Ηλεκτρονικά Βιβλία - Business/Solution ERP - Ορίζοντες

Παραμετροποίηση 

Ροή εργασιών

Παραμετροποίηση εφαρμογής

 • Βήματα παραμετροποίησης Εμπορικής διαχείρισης
 • Βήματα παραμετροποίησης Λογιστικής

Πίνακες με προεγκατεστημένα δεδομένα

 • Τύποι παραστατικών Ηλ. Βιβλίων
 • Κωδικοποιήσεις Ηλ. Βιβλίων

Παραμετροποίηση στις οντότητες της εφαρμογής

 • Γενική παραμετροποίηση σειρών παραστατικών
 • Παραμετροποίηση σειρών παραστατικών
 • Σειρές παραστατικών αγορών/πωλήσεων/αποθήκης
 • Σειρές άρθρων λογιστικής
  • Οδηγίες ενημέρωσης λογαριασμών λογιστικής
 • Κρατήσεις/Επιβαρύνσεις/Πρόσθετοι φόροι
 • Παραμετροποίηση λογαριασμών χρηματικών διαθεσίμων
 • Μοντέλα Συμφωνιών Πληρωμής
 • Αιτιολογία Απαλλαγής από ΦΠΑ
 • Σκοποί διακίνησης
 • Μονάδες Μέτρησης

Κινήσεις

Αναλυτική περιγραφή

Πίνακες με προεγκατεστημένα δεδομένα

Η υποστήριξη των ηλεκτρονικών βιβλίων ΑΑΔΕ επέβαλε την ενσωμάτωση νέων πινάκων με προεγκατεστημένα δεδομένα.

Συγκεκριμένα,

Τύποι Παραστατικών Ηλ. Βιβλίων

Παραμετροποίηση -> Οργάνωση λειτουργίας -> Γενικές πληροφορίες -> Σύνδεση με εξωτερικά συστήματα -> Τύποι Παραστατικών Ηλ. Βιβλίων

Ενσωματώθηκε ο Πίνακας “Τύποι Παραστατικών Ηλ. Βιβλίων με περιεχόμενο σε αυτόν τους “τύπους” παραστατικών (με τον κωδικό, περιγραφή, κατηγορία προτύπου, τύπος προτύπου) όπως έχουν προδιαγραφεί από την ΑΑΔΕ.

Σημείωση : Οι τιμές του πίνακα δεν επιδέχονται αλλαγή.

Κωδικοποιήσεις Ηλ. Βιβλίων

Παραμετροποίηση -> Οργάνωση λειτουργίας -> Γενικές πληροφορίες -> Σύνδεση με εξωτερικά συστήματα -> Κωδικοποιήσεις Ηλ. Βιβλίων

Από το ίδιο σημείο ενεργοποιείται και ο πίνακας “Κωδικοποίηση Ηλ. Βιβλίων” στον οποίο έχει συμπεριληφθεί η παραμετροποίηση της ΑΑΔΕ :

 • Μονάδα Μέτρησης ΑΑΔΕ
 • Σκοπός Διακίνησης ΑΑΔΕ
 • Τρόπος Πληρωμής ΑΑΔΕ
 • Αιτιολογία Απαλλαγής ΦΠΑ

Παραμετροποίηση στις οντότητες

Έγινε προσθήκη επιπλέον πεδίων στις οντότητες της εφαρμογής (με σκοπό τη σύνδεση μιας συγκεκριμένης τιμής της Εφαρμογής με έναν προκαθορισμένο κωδικό ΑΑΔΕ π.χ. αντιστοίχιση των μονάδων μέτρησης, τρόπων πληρωμής, σκοπών διακίνησης κ.λπ. που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή με αυτών της ΑΑΔΕ) .

Συγκεκριμένα,

Γενική παραμετροποίηση σειρών παραστατικών

Ο τρόπος συμμετοχής που ορίζεται εδώ θα προτείνεται κατά την εισαγωγή σειράς παραστατικού.

Συνεπώς,

στο πεδίο “Τρόπος συμμετοχής” του τμήματος “Ηλεκτρονικά Βιβλία” – σελίδα “Παραστατικά 1” της “Διαχείρισης παραμέτρων” επιλέξτε ανάμεσα στους παρακάτω τρόπους :

 • Δε συμμετέχει - το παραστατικό δεν υποβάλλεται στην cloud πλατφόρμα και κατά συνέπεια δε συμμετέχει στα ηλεκτρονικά βιβλία.
 • Εξάγονται μόνο στοιχεία παραστατικού - Το παραστατικό θα υποβληθεί στην cloud πλατφόρμα αυτόνομα, χωρίς λογιστική πληροφορία είτε γιατί η λογιστική απεικόνιση του παραστατικού παρακολουθείται σε εξωτερικό σύστημα είτε γιατί οι απαραίτητες λογιστικές πληροφορίες θα οριστούν απευθείας στην cloud πλατφόρμα.
 • Εξάγονται στοιχεία παραστατικού και συνδεδεμένων άρθρων λογιστικής - Το παραστατικό θα υποβληθεί στην cloud πλατφόρμα συνοδευόμενο από τα συνδεδεμένα άρθρα λογιστικής .

Παραμετροποίηση σειρών παραστατικών

Σειρές παραστατικών αγορών/πωλήσεων/αποθήκης

Παραμετροποίηση -> Εμπορική διαχείριση -> Πωλήσεις – Διανομές -> Παραστατικά -> Σειρές παρ/κών

Στις σειρές παραστατικών προστέθηκαν τα πεδία :

 • Τύπος Παραστατικού (ηλεκτρονικών βιβλίων) : Συσχέτιση της σειράς παραστατικού της εφαρμογής με τον τύπο παραστατικού ΑΑΔΕ (π.χ.1.1). Όποιο κωδικό τύπου παραστατικού ΑΑΔΕ συμπληρώσετε εδώ, αυτός θα είναι και ο αυτόματα προτεινόμενος στο εμπορικό παραστατικό.
 • Τρόπος συμμετοχής στα Ηλ. Βιβλία

Οι διαθέσιμες τιμές του πεδίου είναι :

 • Δε συμμετέχει
 • Εξάγονται μόνο στοιχεία
 • Εξάγονται στοιχεία παραστατικού και συνδεδεμένων άρθρων λογιστικής

Σειρές που αφορούν σε παραστατικά αυτοτιμολόγησης

Επιπλέον,

Στη σειρά παραστατικών αγορών είναι διαθέσιμο το πεδίο Αυτοτιμολόγηση για τις περιπτώσεις έκδοσης παραστατικών από τον λήπτη. Απαιτείται η συμπλήρωσή του μόνο για τύπους παραστατικών που αφορούν σε παραστατικά αυτοτιμολόγησης.

Σειρές άρθρων λογιστικής

Παραμετροποίηση -> Οικονομική διαχείριση -> Γενική Αναλυτική Λογιστική -> Άρθρα -> Σειρές παραστατικών

Κατ’ αντιστοιχία ο “Τύπος Παραστατικού (ηλεκτρονικών βιβλίων) ενσωματώθηκε στις Σειρές άρθρων λογιστικής για την αντιστοίχιση σειρών άρθρων “Εφαρμογής” και “ΑΑΔΕ”.

Ο τύπος ΑΑΔΕ θα προταθεί στο αντίστοιχο πεδίο του άρθρου (με δικαίωμα αλλαγής) .

Δείτε πως χρησιμοποιείται η παράμετρος “Συμμετοχή στα Ηλ. βιβλία”

Για τις περιπτώσεις λογιστικών άρθρων, τα οποία δημιουργούνται από εμπορικά παραστατικά, δεν χρειάζεται να τσεκάρετε αυτή τη ρύθμιση καθώς όλα τα συνδεδεμένα με παραστατικά άρθρα (κατά ΕΛΠιαφορών) μεταβιβάζονται στην cloud πλατφόρμα για την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων.

Η παράμετρος πρέπει να είναι ενεργή μόνο για τα ΜΗ συνδεδεμένα με παραστατικά άρθρα, που θέλετε να συμμετέχουν στην ενημέρωση ηλεκτρονικών βιβλίων π.χ. μισθοδοσίας, αποσβέσεων, εγγραφές τακτοποίησης εσόδων/εξόδων (λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης).

Οδηγίες ενημέρωσης λογαριασμών λογιστικής

Λογιστικό σχέδιο

 1. Αναλυτικό λογιστικό σχέδιο – Η ανάπτυξη του λογιστικού σχεδίου πρέπει να είναι αναλυτική για κάθε Κατηγορία ΦΠΑ / Φύση συναλλαγής (συναλλαγές: εσωτερικού, ενδοκοινοτικές, τρίτων χωρών) /Φύση είδους / Δραστηριότητα.

Οι λογαριασμοί που αφορούν σε λοιπά έξοδα ή λοιπά έσοδα πρέπει να αναλυθούν, σύμφωνα με την ανάλυση των εξόδων του πίνακα Ζ1, Ζ2 & Ζ3 του εντύπου Ε3.

 1. Παρακρατήσεις λοιποί φόροι τέλη: Χρειάζεται να δημιουργηθούν διακριτοί λογαριασμοί για τις κατηγορίες παρακρατούμενων φόρων, λοιπών φόρων, τελών, χαρτοσήμων που παρακολουθούνται διακριτά στα ηλεκτρονικά βιβλία.

Κρατήσεις /Επιβαρύνσεις/Πρόσθετοι φόροι

Παραμετροποίηση -> Οργάνωση λειτουργίας -> Γενικές πληροφορίες -> Κρατήσεις - Επιβαρύνσεις

Για τη διάκριση και ορθή υποβολή των δεδομένων που αφορούν σε Παρακρατήσεις, Λοιπούς φόρους, Τέλη και Χαρτόσημα , η εφαρμογή ενσωματώνει στην οθόνη των :

 • Πρόσθετων φόρων

 • Επιπλέον κρατήσεων

 • Επιπλέον επιβαρύνσεων

ειδικό πίνακα με συγκεκριμένες κατά ΑΑΔΕ τιμές,

με σκοπό τη συσχέτιση των αναλογούντων φόρων (επιβαρύνσεων, κρατήσεων, πρόσθετων φόρων), με τον ενδεδειγμένο κατά ΑΑΔΕ κωδικό .

Λογαριασμοί χρηματικών διαθεσίμων

Παραμετροποίηση -> Οικονομική διαχείριση -> Χρηματοοικονομικά -> Λ/σμοί χρηματικών διαθεσίμων

Συσχέτιση των Λογαριασμών Χρηματικών Διαθεσίμων με τους τρόπους πληρωμής ηλεκτρονικών βιβλίων .

Μοντέλα Συμφωνιών Πληρωμής

Παραμετροποίηση -> Οικονομική διαχείριση -> Χρηματοοικονομικά -> Μοντέλα Συμφωνιών πληρωμής

Στις “Συμφωνίες Πληρωμής” προστέθηκε το πεδίο “Κωδικός Ηλ. βιβλίων” για τη συσχέτιση των Μοντέλων Συμφωνιών Πληρωμής με τους τρόπους πληρωμής Ηλεκτρονικών Βιβλίων.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ  

Στην περίπτωση που συμπληρωθεί ο “Κωδ. Ηλ/νικών Βιβλίων”, αυτός θα υπερτερεί έναντι των τρόπων πληρωμής που ορίζουν οι λογαριασμοί χρηματικών διαθεσίμων, στις γραμμές “συνθηκών του μοντέλου συμφωνίας πληρωμής . Αυτός ο τρόπος πληρωμής θα ισχύει για το σύνολο της αξίας του παραστατικού .  

Αιτιολογία Απαλλαγής από ΦΠΑ

Παραμετροποίηση -> Οργάνωση λειτουργίας -> Γενικές πληροφορίες -> Κρατήσεις –> Επιβαρύνσεις -> Αιτιολογία Απαλλαγής από ΦΠΑ

Για την ανάγκη δήλωσης εξαίρεσης ΦΠΑ, όσων παραστατικών απαλλάσσονται του ΦΠΑ, η εφαρμογή ενσωματώνει στον πίνακα με τις διατάξεις απαλλαγής, τη στήλη “Κωδικός Ηλεκτρονικών Βιβλίων” για τη συμπλήρωση των κωδικών εξαίρεσης ΦΠΑ ηλεκτρονικών βιβλίων.

Σκοποί διακίνησης

Παραμετροποίηση -> Εμπορική διαχείριση -> Πωλήσεις – Διανομές -> Παραστατικά -> Σκοποί διακίνησης

Ο σκοπός διακίνησης είναι απαιτητός σε συναλλαγές που αφορούν σε διακινήσεις. Στον συγκεκριμένο πίνακα ενσωματώθηκε νέα στήλη, “Κωδικός Ηλεκτρονικών Βιβλίων για τη συσχέτιση των σκοπών διακίνησης της Εφαρμογής (που χρησιμοποιούνται στα παραστατικά) με τους σκοπούς διακίνησης της ΑΑΔΕ.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ  

Για να εμφανιστεί το πεδίο του Κωδικού Ηλεκτρονικών βιβλίων στη λίστα των σκοπών διακίνησης πατήστε δεξί κλικ στην άνω αριστερή στήλη και από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται, επιλέξτε “Παράμετροι".

Στην οθόνη (που ανοίγει) επιλέξτε από τη λίστα των “Διαθέσιμων” τον Κωδικό Ηλ. βιβλίων και με το δεξί βέλος μεταφέρετε τον στη λίστα των “Στηλών”

Μονάδες Μέτρησης

Παραμετροποίηση -> Εμπορική διαχείριση -> Αποθέματα -> Είδη -> Μονάδες μέτρησης

Για συναλλαγές που αφορούν σε διακινήσεις χρειάζεται να γίνει ανάλυση των ειδών που συμμετέχουν στη συναλλαγή ανά μονάδα μέτρησης. Στις μονάδες μέτρησης προστέθηκε το πεδίο Κωδικός Ηλ/νικών Βιβλίων για τη συσχέτιση των μονάδων της “Εφαρμογής” με τις αντίστοιχες μονάδες μέτρησης “ΑΑΔΕ”.

Κινήσεις

Σε καταχώριση παραστατικών πωλήσεων/αγορών/αποθήκης, με την επιλογή του τύπου, η εφαρμογή θα εφαρμόσει τη δηλωμένη παραμετροποίηση συμπληρώνοντας αυτόματα τα σχετικά πεδία ΑΑΔΕ .

Συμμετοχή στα Ηλ. Βιβλία

 • Τύπος Υποβολής : Προτείνεται ο τύπος υποβολής που έχει δηλωθεί στην παραμετροποίηση .
 • Τύπος Παρ/κού : Μέσου του συγκεκριμένου πεδίου γίνεται η σύνδεση της σειράς παραστατικού με τον κωδικό παραστατικού ηλεκτρονικών Βιβλίων από τη λίστα των κωδικών που έχει δημοσιεύσει η ΑΑΔΕ.
 • Μον. Αριθμ. Καταχώρισης : Η ΑΑΔΕ αποδίδει σε κάθε παραστατικό που υποβάλλεται τον Μοναδικό Αριθμό Καταχώρισης παραστατικού. Οι κωδικοί αποδίδονται τη χρονική στιγμή της υποβολής των στοιχείων και επιστρέφονται στην απάντηση, αν η υποβολή ολοκληρώθηκε επιτυχώς .
 • Αναγνωριστικό : Το αναγνωριστικό είναι μοναδικός κωδικός κειμένου που επιστρέφει η ΑΑΔΕ όταν το παραστατικό υποβάλλεται στην πλατφόρμα της.
 • Έχει υποβληθεί : Το πεδίο σημειώνεται όταν το παραστατικό υποβληθεί στην cloud πλατφόρμα .