Ηλεκτρονικά βιβλία - Προετοιμασία Παραμέτρων - Γενική Λογιστική Next

  • Απαιτείται ανάλυση διακριτά των κατηγοριών Παρακρατούμενων φόρων και Λοιπών Κρατήσεων σε λογαριασμούς κρατήσεων
  • Οι λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση των βιβλίων, χρειάζεται να έχουν κατ’ ελάχιστο, ανάλυση :
    • ανά συντελεστή ΦΠΑ,
    • να χρησιμοποιείται διαφορετικός λογαριασμός πωλήσεων αγορών για εμπορεύματα, προϊόντα, υπηρεσίες κ.λπ.
    • να χρησιμοποιούνται διακριτοί λογαριασμοί ανά κατηγορία δαπανών (π.χ. ενοίκια, δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου κ.λπ.)