Εναλλακτικός τρόπος διαβίβασης συναλλαγών |Galaxy EPR

Εισαγωγή

Οι επιχειρήσεις, για τη διαβίβαση των παραστατικών του 2021 που ΔΕΝ έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myData, μπορούν να επιλέξουν τον Εναλλακτικό τρόπο διαβίβασης αντί του Κανονικού Τρόπου, της αποστολής δηλαδή των στοιχείων από κάθε παραστατικό ξεχωριστά.

Με τον Εναλλακτικό τρόπο διαβίβασης οι επιχειρήσεις διαβιβάζουν τα δεδομένα τους για το 2021 στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA ομαδοποιημένα σε διακριτούς τύπους παραστατικών και με συγκεκριμένους χαρακτηρισμούς συναλλαγών, για το σύνολο των δεδομένων του 2021 που έχουν την υποχρέωση να διαβιβάσουν.

Για την εναλλακτική διαβίβαση παραστατικών υλοποιήθηκε στο Galaxy η εργασία “myData Εναλλακτική διαβίβαση.

Τα βήματα που απαιτούνται για τη διαβίβαση σύμφωνα με τον εναλλακτικό τρόπο είναι :

 • Παραμετροποίηση στις σχετικές οντότητες του συστήματος
 • Συγκέντρωση και έλεγχος δεδομένων στη φόρμα διαχείρισης
 • Δημιουργία συνόψεων προς αποστολή στη ψηφιακή πλατφόρμα myData

 

Παραμετροποίηση στις σχετικές οντότητες του συστήματος

 • Στην περίπτωση που έχει προηγηθεί η παραμετροποίηση του συστήματος καθώς και όλων των Τύπων παραστατικών για την αποστολή στοιχείων συνόψεων στην πλατφόρμα myData, δεν χρειάζεται να προβείτε σε καμιά επιπλέον παραμετροποίηση.

           Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Galaxy my Data Direct

 • Ειδικότερα, στους Τύπους παραστατικών των κινήσεων που θα λάβουν μέρος στον υπολογισμό, πρέπει να έχουν συμπληρωθεί (στο τμήμα “Ηλεκτρονικά βιβλία” της σελίδας “Ηλεκτρονική διαβίβαση”) τα στοιχεία που αφορούν στα Ηλεκτρονικά βιβλία :
 • Τύπος Ηλ. Βιβλίων

και

 • Αυτοτιμολόγηση (αν πρόκειται για παραστατικό αυτοτιμολόγησης).

 

Διαχείριση φόρμας

Η εργασία “myData Εναλλακτική σύνοψη” βρίσκεται στο menu My Data της Βασικής Δομής

Graphical user interface, text, application, email</p>
<p>Description automatically generated

Στο σημείο αυτό γίνεται ο υπολογισμός και εμφανίζονται τα δεδομένα που συλλέχθηκαν.

Σύμφωνα με τα κριτήρια του φίλτρου (εταιρία, τύποι παραστατικών, ημερομηνιακό διάστημα – από έως, ΑΦΜ λήπτη) απεικονίζονται οι εγγραφές στη σελίδα “Λεπτομέρειες”.

Οι αποθηκευμένες εγγραφές δεν εμφανίζονται με το άνοιγμα της φόρμας, αλλά απαιτείται πρώτα η εφαρμογή φίλτρων ή απλώς η ανανέωση της λίστας, ενεργοποιώντας το πλήκτρο , χωρίς τη συμπλήρωση φίλτρων.

Οι εγγραφές του πίνακα “Λεπτομέρειες” μπορούν να τροποποιηθούν όπως και να διαγραφούν. Επιπλέον υπάρχει η ευελιξία να καταχωρίσετε μόνοι σας τις εγγραφές που θέλετε να αποσταλούν στο myData.

Στήλες πίνακα

 • Επιλογή γραμμής / γραμμών
 • Εμφάνιση των παραστατικών από τα οποία υπολογίστηκε η εγγραφή
 • Η εγγραφή πληροί τις προϋποθέσεις ορθότητας, έχει δηλαδή όλα τα πεδία της σωστά συμπληρωμένα
 • Η εγγραφή δεν πληροί τις προϋποθέσεις ορθότητας, π.χ. δεν είναι συμπληρωμένο κάποιο πεδίο της
 • Ταυτότητα: αύξουσα αρίθμηση για τις εγγραφές της ίδιας ομάδας
 • ΑΦΜ Λήπτη: το ΑΦΜ του συναλλασσόμενου του παραστατικού
 • Συναλλασσόμενος: ο συνδεδεμένος συναλλασσόμενος του συστήματος. Το πεδίο αυτό μπορεί να μείνει κενό για τις περιπτώσεις που ο συναλλασσόμενος δεν είναι καταγεγραμμένος
 • ΑΦΜ εκδότη: συμπληρώνεται αυτόματα με το ΑΦΜ της εταιρίας
 • Ημερομηνία έκδοσης: ενημερώνεται με την τελευταία ημέρα του μήνα που αφορούν οι κινήσεις
 • Κωδικός εγκατάστασης: συμπληρώνεται από το σύστημα με τη τιμή “0”
 • Τύπος παραστατικού: ο τύπος ηλεκτρονικών βιβλίων που ενημερώνεται σύμφωνα με τον πίνακα Αντικριζόμενα παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής
 • Σειρά: αφορά στη σειρά των κινήσεων. Εφόσον οι κινήσεις ενημερώνονται συγκεντρωτικά, το πεδίο συμπληρώνεται με το σύμβολο # και το ΑΦΜ του συναλλασσόμενου της κίνησης
 • ΑΑ: το πλήθος των κινήσεων από όπου υπολογίστηκε η εγγραφή
 • Καθαρή αξία: η καθαρή αξία της κίνησης
 • Ποσό ΦΠΑ: η αξία ΦΠΑ της κίνησης
 • Κατηγορία ΦΠΑ: η κατηγορία ΦΠΑ ΑΑΔΕ
 • Αιτία εξαίρεσης: παίρνει την τιμή “27” αν η εγγραφή έχει μηδενική κατηγορία ΦΠΑ
 • Κατηγορία χαρακτηρισμών & Τύπος χαρακτηρισμών: συμπληρώνονται από το σύστημα σύμφωνα με τους κανόνες της ΑΑΔΕ
 • ένδειξη για το αν η εγγραφή έχει δημιουργήσει Σύνοψη. Στην περίπτωση που έχει δημιουργηθεί, ο χρήστης μπορεί ενεργοποιώντας το πλήκτρο φακός να μεταβεί σε αυτή.

 

Για επιπλέον πληροφόρηση υπάρχει και η σελίδα Olap για πιο λεπτομερή απεικόνιση των εγγραφών και διευκόλυνση του ελέγχου.

Table</p>
<p>Description automatically generated

 

Ενέργειες στην myData εναλλακτική σύνοψη


Όλες οι ενέργειες του εναλλακτικού τρόπου διαβίβασης συναλλαγών στην ΑΑΔΕ ενεργοποιούνται μέσα από το παράθυρο “myData εναλλακτική σύνοψη”.

 

Εισαγωγή από παραστατικά

Το σύστημα ανατρέχει στις κινήσεις και τις εμφανίζει συγκεντρωτικά ανά Τύπο παραστατικού Ηλεκτρονικών βιβλίων, ΑΦΜ, Μήνα κίνησης και ποσοστό ΦΠΑ.

Η εργασία εκτελείται μέσω διαδοχικών οθονών (τύπου Wizard)

Η 1η οθόνη εμφανίζει προς συμπλήρωση τα κριτήρια υπολογισμού των δεδομένων του Εναλλακτικού τρόπου Διαβίβασης.

Εικόνα που περιέχει κείμενο</p>
<p>Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

Η 2η Οθόνη εμφανίζει τους τύπους παραστατικών της εγκατάστασης με τον τύπο ηλεκτρονικών βιβλίων, δηλωμένο στην παραμετροποίηση, καθώς και τον τύπο παραστατικού ΑΑΔΕ με τον οποίο θα αντιστοιχιστούν από το σύστημα.

Table</p>
<p>Description automatically generated

Η οθόνη της “Σύνοψης” ενημερώνει ότι η διαδικασία υπολογισμού δεδομένων για τον εναλλακτικό τρόπο διαβίβασης θα ολοκληρωθεί ασύγχρονα και θα δημιουργηθούν συγκεντρωτικές εγγραφές για όσα παραστατικά πληρούν τα κριτήρια. Οι εγγραφές θα ομαδοποιηθούν ανά ΑΦΜ εκδότη – λήπτη, επίσημη ημερομηνία, τύπο παραστατικού ηλεκτρονικής διαβίβασης και κατηγορίας ΦΠΑ.

Κατά τη συγκέντρωση των εγγραφών αντικαθίστανται οι τιμές του πεδίου Τύπος Ηλεκτρονικών βιβλίων των παραστατικών με τους Τύπους συγκεντρωτικής υποβολής σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής

Τιμολόγιο Πώλησης

Κωδικός Τύπου

Περιγραφή

Τύπος συγκεντρωτικής υποβολής

1.1

Τιμολόγιο Πώλησης

1.1-Τιμολόγιο πώλησης

1.2

Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις

1.1-Τιμολόγιο πώλησης

1.3

Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών

1.1-Τιμολόγιο πώλησης

1.4

Τιμολόγιο Πώλησης / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων

1.1-Τιμολόγιο πώλησης

1.5

Τιμολόγιο Πώλησης / ΕκκαθάρισηΠωλήσεων Τρίτων - Αμοιβή απόΠωλήσειςΤρίτων

1.1-Τιμολόγιο πώλησης

1.6

Τιμολόγιο Πώλησης /Συμπληρωματικό Παραστατικό

1.1-Τιμολόγιο πώλησης

ΤιμολόγιοΠαροχήςΥπηρεσιών

2.1

ΤιμολόγιοΠαροχής

1.1-Τιμολόγιο πώλησης

2.2

Τιμολόγιο Παροχής / ΕνδοκοινοτικήΠαροχήΥπηρεσιών

1.1-Τιμολόγιο πώλησης

2.3

Τιμολόγιο Παροχής / ΠαροχήΥπηρεσιώνσελήπτηΤρίτηςΧώρας

1.1-Τιμολόγιο πώλησης

2.4

ΤιμολόγιοΠαροχής/ΣυμπληρωματικόΠαραστατικό

1.1-Τιμολόγιο πώλησης

Τίτλος Κτήσης

3.1

Τίτλος Κτήσης (μη υπόχρεος Εκδότης)

3.1- Τίτλος κτήσης

3.2

Τίτλος Κτήσης (άρνηση έκδοσης από υπόχρεο Εκδότη)

3.1- Τίτλος κτήσης

Πιστωτικό Τιμολόγιο

5.1

ΠιστωτικόΤιμολόγιο/Συσχετιζόμενο

5.2 -Πιστωτικό Τιμολόγιο /Μη Συσχετιζόμενο

5.2

Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο

5.2 -Πιστωτικό Τιμολόγιο /Μη Συσχετιζόμενο

Συμβόλαιο - Έσοδο

7.1

Συμβόλαιο Έσοδο

1.1-Τιμολόγιο πώλησης

Ειδικό Στοιχείο (Έσοδο) – Απόδειξη Είσπραξης

8.1

Ενοίκια-Έσοδο

1.1-Τιμολόγιο πώλησης

Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής

Παραστατικά Λιανικής

11.1

ΑΛΠ

11.1 -ΑΛΠ

11.2

ΑΠΥ

11.1 -ΑΛΠ

11.3

Απλοποιημένο Τιμολόγιο

11.1 -ΑΛΠ

11.4

Πιστωτικό στοιχείο Λιανικής

11.4 - Πιστωτικό στοιχείο Λιανικής

 

Η διαδικασία υπολογισμού θα περιλάβει όσα παραστατικά:

 • έχουν ορισμένο τύπο παραστατικού ΑΑΔΕ
 • δεν έχουν πάρει ΜΑΡΚ
 • δεν είναι Ακυρωμένα ή Ακυρωτικά

 

Εισαγωγή δεδομένων από αρχείο

Εκτός από τον υπολογισμό που προκύπτει από τα καταχωρισμένα παραστατικά ή την επιτόπου καταχώριση των δεδομένων στις γραμμές του πίνακα, υπάρχει και η δυνατότητα της εισαγωγής τους μέσω CSV αρχείων.

Αναλυτικά:

Εισαγωγή αρχείου CSV (ΑΑΔΕ)

Η ΑΑΔΕ παρέχει ένα πρότυπο CSV αρχείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή των στοιχείων στην πλατφόρμα myDATA. Το περιεχόμενο του αρχείου αυτού μπορεί να εισαχθεί μέσω της επιλογής “Εισαγωγή από αρχείο CSV” και η ενημέρωση στην ουσία γίνεται μέσα από το Galaxy.

Με την επιλογή του αρχείου, εμφανίζεται λίστα με τις απαιτούμενες στήλες και υπάρχει η δυνατότητα της μετακίνησής τους στην περίπτωση που στο αρχείο δεν εμφανίζονται με την ίδια σειρά.

Εικόνα που περιέχει πίνακας</p>
<p>Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

Εισαγωγή αρχείου CSV

Αν το προς εισαγωγή αρχείο προέρχεται από εφαρμογή που δεν το εξάγει σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΑΔΕ, τότε η εισαγωγή θα γίνει μέσω της επιλογής “Εισαγωγή αρχείου CSV”. Με τον ορισμό του αρχείου εμφανίζεται φόρμα με τις στήλες και μπορεί να γίνει αλλαγή της σειράς τους.

Εικόνα που περιέχει πίνακας</p>
<p>Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

 

Εξαγωγή στοιχείων

Κατ’ αντιστοιχία με τις εισαγωγές των εγγραφών, μπορούν τα στοιχεία που είναι αποθηκευμένα στην Εναλλακτική διαβίβαση να εξαχθούν με τη μορφή αρχείου CSV.

Εξαγωγή αρχείου CSV (ΑΑΔΕ)

Δημιουργείται αρχείο CSV σύμφωνο με το πρότυπο της ΑΑΔΕ.

Τα κριτήρια δημιουργίας του είναι η επιλογή τύπων παραστατικών, το ημερομηνιακό διάστημα καθώς και η περιοχή που θα δημιουργηθεί το αρχείο.

Εξαγωγή αρχείου CSV

Με αντίστοιχο τρόπο μπορεί να δημιουργηθεί αρχείο CSV με τις εγγραφές με σκοπό την εισαγωγή τους σε άλλη εφαρμογή .

 

Δημιουργία συνόψεων

Αφού ολοκληρωθεί η εισαγωγή και ο έλεγχος των εγγραφών, το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία συνόψεων για αυτές.

Οι δυνατότητες που διατίθενται είναι :

 • η επιλογή των εγγραφών από τη λίστα και κλήση της ενέργειας “Δημιουργία σύνοψης”

ή

 • η κλήση της ενέργειας “Δημιουργία συνόψεων” (Ασύγχρονα) όπου θα δημιουργηθούν συνόψεις για όσες εγγραφές δεν έχουν δημιουργήσει

Εικόνα που περιέχει κείμενο</p>
<p>Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

Στο τελευταίο βήμα ολοκληρώνεται η διαδικασία και αφού δημιουργηθούν όλες οι Συνόψεις μπορούν (κατά τα συνήθη) να υποβληθούν στη πλατφόρμα myData .