Αντικατάσταση απόδειξης καυσίμων με Τιμολόγιο - Θέματα πρατηρίων καυσίμων

Τριανταφύλλου Ιωάννης, φοροτεχνικός σύμβουλος SingularLogic


Αντικατάσταση εκδοθείσας ΑΛΠ καυσίμων με τιμολόγιο

Η διαδικασία αντικατάστασης μιας εκδοθείσας από σύστημα εισροών – εκροών απόδειξης λιανικής πώλησης (ΑΛΠ) καυσίμων με τιμολόγιο, διότι πρόκειται τελικά για χονδρική πώληση, περιγράφεται στην ΠΟΛ 1009/2012 όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1203/2012. Οι οδηγίες αυτές της ΠΟΛ 1203/2012 ισχύουν νομικά μέχρι σήμερα (δεν έχουν έκτοτε καταργηθεί ή τροποποιηθεί).. Στην ΠΟΛ αναφέρονται τα παρακάτω:

3.2. Στην περίπτωση που εφοδιάζονται με καύσιμα (βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης) οχήματα επιτηδευματιών, στις εγκαταστάσεις πρατηρίων, δεν απαιτείται η έκδοση ιδιαίτερου δελτίου αποστολής − τιμολογίου πώλησης, εφόσον στην ανωτέρω απόδειξη εκτυπώνεται και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος του αντισυμβαλλόμενου πελάτη − επιτηδευματία. Ειδικά, στην περίπτωση αυτή, όταν η αξία της συναλλαγής, προ Φ.Π.Α., υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ απαιτείται και η αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου πελάτη − επιτηδευματία.

Τα στοιχεία του πελάτη που αναφέρονται ανωτέρω (αριθμός κυκλοφορίας οχήματος, Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου πελάτη – επιτηδευματία) καταχωρούνται πριν την έναρξη της παράδοσης του καυσίμου, μέσω του διασυνδεδεμένου με την Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. ηλεκτρονικού υπολογιστή.

3.3. Για τις πωλήσεις καυσίμων προς επιτηδευματίες, στις εγκαταστάσεις πρατηρίων, οι οποίες δεν καλύπτονται από την προηγούμενη περίπτωση (π.χ. πωλήσεις καυσίμων σε δοχεία σε επιτηδευματίες κ.λπ.) ισχύουν αναλόγως τα αναφερόμενα στην περίπτωση αυτή,

εφόσον στη σχετική απόδειξη αναγράφεται, σε κάθε περίπτωση, και ο Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου πελάτη – επιτηδευματία και τα καύσιμα κατά τη διακίνησή τους συνοδεύονται από τη σχετική απόδειξη εσόδου.

3.4. Για τις επαναλαμβανόμενες χονδρικές πωλήσεις καυσίμων παρέχεται η δυνατότητα μη έκδοσης δελτίου αποστολής και τιμολογίου πώλησης, με τις εξής προϋποθέσεις:

α) η εκδιδόμενη αυτόματα απόδειξη παραδίδεται στον αντισυμβαλλόμενο και

β) συντάσσεται από τον πωλητή η διπλότυπη αθεώρητη κατάσταση, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. και ένα αντίτυπο της κατάστασης αυτής παραδίδεται στον αγοραστή – επιτηδευματία στο τέλος της περιόδου που αφορούν οι πωλήσεις, η κατάσταση αυτή αποτελεί δικαιολογητικό εγγραφής στα βιβλία του αγοραστή – επιτηδευματία.

3.5. Για τις πωλήσεις επί πιστώσει καυσίμων, που διενεργούνται από τους τηρούντες βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. πρατηριούχους, θα εκδίδονται οι σχετικές αποδείξεις με την ένδειξη «επί πιστώσει».

3.6. Εφόσον δεν ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται στις ως άνω περιπτώσεις 3.2, 3.3, 3.4 και 3.5 στα σχετικά Τιμολόγια – Δελτία αποστολής ή Τιμολόγια, κατά περίπτωση, θα αναγράφεται η φράση «Εκδόθηκε σε αντικατάσταση των αριθμ. ………… αποδείξεων εσόδου» οι οποίες θα παραδίδονται στον αντισυμβαλλόμενο μαζί με το πρωτότυπο του Τιμολογίου – Δελτίου αποστολής ή Τιμολογίου, ο οποίος υποχρεούται να τις διαφυλάσσει βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ..

Εν ολίγοις προβλέπεται η έκδοση τιμολογίου σε αντικατάσταση της ΑΛΠ με την φράση «Εκδόθηκε σε αντικατάσταση των αριθμ. ………… αποδείξεων εσόδου».

Το τιμολόγιο αυτό κάνει εγγραφή χονδρικής πώλησης στα βιβλία, αλλά παράλληλα κάνει και ισόποση αρνητική εγγραφή στις λιανικές πωλήσεις (ουσιαστικά αντιλογίζει – ακυρώνει με λογιστική εγγραφή το έσοδο της ΑΛΠ)

Η άποψη μας είναι ότι πλέον και ενόψει της διαβίβασης αρχείων της ΑΑΔΕ, θα ήταν καλύτερο πλέον να εκδίδεται πρώτα Απόδειξη Επιστροφής Λιανικής (ή αλλιώς Πιστωτικό Λιανικής, η ονομασία του παραστατικού δεν έχει πλέον σημασία σύμφωνα με τα ΕΛΠ), υποχρεωτικά με φορολογική σήμανση για την ακύρωση της ΑΛΠ και στη συνέχεια να εκδίδεται το ΤΔΑ χωρίς υποχρεωτική φορολογική σήμανση με την χονδρική πώληση του καυσίμου. Προτείνουμε αυτό λόγω της διαβίβασης δεδομένων s.txt από 1/1/2019, ώστε να διαβιβάζεται και η ακύρωση της ΑΛΠ. Στις περιπτώσεις που το σύστημα εισροών- εκροών συνδέεται με BackOffice στο οποίο υποστηρίζεται η διαδικασία της αντικατάστασης απόδειξης, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες που αφορούν την αντικατάσταση απόδειξης της εκάστοτε εφαρμογής.

Φορολογική σήμανση Δελτίων Αποστολής, Τιμολογίων και Τιμολογίων-ΔΑ

Η φορολογική σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ για Τιμολόγια, Δελτία Αποστολής και ΤΔΑ είναι σήμερα προαιρετική.

Οι αντίθετες απόψεις που έχουν σταλεί σε πρατήρια από κάποιες εταιρείες εξυπηρέτησης πρατηρίων δεν είναι σωστές.

Έχουμε επιβεβαιώσει τη θέση αυτή (ότι δεν απαιτείται φορολογική σήμανση για τιμολόγια και ΔΑ), με την αρμόδια διεύθυνση Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών της ΑΑΔΕ, η οποία έχει την ίδια άποψη.

Συνεχίζει επίσης να ισχύει η γενική απαλλαγή από φορολογική σήμανση για μηχανογραφικά εκδιδόμενα παραστατικά πωλήσεων επί αυτοκινήτων. Δεν έχει αλλάξει κάτι ούτε εκεί για τα καύσιμα.

Επίσης δεν υπάρχει καμία  νέα διάταξη που να υποχρεώνει την μηχανογραφική έκδοση παραστατικών για πωλήσεις από βυτίο, τα χειρόγραφα παραστατικά μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται.

Πρατήρια υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου

Ειδικά για τα πρατήρια υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου από 1/3/2019, έχει έναρξη ισχύος η ΠΟΛ 1218/2018.

Έτσι  για τα πρατήρια υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου από 1/3/2019:

  1. Όλα τα Δελτία Αποστολής, τα τιμολόγια και πιστωτικά τιμολόγια (φυσικά και τα παραστατικά λιανικής) που αφορούν σε υγραέριο ή πεπιεσμένο φυσικό αέριο θα εκδίδονται μόνο μηχανογραφικά και υποχρεωτικά με φορολογική σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ.
  2. Οι τυχόν πωλήσεις επί αυτοκινήτου και γενικά για εκτός εγκατάστασης  πωλήσεις υγραερίου και πεπιεσμένου φυσικού αερίου επίσης θα εκδίδονται μόνο μηχανογραφικά παραστατικά και υποχρεωτικά με φορολογική σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ.

Διαβίβαση Δεδομένων στην ΑΑΔΕ από 1/1/2019

Διαβίβαση Δεδομένων (αρχείο S.txt με το σύνολο των ημερήσιων e.txt.) θα γίνεται από όλους τους ΕΑΦΔΣΣ των πρατηρίων καυσίμων και όχι μόνο από αυτούς που έχουν συνδεθεί με το σύστημα εισροών εκροών. Θα διαβιβάζονται δηλαδή και τα αρχεία από ΕΑΦΔΣΣ που λειτουργούν σε back office λειτουργίες, αλλά και σε καταστήματα που λειτουργούν εντός του πρατηρίου – με το ίδιο ΑΦΜ με το πρατήριο-και πωλούν αξεσουάρ, σνακ κ.λπ.

Η ΠΟΛ 1208/2018 δεν περιλαμβάνει κάποια εξαίρεση για ΕΑΦΔΣΣ που δεν τιμολογούν καύσιμα στα πρατήρια, κατά συνέπεια δεν υπάρχουν εξαιρέσεις.

Όλοι οι μηχανισμοί πρατηρίων καυσίμων, πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και πρατηρίων υγραερίου και πεπιεσμένου φυσικού αερίου πρέπει να είναι αναβαθμισμένοι και από 1/1/2019 να διαβιβάζουν αρχεία στην ΑΑΔΕ.