ΑΠΔ με αναστολή εργασίας λοιπών ασφαλιστικών φορέων (ενταγμένων στον ΕΦΚΑ) - Accountant Μισθοδοσία /e-Manpower

Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ) με αναστολή εργασίας λοιπών ασφαλιστικών φορέων (ενταγμένων στον ΕΦΚΑ)

Σε περίπτωση εργαζομένων με επιπλέον ταμεία, πλην του ΙΚΑ, για την ενημέρωση της ΑΠΔ με κωδικό 18, θα πρέπει να ακολουθήσετε μια σειρά βημάτων, τα οποία σας παραθέτουμε :

Βήμα 1


 

Καλέστε Υποδομή -> Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης και προχωρήστε σε αναζήτηση του ταμείου που χρησιμοποιείτε π.χ. ΤΑΠΙΤ .

Διατρέξτε τη λίστα της “Ανάλυσης Εισφοράς” έως ότου φτάσετε στην τελευταία γραμμή. Πατήστε δεξί κλικ του mouse και “Insert” και συμπληρώστε κατάλληλα, στην οθόνη που εμφανίζεται, τα πεδία :

  • της περιγραφής της εισφοράς
  • του κωδικού εισφοράς για τον φορέα :18
  • του τύπο : επί αποδοχών
  • των αποδοχών: αθροιστές ΙΚΑ 18

cid:image001.png@01D6292F.5843FA20

Βήμα 2


 

Καλέστε Υποδομή -> Παράμετροι -> Τρίτοι Φορείς και επιλέξτε (στο αριστερό τμήμα) “Λοιποί Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης”

Στους Λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, επιλέξτε ΤΑΠΙΤ και ενεργοποιήστε το πλήκτρο “Ορισμός κωδ. αποδ. για ΑΠΔ”

Μεταφερθείτε στη γραμμή “Συμψηφισμός” και θέστε “18” στον “Κωδ. Αποδοχών ΙΚΑ” και “Κωδ. Αποδοχών Φορέα”