Εξαγωγή στοιχείων στην Υπηρεσία e-books|Galaxy Retail

Εισαγωγή

Η ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ (myData) υλοποιείται μέσω της υπηρεσίας e-books της πλατφόρμας SingularLogic myCloud.

Η υπηρεσία e-books αποτελεί τον κόμβο επικοινωνίας και διάδρασης των επιχειρηματικών εφαρμογών με την πλατφόρμα myDATA - Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ. Αναλαμβάνει την αποστολή και τον κεντρικό έλεγχο του συνόλου των συναλλαγών μιας επιχείρησης στην ΑΑΔΕ, όπως πωλήσεις, αγορές κ.ά., καθώς επίσης και τη λήψη από την ΑΑΔΕ των στοιχείων παραστατικών που έχουν αναρτηθεί για λογαριασμό της επιχείρησης.

Προϋποθέσεις επικοινωνίας με την υπηρεσία e - books

Προϋπόθεση για να επιτραπεί η είσοδος στην υπηρεσία αποτελεί η :

 • Συνδρομή στην υπηρεσία e-books
 • Δημιουργία εταιρίας στην υπηρεσία myGalaxy με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου της εταιρίας στο Galaxy Retail

Σύνδεση στην υπηρεσία e-books

Δηλώστε τα στοιχεία πρόσβασης στην υπηρεσία e-books


Στην οθόνη “Πληροφορίες τερματικών” (από το μενού Κύριες παράμετροι), και συγκεκριμένα στο τμήμα “Πληροφορίες myGalaxy” της σελίδας “Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών βιβλίων” (Παράμετροι 1/2) συμπληρώστε :

 • τα στοιχεία εισόδου στην υπηρεσία e-books, όνομα χρήστη (user name) και κωδικό εισόδου (password), τα οποία αποκτήθηκαν κατά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας

Στοιχεία εταιρίας

Για τις ανάγκες ενημέρωσης ηλεκτρονικών βιβλίων, δηλώστε στα “Δεδομένα εταιρείας” (Πληροφορίες τερματικών| Παράμετροι 1/2)

 • την επωνυμία εταιρίας
 • τα στοιχεία διεύθυνσης της εταιρίας
 • τον “Κωδ. εγκατάστασης”, από τον οποίο θα ενημερωθεί ο κωδικός εγκατάστασης στα e-books
 • τον Α.Φ.Μ. της εταιρίας σας

Κατηγορίες ΦΠΑ

Συμπληρώσετε τις αντιστοιχίσεις μεταξύ των συντελεστών Φ.Π.Α. της εφαρμογής με τους συντελεστές Φ.Π.Α. της ΑΑΔΕ (στο πεδίο “Κωδικός Ηλεκτρονικών Βιβλίων” στον παρακάτω πίνακα).

Αντιστοιχίστε δηλαδή κάθε συντελεστή Φ.Π.Α. της εφαρμογής με την κατηγορία που ορίζει η ΑΑΔΕ, επιλέγοντας από τη λίστα :

Επιβαρύνσεις

Στις “Πληροφορίες επιβαρύνσεων” συμπληρώστε κατάλληλα τα πεδία της επιβάρυνσης για τον χαρακτηρισμό της επιβάρυνσης (κρατήσεις, λοιποί φόροι, παρακρατούμενοι φόροι, τέλη, χαρτόσημο)

Απαλλαγή ΦΠΑ

Για την ανάγκη δήλωσης εξαίρεσης ΦΠΑ, όσων παραστατικών απαλλάσσονται του Φ.Π.Α., η εφαρμογή ενσωματώνει στον πίνακα με τις διατάξεις απαλλαγής, τη στήλη “Κωδικός eBooksγια τη συμπλήρωση των κωδικών εξαίρεσης ΦΠΑ ηλεκτρονικών βιβλίων.

Τρόπος πληρωμής

Ο τρόπος πληρωμής που θα δηλώσετε σ' αυτό το πεδίο θα προτείνεται στο παραστατικό για την ορθή διαβίβαση της σύνοψης στην πλατφόρμα my data.  

Μονάδες μέτρησης

Χρειάζεται να γίνει ανάλυση των ειδών που συμμετέχουν στη συναλλαγή ανά μονάδα μέτρησης. Στις Πληροφορίες μονάδων μέτρησης, στη στήλη “Κωδικός Ηλ. Βιβλίων” αντιστοιχίστε τις μονάδες μέτρησης της “Εφαρμογής” με τις αντίστοιχες μονάδες μέτρησης “ΑΑΔΕ”. 

ΗΑΑΔΕ απαιτεί μόνο τεμάχια, κιλά και λίτρα .

Αποθήκες

Μεταβείτε στο κύκλωμα των παραλαβών, ενεργοποιήστε “Αποθήκες” και καταχωρίστε αποθηκευτικό χώρο στις “Πληροφορίες Αποθηκών” (Κωδικός αποθήκης, Όνομα).

Φροντίστε, ο αποθηκευτικός χώρος που θα δηλώσετε στις παραλαβές να συμφωνείοπωσδήποτε με αυτόν που καθορίσατε στο πεδίο StoreNameτης σελίδας TerminalParamsτου GalaxyRetailSetup.

Τύποι παραστατικών

Για κάθε τύπο παραστατικού δηλώστε στο τμήμα “Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών βιβλίων” της σελίδας “Λογιστική” των παραμέτρων 1/2 :

 • τον Κωδικό Ηλ. Βιβλίων (όπως έχει προδιαγραφεί από την ΑΑΔΕ)
 • τον Σκοπό εμπορίας (π.χ. πώληση κ.λπ.)
 • τα Ηλεκτρονικά βιβλία ως “Κανάλι Υποβολής” για την υποβολή των παραστατικών στο myDATA

Εκτελέστε το action “eBooks Export”

Εκτελέστε το action : (ενσωματωμένο στην ομάδα πλήκτρων eBooks)

Εμφανίζεται ο οδηγός εξαγωγής

Με χρήση wizard, μεταβιβάζονται τα παραστατικά στην υπηρεσία eBooks, με όρια ημερομηνιών (Από - Έως) για την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων στην ΑΑΔΕ .

Αναλυτικά :

 

Οδηγός εξαγωγής eBooks


Οι εργασίες Εξαγωγής εκτελούνται μέσω ενός οδηγού :

 • Ορισμός κριτηρίων και φίλτρων
 • Επισκόπηση αποτελεσμάτων, Συναλλαγές εσόδων, Συναλλαγές εξόδων
 • Εξαγωγή στοιχείων στην υπηρεσία eBooks

 

1η Οθόνη Προσδιορίστε τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία

Η διαδικασία εξαγωγής προϋποθέτει τη χρήση κριτηρίων για την εξαγωγή στοιχείων παραστατικών στην υπηρεσία e-books

Συγκεκριμένα,

 • Ημερομηνία (από -έως): δηλώστε το ημερομηνιακό διάστημα επιλογής παραστατικών ώστε η διαδικασία να συμπεριλάβει τα παραστατικά αυτού του διαστήματος
 • Αποθήκη: επιλέξτε μόνο ένα τερματικό ανά εξαγωγή

Θέστε ένδειξη

 • Εξαγωγή συναλλαγών εσόδων
 • Εξαγωγή συναλλαγών εξόδων
 • Να συμπεριληφθούν συναλλαγές που έχουν εξαχθεί (ώστε η εφαρμογή να περιλάβει παραστατικά απεσταλμένα στην υπηρεσία)

Πατήστε “Επόμενο”

2η Οθόνη

Σελίδα “Επισκόπηση αποτελεσμάτων”

Στην οθόνη αυτή καταγράφεται το πλήθος των εγγραφών προς εξαγωγή στην υπηρεσία eBooks σύμφωνα με τα κριτήρια του φίλτρου

Σελίδα “Συναλλαγές εσόδων”

Εμφανίζονται όλα τα παραστατικά που εκδόθηκαν την επιλεγμένη ημερομηνία, από το ίδιο τερματικό. Η λίστα προβάλλει πληροφορίες για το παραστατικό όπως : τύπο, ημερομηνία, στοιχεία εκδότη, συνολική αξία του παραστατικού κ.λπ.

Πατήστε “Εξαγωγή

Εμφανίζεται μήνυμα που σας πληροφορεί για τον επιτυχή τερματισμό της διαδικασίας (εξαγωγή συναλλαγών στα eBooks )

Αν εντοπιστούν σφάλματα αποστολής, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα

Πατώντας ΟΚ,

η εφαρμογή τα καταγράφει και τα εμφανίζει στην οθόνη της προεπισκόπησης προκειμένου να είναι διαθέσιμα προς αποκατάσταση