Διαχείριση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και εισαγωγών τρίτων χωρών |Galaxy ERP

1. Εισαγωγή

Στην παρούσα ενότητα θα περιγράψουμε με παραδείγματα τη διαδικασία καταχώρισης παραστατικών σε περίπτωση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ή εισαγωγών από τρίτες χώρες προκειμένου να δημιουργηθούν οι ενδεδειγμένες myData εγγραφές .

2.Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις

Αφορούν στα παραστατικά ενδοκοινοτικής απόκτησης

2.1 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις από χώρες στη ζώνη του Ευρώ

Βήματα Καταχώρισης παραστατικού


 • Συνδέστε το παραστατικό αγοράς με τον κατάλληλο τύπο (έστω π.χ. τον 4003_ενδοκοινοτικές αποκτήσεις), για τον οποίο ισχύουν :
  • έχει οριστεί τύπος ηλεκτρονικών βιβλίων 14.1 (σελίδα “Ηλεκτρονική διαβίβαση” του τύπου) καθώς οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις διαβιβάζονται στην πλατφόρμα myData με τον Τύπο Παραστατικού 14.1 Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις

Graphical user interface, text, application</p>
<p>Description automatically generated

 • έχει συμπληρωθεί το πεδίο “Χρήση πλασματικών αξιών” με την επιλογή “Μόνο πλασματικές”

Graphical user interface, text, application, email</p>
<p>Description automatically generated

πληροφορ Πληροφορίες

Το πεδίο Χρήση πλασματικών αξιών εμπλουτίζει τη σύνοψη με τις αξίες κίνησης ή τις πλασματικές αξίες ή και τις δύο.

Συγκεκριμένα, οι δυνατές τιμές του πεδίου είναι:

 • Κίνησης: η σύνοψη φέρει αξίες μόνο από την κίνηση
 • Μόνο πλασματικές: η σύνοψη φέρει γραμμές από αξίες πλασματικών ανά συντελεστή ΦΠΑ και κανονική πρόταση χαρακτηρισμών
 • Πλασματικές και αξίες κίνησης: η σύνοψη εμφανίζει δύο διακριτές γραμμές (μια γραμμή με την αξία της κίνησης σε ευρώ και μια με την πλασματική αξία)

Στη συνέχεια,

 • Συμπληρώσετε τον προμηθευτή των εμπορευμάτων και τα λοιπά στοιχεία της επικεφαλίδας του παραστατικού
 • Επιλέξτε το Καθεστώς ΦΠΑ της συναλλαγής, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης (σελίδα Πληροφορίες επικεφαλίδας)

Graphical user interface, text, application, email</p>
<p>Description automatically generated

και

 • Προχωρήστε στην καταχώριση των ειδών του παραστατικού

Graphical user interface, text, application</p>
<p>Description automatically generated

 • Πατήστε “Αποθήκευση”
 • Η εφαρμογή αναγνωρίζοντας τον τύπο της συναλλαγής (ενδοκοινοτικό) ενημερώνει την ομάδα πεδίων που αφορούν στην πλασματική αξία, τα οποία βρίσκονται στο τμήμα “Λοιπές αξίες” της σελίδας “Λοιπές πληροφορίες” της γραμμής :
  • πλασματική αξία, (Αξία είδους στο νόμισμα της κίνησης * Ισοτιμία ΦΠΑ)
  • πλασματική αξία ΦΠΑ , αξία ΦΠΑ της πλασματικής αξίας (Πλασματική αξία είδους * Ποσοστό ΦΠΑ είδους π.χ. 1.400Χ24%)
  • στατιστική αξία, το άθροισμα της πλασματικής αξίας και των εξόδων από την έδρα μέχρι τα σύνορα [Πλασματική αξία + Ναύλος + Ασφάλιστρα (Χρεώσεις μέχρι τα σύνορα)]

Graphical user interface, application</p>
<p>Description automatically generated

 • Πατήστε “Ενέργειες” και από εκεί myData/Πάροχος |Διαχείριση Σύνοψης

Διαχείριση Σύνοψης


H συναλλαγή θα διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα my data με κωδικό παραστατικού 14.1. Οι γραμμές της σύνοψης ενημερώνονται με την πλασματική αξία της αγοράς πλέον του ΦΠΑ (κατηγορία ΦΠΑ 24%) και category2_95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία εξόδων

Graphical user interface, application</p>
<p>Description automatically generated

2.2 Συναλλαγές με χώρα εντός Ε.Ε. με διαφορετικό του Ευρώ νόμισμα

Βήματα Καταχώρισης παραστατικού


 • Επιλέξτε στο παραστατικό αγοράς τον κατάλληλο τύπο (έστω τον 13_ Πλασματικές και αξίες κίνησης), για τον οποίο ισχύουν :
  • έχει οριστεί τύπος ηλεκτρονικών βιβλίων 14.1 Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις (σελίδα “Ηλεκτρονική διαβίβαση” του τύπου)

Graphical user interface, text, application</p>
<p>Description automatically generated

 • έχει συμπληρωθεί το πεδίο “Χρήση πλασματικών αξιών” με την επιλογή “Πλασματικές και αξίες κίνησης”

Graphical user interface, application</p>
<p>Description automatically generated

Συμπληρώστε κατάλληλα,

 • τον ενδοκοινοτικό προμηθευτή (π.χ. Δανία) και τα λοιπά στοιχεία της επικεφαλίδας
 • το Καθεστώς ΦΠΑ εγγραφής, εντός Ευρωπαικής Ένωσης (σελίδα Πληροφορίες επικεφαλίδας)

και

 • Καταχωρίστε τα είδη του παραστατικού

Graphical user interface, text, application</p>
<p>Description automatically generated

 • καθορίστε την ισοτιμία μεταξύ ευρώ και του νομίσματος της χώρας του προμηθευτή (εφόσον οι συναλλαγές σας με τον προμηθευτή γίνονται σε ξένο νόμισμα, π.χ. κορόνα Δανίας)

Σημείωση : για τα είδη από χώρα εκτός της ζώνης του ευρώ το νόμισμα της συναλλαγής θα πρέπει να φέρει την αντίστοιχη ισοτιμία.

Graphical user interface, application</p>
<p>Description automatically generated

Στο παράδειγμά μας,

η αξία σε κορόνες Δανίας είναι 1.440

Graphical user interface, application</p>
<p>Description automatically generated

η αξία σε ευρώ είναι 960 (βάσει της ισοτιμίας κορώνα έναντι ευρώ)

Graphical user interface</p>
<p>Description automatically generated

Η πλασματική αξία είναι 800

Graphical user interface, application</p>
<p>Description automatically generated

 • Πατήστε “Αποθήκευση” για την καταχώριση του παραστατικού

Η εφαρμογή θα διαβιβάσει για τη συγκεκριμένη συναλλαγή μια γραμμή με 0% ΦΠΑ και αξία, αυτή της κίνησης δια την ισοτιμία του παραστατικού και μια γραμμή με την πλασματική αξία και το ΦΠΑ της.

Σημείωση : Για να αποτυπωθούν στη δήλωση όσες συναλλαγές είναι σε διαφορετικό του € νόμισμα χρησιμοποιείται η ισοτιμία της τελευταίας Τετάρτης κάθε μήνα (δημοσιεύεται και ονομάζεαι ισοτιμία ΦΠΑ). Αυτή την ισοτιμία ΦΠΑ διαβάζει το Σύστημα για τον υπολογισμό των πεδίων στη γραμμή του είδους - Πλασματική αξία και Πλασματική αξία ΦΠΑ .

 • Πατήστε “Ενέργειες” και από εκεί myData/Πάροχος |Διαχείριση Σύνοψης

Διαχείριση Σύνοψης


Η συναλλαγή θα διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα my data με κωδικό παραστατικού 14.1 εφόσον αφορά σε αγορά εμπορευμάτων από χώρα εκτός της ζώνης Ευρώ σε δύο γραμμές:

Η πρώτη γραμμή εμφανίζει την πλασματική αξία της αγοράς πλέον του ΦΠΑ (24%), όπως αυτά υπολογίστηκαν από το σύστημα και category2_95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία εξόδων.