Ηλεκτρονικά Βιβλία - Προετοιμασία Παραμέτρων Accountant /Control

Δείτε ποιες παραμέτρους πρέπει να προετοιμάσετε αρχικά (για τα απλογραφικά /διπλογραφικά βιβλία) ώστε να προχωρήσετε, με την εγκατάσταση της νέας έκδοσης, στο τελικό βήμα (στην πιο εξειδικευμένη παραμετροποίηση), με στόχο την εφαρμογή των Ηλεκτρονικών βιβλίων .

Στην περίπτωση τήρησης Απλογραφικών Βιβλίων

 • Απαιτείται ανάλυση διακριτά των κατηγοριών Παρακρατούμενων* φόρων και Λοιπών Κρατήσεων σε λογαριασμούς κρατήσεων
 • Οι κατηγορίες Λοιπών φόρων, Τελών και Χαρτοσήμου, θα πρέπει να παρακολουθούνται αναλυτικά σε λογαριασμούς ειδικών φόρων
 • Οι λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση των βιβλίων, χρειάζεται να έχουν κατ’ ελάχιστο, ανάλυση :
  • ανά συντελεστή ΦΠΑ,
  • να χρησιμοποιείται διαφορετικός λογαριασμός πωλήσεων αγορών για εμπορεύματα, προϊόντα, υπηρεσίες κλπ.
  • να χρησιμοποιούνται διακριτοί λογαριασμοί ανά κατηγορία δαπανών (π.χ. ενοίκια, δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου κ.λπ.)

Στην περίπτωση τήρησης Διπλογραφικών Βιβλίων

Απαιτείται ανάλυση διακριτά σε λογαριασμούς λογιστικού σχεδίου για τις κατηγορίες των Παρακρατήσεων, Λοιπών φόρων, Τελών, και Χαρτοσήμων :

 • ανά συντελεστή ΦΠΑ
 • να χρησιμοποιείται διαφορετικός λογαριασμός πωλήσεων αγορών για εμπορεύματα, προϊόντα, υπηρεσίες κλπ.
 • να χρησιμοποιούνται διακριτοί λογαριασμοί δαπανών (π.χ. ενοίκια, δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου κ.λπ.)

Τόσο για τα απλογραφικά βιβλία όσο και για Διπλογραφικά είναι απαραίτητη η ενημέρωση των χαρακτηριστικών των λογαριασμών.

Δείτε εδώ πως

Για τους παρακρατούμενους φόρους ισχύουν οι οδηγίες για την παρακολούθηση και την απόδοση τους. 

Ανατρέξτε εδώ για λεπτομέρειες

 

Σημείωση : Με την επικείμενη έκδοση της εφαρμογής οι αναλυτικοί κωδικοί παρακρατούμενων φόρων, θα έχουν την κατάλληλη παραμετροποίηση ώστε να προκύπτει η κωδικοποίηση των παρακρατούμενων φόρων της ΑΑΔΕ.