Ηλεκτρονικά Βιβλία - Προετοιμασία Παραμέτρων - Galaxy ERP/Commercial

Παραμετροποίηση οικονομικών λογαριασμών/ λογαριασμών λογιστικής που θα ενημερώσουν τις οικονομικές αναφορές

Η ενημέρωση των δεδομένων αναλυτικού βιβλίου της ΑΑΔΕ βασίζεται σε πληροφορίες που αντλούνται από τα ποιοτικά στοιχεία του λογαριασμού. Τα στοιχεία αυτά βρίσκονται ενσωματωμένα στο τμήμα “Πληροφορίες οικονομικών αναφορών” της σελίδας “Επιπλέον πληροφορίες” των αντίστοιχων λογαριασμών.

Ανάλογα με τον τρόπο ενημέρωσης των βιβλίων της εταιρίας, επιλέγονται και οι λογαριασμοί που πρέπει να παραμετροποιηθούν (στην περίπτωση ενημέρωσης διπλογραφικών βιβλίων παραμετροποιούνται οι λογαριασμοί λογιστικής, ενώ στην περίπτωση των απλογραφικών οι οικονομικοί λογαριασμοί).

Ειδικότερα, τα πεδία του λογαριασμού που πρέπει να ενημερωθούν είναι :

 • Είδος: γενικός χαρακτηρισμός του λογαριασμού π.χ. πωλήσεις, αγορές κ.λπ..
 • Τύπος: ένας επιπλέον πιο ειδικός χαρακτηρισμός του λογαριασμού. Οι διαθέσιμοι Τύποι διαφοροποιούνται ανάλογα με το “Είδος” του επιλεγμένου λογαριασμού .
 • Καθεστώς ΦΠΑ: η κατηγορία ΦΠΑ στην οποία ο λογαριασμός αφορά. Το σημαντικό στο Καθεστώς ΦΠΑ είναι ότι για το κάθε καθεστώς ορίζονται τα αντίστοιχα ποσοστά ΦΠΑ με την ημερομηνία έναρξης ισχύος.
 • Έκπτωση ΦΠΑ: χαρακτηριστικό που ορίζει αν η αξία ΦΠΑ μιας συναλλαγής είναι με δικαίωμα έκπτωσης ή χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ή αν πρόκειται για συναλλαγή που είναι εκτός κύκλου εργασιών ΦΠΑ.
 • Είδος συναλλαγής: προσδιορίζει αν ο λογαριασμός χρησιμοποιείται για συναλλαγές εσωτερικού, ενδοκοινοτικές ή τρίτων χωρών.
 • Δραστηριότητα: αφορά στη δραστηριότητα της συναλλαγής με επιλογές εμπορική, παραγωγή, παροχή υπηρεσιών και αγροτική.

Αναλυτική παρακολούθηση φόρων, τελών, κρατήσεων

Οι οικονομικοί λογαριασμοί, εσόδων ή εξόδων (ανάλογα τον “τύπο λογαριασμού” έσοδα/έξοδα), θα πρέπει να έχουν χαρακτηριστεί στο πεδίο “Είδος λογαριασμού” του λογαριασμού ως  Φόρος, επιβάρυνση, κράτηση (εξόδων/εσόδων) .

Ανατρέξτε στους σχετικούς πίνακες της ενότητας Κατηγοριοποιήσεις από την ΑΑΔΕ που περιέχουν τις περιπτώσεις συγκεκριμένων κατηγοριών φόρων για τους οποίους απαιτείται αναλυτική παρακολούθηση σε διακριτούς λογαριασμούς.

Αναλυτική παρακολούθηση απαιτείται για τις περιπτώσεις φόρων–τελών– κρατήσεων και στους λογαριασμούς λογιστικού σχεδίου για διπλογραφική τήρηση βιβλίων.

Περιβαλλοντικό τέλος στις σακούλες

Ειδικά για το περιβαλλοντικό τέλος στις σακούλες η παρακολούθηση γίνεται με τη χρήση των επιβαρύνσεων (οικονομικός λογαριασμός με είδος επιβάρυνση εσόδων) και όχι με την πώληση ως απλό είδος αποθήκης.

Βήματα :

 • Δημιουργία νέου είδους, π.χ. Σακούλα πλαστική. Το είδος θα πωλείται με τιμή την επιπλέον των 0,07€ αξία, (αν υπάρχει). Αλλιώς η τιμή παραμένει "0".
 • Δημιουργία νέου οικονομικού λογαριασμού Επιβάρυνσης εσόδων π.χ. "Περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας".
  • Η επιβάρυνση αυτή θα έχει φόρμουλα υπολογισμού την ποσότητα της γραμμής * 0,07. Δηλαδή: [ITEMQTYA]*0.07.
  • Επειδή το περιβαλλοντικό τέλος υπόκειται σε ΦΠΑ, πρέπει να συμπληρωθεί κατάλληλα ο Τύπος ΦΠΑ στην επιβάρυνση .
  • Προτείνεται η ένταξη του λογαριασμού σε μια νέα Ομάδα επιβάρυνσης του Τύπου "Λοιπά" ή "Επιβαρύνσεις".
  • Τα πεδία "Χρήση σε παραστατικά", "Βάσει είδους" και "Συμμετέχει στο σύνολο" πρέπει να ενεργοποιηθούν.
 • Για ευκολία μπορεί να ενταχθεί το είδος Σακούλα σε μια ιδιαίτερη κατηγορία ειδών και να γίνει ανάθεση της επιβάρυνσης στην κατηγορία είδους αυτή (Οικονομικός λογαριασμός – Ενέργειες – Ανάθεση σε κατηγορίες είδους).
 • Στο παραστατικό πώλησης πρέπει να καλείται το είδος “Σακούλα” με την επιβάρυνση του. Βάσει της ποσότητας του είδους θα διαμορφώνεται και η αξία της επιβάρυνσης.

Φόρος διαμονής

Για την υποβολή φόρου διαμονής θα πρέπει οι αντίστοιχοι λογαριασμοί εσόδων με τύπο “έσοδο” να οριστούν πλέον ως λογαριασμοί εσόδων με τύπο “επιβάρυνση εσόδων”

Παρακρατούμενοι φόροι

Οι οικονομικοί λογαριασμοί που αφορούν σε παρακρατήσεις φόρων θα πρέπει να είναι αναπτυγμένοι αναλυτικά και να έχουν χαρακτηριστεί στο πεδίο “Είδος λογαριασμού“ ως φόρος εσόδων ή εξόδων αντίστοιχα.

Οι περιπτώσεις παρακρατούμενων φόρων για τους οποίους απαιτείται αναλυτική παρακολούθηση σε διακριτούς λογαριασμούς αναφέρονται στο σχετικό πίνακα (% Παρακράτηση - Προκαταβολή Φόρου).

Η αναλυτική παρακολούθηση των παρακρατούμενων φόρων εκτός από την ορθή ενημέρωση των δεδομένων στην ΑΑΔΕ εξυπηρετεί τις επιχειρήσεις στην ολοκληρωμένη διαχείριση των παρακρατούμενων φόρων με δυνατότητα υποβολής των παρακρατήσεων στο TAXIS.

Ανατρέξτε στη σχετική ενότητα “Παρακράτηση Φόρου Αμοιβών Ελεύθερων Επαγγελματιών”

Αναλυτική παρακολούθηση απαιτείται για τις παραπάνω περιπτώσεις παραρατούμενων φόρων και στους λογαριασμούς λογιστικού σχεδίου για διπλογραφική τήρηση βιβλίων.