Οδηγίες Υπηρεσίας singularLogic e-books

Δημιουργία Εταιρίας – Οικονομικής Χρήσης

Στην επιλογή του μενού «Εταιρίες» καταχωρούνται τα στοιχεία των εταιριών των e-books. Η δημιουργία νέας εταιρίας γίνεται μέσω ενός διαλόγου όπου ορίζουμε τα βασικά στοιχεία της εταιρίας. Ο διάλογος δημιουργίας νέας εταιρίας ενεργοποιείται με το button «Νέο».

Με μεταβολή στα στοιχεία της εταιρίας που δημιουργήθηκε μπορούν να μεταβληθούν τα στοιχεία που ορίστηκαν κατά την δημιουργία της εταιρίας, και επιπλέον να οριστούν στοιχεία που αφορούν τους «Κωδικούς πρόσβασης Υπηρεσιών» ή τους ΚΑΔ της εταιρίας.

Σημείωση: Το ΑΦΜ της εταιρίας πρέπει να είναι μοναδικό σε μία συνδρομή.

Δημιουργία οικονομικής χρήσης

Από την επιλογή «Οικονομικές χρήσεις» μπορείτε να διαχειριστείτε τα στοιχεία των οικονομικών χρήσεων που παρακολουθείτε ανά εταιρία.

Σημείωση: Βασικό στοιχείο της οικονομική χρήσης είναι η κατηγορία Βιβλίων. Η κατηγορία βιβλίων επηρεάζει την δομή των λογαριασμών της εταιρίας.

Ορισμός Ενεργής εταιρίας και Οικονομικής χρήσης

Για να είναι διαθέσιμες οι λειτουργίες της υπηρεσίας θα πρέπει να οριστεί η ενεργή εταιρία και οικονομική χρήση. Ο Ορισμός της ενεργής εταιρίας και χρήσης γίνεται από τον φακό στο περιβάλλον εργασίας.

Στην οθόνη που εμφανίζεται θα πρέπει να επιλεγεί η εταιρία και η οικονομική χρήση που θα είναι ενεργή

Με την επιλογή0 εταιρίας και οικονομικής χρήσης ενημερώνεται η αρχική σελίδα εργασίας

Τρόποι πληρωμής

Στην επιλογή «Τρόποι πληρωμής» καταχωρούμε τους τρόπους πληρωμής που μία εταιρία χρησιμοποιεί στις συναλλαγές της. Οι τρόποι πληρωμής της εταιρίας χρειάζεται να αντιστοιχιστούν με τους τρόπους πληρωμής ΑΑΔΕ για τα ηλεκτρονικά Βιβλία.

Σημείωση: Για να είναι δυνατή η καταχώρηση παραστατικού χρειάζεται να έχει καταχωρηθεί ο τρόπος πληρωμής της εταιρίας. Η αντιστοίχιση με τρόπο πληρωμής ΑΑΔΕ μπορεί να γίνει σε δεύτερο χρόνο.

Σχέδια λογαριασμών – Λογαριασμοί

Σχέδιο λογαριασμών

Στην επιλογή Σχέδια λογαριασμών ορίζουμε τα στοιχεία του σχεδίου λογαριασμών στο οποίο περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί λογιστικής που χρησιμοποιείται σε κάθε εταιρία.

Τα στοιχεία που ορίζουμε στο σχέδιο λογαριασμών είναι τα παρακάτω:

 • Κωδικός σχεδίου λογαριασμών
 • Περιγραφή Περιγραφή σχεδίου
 • Μάσκα λογαριασμών Γενικής λογιστικής, αναλυτικής λογιστικής, Τάξεως (Σημείωση: Σε λογαριασμούς εσόδων εξόδων δεν είναι υποχρεωτικό να οριστεί η μάσκα λογαριασμών)

Ανάθεση σχεδίου Λογαριασμών

Μέσω της επιλογής «Ανάθεση Σχεδίου» ένα σχέδιο λογαριασμών, και επομένως και οι λογαριασμοί που περιλαμβάνονται σε αυτό, ανατίθενται σε μία η περισσότερες εταιρίες και οικονομικές χρήσεις.

λογαριασμoi

Στην επιλογή λογαριασμοί ορίζουμε τα στοιχεία των λογαριασμών λογιστικής που περιλαμβάνονται στο σχέδιο λογαριασμών που έχει ανατεθεί στην εταιρία και στην οικονομική χρήση.

Προσοχή: Τα στοιχεία που είναι βασικά για τον υπολογισμό του αναλυτικού βιβλίου είναι τα παρακάτω

 • Είδος λογαριασμού
 • Κατηγορία ΦΠΑ
 • Έκπτωση ΦΠΑ
 • Αιτία απαλλαγής ΦΠΑ
 • Φύση συναλλαγής
 • Δραστηριότητα
 • ΚΑΔ
 • Παρακρατήσεις
 • Λοιποί φόροι
 • Τέλη
 • Χαρτόσημο
 • Κράτηση.

Επιπλέον στους λογαριασμούς εσόδων, εξόδων, ενεργητικού απαραίτητο στοιχείων για τον υπολογισμό του αναλυτικού βιβλίου είναι η σύνδεση των λογαριασμών με λογαριασμό ΦΠΑ.

Μαζικές διαδικασίες λογαριασμών

Μαζική διαχειριση λογαριασμων

Μέσω της επιλογής «Μαζική Διαχείριση λογαριασμών» που είναι διαθέσιμη στις «Ενέργειες» της λίστας λογαριασμών παρέχεται η δυνατότητα να διαχειριστείτε μαζικά τα παρακάτω στοιχεία των λογαριασμών

 • Είδος λογαριασμού
 • Κατηγορία ΦΠΑ
 • Έκπτωση ΦΠΑ
 • Αιτία απαλλαγής ΦΠΑ
 • Φύση συναλλαγής
 • Δραστηριότητα
 • ΚΑΔ
 • Παρακρατήσεις
 • Λοιποί φόροι
 • Τέλη
 • Χαρτόσημο

Σύνδεση λογαριασμού ΦΠΑ

Μέσω της επιλογής «Σύνδεση λογαριασμού ΦΠΑ» που είναι διαθέσιμη στις «Ενέργειες» της λίστας λογαριασμών παρέχεται η δυνατότητα να συνδεθεί ο λογαριασμός ΦΠΑ που θα οριστεί στην παρακάτω οθόνη στους επιλεγμένους λογαριασμούς.

 

Εισαγωγή λογαριασμών

Μέσω της επιλογής «Εισαγωγή Λογαριασμών » που είναι διαθέσιμη στις «Ενέργειες» της λίστας λογαριασμών παρέχεται η δυνατότητα να γίνει εισαγωγή λογαριασμών μέσω αρχείου.

Οι αποδεκτοί τύποι αρχείων είναι excel & ascii.

Παραστατικά

Στην επιλογή «Παραστατικά» εμφανίζονται τα στοιχεία των παραστατικών που είτε έχουν μεταφερθεί, είτε έχουν καταχωρηθεί στην υπηρεσία.

Τα βασικά στοιχεία των παραστατικών είναι τα παρακάτω:

Στοιχεία επικεφαλίδας

Στα στοιχεία της επικεφαλίδας περιλαμβάνονται βασικά στοιχεία των παραστατικών , όπως ο «Τύπος», η «Σειρά» ο «Αριθμός», τα στοιχεία του εκδότη & του λήπτη της συναλλαγής. Αλλά και τα λοιπά στοιχεία της συναλλαγής, όπως ο ΜΑΡΚ η κατάσταση υπολογισμού / υποβολής του παραστατικού, ο τρόπος πληρωμής κ.α.

Στοιχεία γραμμών

Στα στοιχεία των γραμμών περιλαμβάνονται τα σύνολα ανά συντελεστή ΦΠΑ της συναλλαγής

Γραμμές λογιστικής εγγραφής

Στα στοιχεία γραμμών λογιστικής εγγραφής περιλαμβάνονται οι γραμμές της λογιστικής εγγραφής που συνοδεύουν το παραστατικό. Μέσω των γραμμών χαρατκηρισμών που έχουν οριστεί στους λογαριασμούς της λογιστικής εγγραφής θα γίνει ο υπολογισμός των στοιχείων αναλυτικού βιβλίου.

Γραμμές παρακρατήσεων -φόρων

Στις γραμμές παρακρατήσεων φόρων περιλαμβάνονται τα στοιχεία των παρακρατήσεων, λοιπών φόρων, τελών χαρτοσήμων, κρατήσεων που περιλαμβάνονται στην συναλλαγή.

Χαρακτηρισμοί συναλλαγής

Στην επιλογή Χαρακτηρισμοί συναλλαγής περιλαμβάνονται τα στοιχεία που έχουν υπολογιστεί στο αναλυτικό βιβλίο για το παραστατικό.

Ενέργειες παραστατικών

Εισαγωγή παραστατικών

Στην λίστα των παραστατικών στην επιλογή «Ενέργειες» είναι διαθέσιμη η ενέργεια «Εισαγωγή παραστατικών»

Μέσω της παραπάνω ενέργειας μπορεί να γίνει εισαγωγή παραστατικών μέσω αρχείου. Οι επιτρεπτοί τύποι αρχείων είναι excel & ascii

Υπολογισμός αναλυτικού βιβλίου

Στην λίστα των παραστατικών στην επιλογή «Ενέργειες» είναι διαθέσιμη η ενέργεια «Υπολογισμός αναλυτικού βιβλίου»

Μέσω της παραπάνω επιλογής υπολογίζεται το αναλυτικό βιβλίο

Δημιουργία γραμμών από γραμμές λογιστικής εγγραφής

Στα στοιχεία των παραστατικών, στην επιλογή ενέργειες είναι διαθέσιμη η επιλογή «Δημιουργία γραμμών από γραμμές λογιστικής εγγραφής»

Μέσω της παραπάνω επιλογής γίνεται δημιουργία τόσο των γραμμών του παραστατικού, όσο και των γραμμών των παρακρατήσεων φόρων του παραστατικού, αξιοποιώντας τα στοιχεία των γραμμών της λογιστικής εγγραφής.

Υπολογισμός αναλυτικού βιβλίου

Στο αναλυτικό βιβλίο αποτυπώνονται τόσο τα στοιχεία των παραστατικών που πρέπει να υποβληθούν στα ηλεκτρονικά βιβλία, αλλά και οι λογιστικοί χαρακτηρισμοί που θα υποβληθούν για κάθε παραστατικό.

Τα στοιχεία του αναλυτικού παραστατικού εμφανίζονται στην αντίστοιχη επιλογή στο μενού «Αναφορές»