποίησης και αποστολής παραστατικών “B2G” σε πάροχο είναι διαθέσιμη μόνο όταν περιλαμβάνεται τo νέο module "B2G" στην εγκατάσταση 
 • Πριν τον καθορισμό της βασικής παραμετροποίησης της εφαρμογής, προϋπόθεση για την επικοινωνία με τον πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης αποτελεί η εγκατάσταση της έκδοσης SFP 6.2.0.398 ή μεταγενέστερης

Που βρίσκεται

Οι κωδικοποιήσεις ευρωπαϊκού μορφοτύπου ενσωματώνονται στο μενού Οικονομική Διαχείρηση |Λοιπά | Ευρωπαϊκός Μορφότυπος | Οργάνωση

Οι νέοι πίνακες με τα προεγκατεστημένα δεδομένα είναι :

 • Ευρωπαϊκοί Μορφότυποι

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

 • Κοινό (Ευρωπαϊκό) Λεξιλόγιο Προμηθειών

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

2. Παραμετροποίηση

Η διαδικασία διαβίβασης ενός τιμολογίου ή ενός πιστωτικού σε φορέα δημοσίου απαιτεί την παραμετροποίηση των οντοτήτων :

Πελάτες

Για να αντιληφθεί το Σύστημα ότι ένας πελάτης (ο παραλήπτης του τιμολογίου) αφορά σε πελάτη Δημοσίου θα πρέπει να παραμετροποιηθεί σχετικό πεδίο στην καρτέλα του.

Στην οθόνη των στοιχείων του πελάτη, εκτός του ΑΦΜ, των στοιχείων διεύθυνσης (Χώρα, Πόλη, ΤΚ, όνομα διεύθυνσης) συπληρώστε υποχρεωτικά το πεδίο “Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής” (τον αριθμό που έχει αποκτήσει ο πελάτης από τον Φορέα).

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Συμβάσεις

Δημιουργήστε σύμβαση στον πελάτη - “Σύμβαση δημοσίου” -  με συμπληρωμένα τα στοιχεία :

Στη σελίδα “Γενικά”

 • τον Αριθμό (Aναγνωριστικό Σύμβασης)

A computer screen shot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Στη σελίδα “Λοιπά”

 • τον Τύπο Προϋπολογισμού : τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από το δημόσιο φορέα (που τιμολογείται) και αφορά στο είδος προϋπολογισμού του φορέα . Οι δυνατές τιμές του πεδίου είναι :
  • ΑΔΑ Ανάληψης Τακτικού προϋπολογισμού
  • Κωδικοποιημένος Ενάριθμος e-PDE
  • ΑΔΑ Ανάληψης λοιπών προϋπολογισμών
 • το Αναγνωριστικό Έργου

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Είδος

Για τις συναλλαγές “B2G” χρειάζεται να παραμετροποιηθεί το είδος.

Στο τμήμα Χαρακτηρισμός Κινήσεων ΑΑΔΕ (στη σελίδα Στοιχεία ΓΓΠΣ/ΑΑΔΕ) επιλέξτε στο πεδίο “Κοινό Λεξιλόγιο Προμηθειών”, τον κωδικό CPV.