Ηλεκτρονικά βιβλία - Προετοιμασία Παραμέτρων - Manager/Eurofasma Next

Για τις εμπορικές εφαρμογές Manager/Eurofasma Next, η μόνη προετοιμασία που πρέπει να γίνει, είναι ο ορισμός σωστού “Λογιστικού Χαρακτηρισμού στις εγγραφές του αρχείου Αποθήκης, στο οποίο υπάρχουν καταχωρισμένα Είδη, Υπηρεσίες, Επιβαρύνσεις κ.λπ. για τις υπόχρεες επιχειρήσεις σε τήρηση είτε απλογραφικών (και γεφύρωσης με Accountant) είτε διπλογραφικών βιβλίων .