Παραγωγή Voucher από το “Galaxy Retail”

1.Εισαγωγή

Στις λειτουργικές δυνατότητες του κυκλώματος Πιστότητας (loyalty) ενσωματώθηκε η δυνατότητα έκδοσης vouchers η οποία γίνεται πλέον αυτόνομα μέσα από το Galaxy Retail χωρίς την υποχρεωτική μεσολάβηση του υποσυστήματος “Galaxy CRM” .

Προϋπόθεση για την έκδοση των vouchers αποτελεί η ύπαρξη του module εμπορικές πολιτικές (Promos).

2.Παραμετροποίηση

Η παραμετροποίηση των vouchers γίνεται στον connector.

 

Οντότητες παραμετροποίησης


2.1 Προσχέδια αναγνώρισης

Καλέστε Κύριες παράμετροι|Προσχέδια αναγνώρισης

και καθορίστε στο εσωτερικό του παραθύρου όσα προσχέδια αναγνώρισης εξυπηρετούν τις ανάγκες σας, ορίζοντας τον κωδικό του προσχεδίου, το κοινό πρόθεμα (από το οποίο θα ξεκινάνε τα vouchers που θα εκδίδονται) και την κατηγορία που κάθε προσχέδιο θα εντάσσεται (π.χ. Κουπόνι Galaxy Retail).

Τα προσχέδια αναγνώρισης θα χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία παραγωγής vouchers, αν π.χ. στην παραμετροποίηση του “τύπου” έχετε δηλώσει την παραγωγή “150” vouchers με συνεχόμενη αρίθμηση, η εφαρμογή θα ενώσει το κοινό πρόθεμα (βάσει ισχύουσας παραμετροποίησης - το 815 στο παράδειγμά μας) με τους αύξοντες αριθμούς 815100, 815101, 815102, 815103, 815104 κ.ο.κ.

A screenshot of a computerDescription automatically generated

2.2 Τύποι κουπονιών

Καλέστε Πιστότητα |Κουπόνια |Τύποι

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Από τη λίστα των τύπων κουπονιών καταχωρίστε νέους τύπους συμπληρώνοντας κατάλληλα :

 • την Περιγραφή : αναλυτική περιγραφή του τύπου
 • το Μοτίβο αναγνώρισης : διαθέσιμα προς επιλογή όλα τα προσχέδια αναγνώρισης που ορίσατε στην παραμετροποίηση των προσχεδίων
 • τον Εκτυπωτή : συσκευή εξόδου προς την οποία θα κατευθυνθεί η εκτύπωση (το εκτυπωτικό που θα χρησιμοποιηθεί για την έκδοση του κουπονιού)
 • το Σχέδιο αρίθμησης : επιλέξτε τον τρόπο αρίθμησης των vouchers. Οι δυνατές τιμές του πεδίου είναι :
 • Μοναδικός : ο κωδικός αυτός θα εμφανίζεται σε κάθε κουπόνι που εκδίδεται
 • Μοναδικός σειριακός : η διαδικασία θα παράγει τα vouchers που έχετε δηλώσει στο πεδίο “Αρίθμηση σε” π.χ. 150, με συνεχόμενη αρίθμηση, το πρώτο κουπόνι θα λάβει τον αριθμό “1” το δεύτερο τον αμέσως επόμενο αύξοντα αριθμό “2”, το τρίτο τον αριθμό “3” κ.ο.κ.
 • Μοναδικός τυχαίος : κάθε κουπόνι που εκδίδεται λαμβάνει τυχαία έναν αριθμό εντός του δηλωμένου εύρους (από 1 έως 150). Άρα θα δημιουργούνται voucher με τυχαία αρίθμηση (όχι συνεχόμενη) π.χ. το πρώτο κουπόνι θα λάβει τον αριθμό “10”
 • Αρίθμηση σε : αφορά στο συνολικό αριθμό, πλήθος των vouchers (του τυχαίου/ σειριακού αριθμού voucher) που θα παραχθεί (π.χ. 150)

A screenshot of a computerDescription automatically generated

2.3 Τύποι εμπορικής πολιτικής

Μεταβείτε στην οθόνη σχεδιασμού των εμπορικών πολιτικών από το μενού Κανόνες πώλησης|Εμπορικές πολιτικές

Στους τύπους εμπορικής πολιτικής, εκτός από τους γνωστούς (Voucher πληρωμής, Εκπτωτικό Voucher, Εκπτωτικό είδος, Δώρο, Συνδυαστική έκπτωση, Effect to other) ενσωματώθηκαν και οι :

 • Payment voucher (πληρωμή voucher)
 • Discount voucher (εκπτωτικό κουπόνι)

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

2.4 Ορισμός αποτελέσματος εμπορικής πολιτικής

Σελίδα Κύρια στοιχεία κουπονιού


 • Έκδοση από : προσδιορίστε το κύκλωμα από το οποίο θα εκδίδονται τα κουπόνια :
  • Galaxy Retail ή
  • Galaxy CRM

Αν επιλεγεί “Galaxy Retail Voucher” ενεργοποιούνται οι επιλογές:

 • Τύπος κουπονιού : προσδιορίστε τον τύπο κουπονιού
 • Τιμή χρήσης : επιλέξτε ποια τιμή θα χρησιμοποιηθεί κατά την εφαρμογή της έκπτωσης :
  • η αρχική (βάσει τιμοκαταλόγου πριν την εφαρμογή των εμπορικών πολιτικών) ή
  • η τελική τιμή είδους όπως διαμορφώθηκε από την εφαρμογή των εκπτώσεων βάσει των εμπορικών πολιτικών
 • Αποτέλεσμα κουπονιού: δηλώστε αν το αποτέλεσμα κουπονιού θα αφορά σε αξιακή ή ποσοστιαία έκπτωση
 • Αξία κουπονιού : δηλώστε την αξία κουπονιού είτε το αποτέλεσμα είναι ποσοστό έκπτωσης ή αξιακή έκπτωση
 • Λήξη : κάθε Voucher αφορά σε συγκεκριμένη διάρκεια ισχύος, όταν παρέλθει η ημερ/νία λήξης αυτό καθίσταται ανίσχυρο και η εξαργύρωσή του ανέφικτη.

Επιλέξτε μεταξύ των τιμών του πεδίου :

 • Σταθερό : δηλώνεται συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης του κουπονιού π.χ. 31/12 (ανεξαρτήτως έκδοσής του) στο πεδίο “Ημερομηνία λήξης”
 • Σχετικό : ορίζονται πόσες ημέρες μετά την ημερομηνία έκδοσής του θα ισχύει το κουπόνι (π.χ. έστω ότι εκδίδεται την τρέχουσα ημερομηνία 01/08 και στο πεδίο “ημέρες” έχει συμλπληρωθεί “10”, το κουπόνι θα έχει ισχύ άλλες 10 ημέρες από την τρέχουσα ημερομηνία (άρα η ισχύς του προεκτείνεται 10 ημέρες ξεκινώντας από την ημέρα έκδοσής του)
  • Ποτέ
 • Μετά (Ημέρες) : aν στο πεδίο “Λήξη” επιλεγεί “Σχετικό”, ενεργοποιείται το συγκεκριμένο πεδίο για να δηλώσετε μετά από πόσες ημέρες θα γίνει η εξαργύρωση του κουπονιού και ποιες ημέρες της εβδομάδας και ώρες
 • Ημέρες εβδομάδες και ώρες: oι ημέρες της εβδομάδας και ώρες είναι ενεργοποιημένες για όλους τους τύπους κουπονιών “Galaxy Retail”, ανεξάρτητα με το αν λήγουν ή “όχι”
 • Ελάχιστη /μέγιστη αξία εξαργύρωσης : τα συγκεκριμένα πεδία ενεργοποιούνται μόνο για τα ποσοστίαια κουπόνια. Όταν το voucher αφορά σε έκπτωση 10%, με ελάχιστο όριο “1” και μέγιστο “10” και η έκπτωση επί του παραστατικού που προτείνεται είναι “60” (γιατί 600*10%=60) τότε ΔΕΝ θα εφαρμοστεί το κουπόνι. Στην περίπτωση αυτή, θα εμφανιστεί σχετικό μήνυμα λάθους, αφού η έκπτωση 60, βρίσκεται εκτός των δεδομένων ορίων 1 10, ενώ θα εφαρμοστεί “10”.

Αν η αξία είναι “100” και το % έκπτωσης 10 άρα η έκπτωση “10”, τότε το κουπόνι εφαρμόζεται στη συναλλαγή γιατί η έκπτωση είναι εντός των αποδεκτών ορίων.

A screenshot of a computerDescription automatically generated

Σελίδα Ιδιότητες απόδοσης


Δηλώστε στις υποσελίδες “Τερματικά” και “Παραστατικά” για ποιες κατηγορίες τερματικών και παραστατικών θα επιτρέπεται να εφαρμοστεί το εκπτωτικό κουπόνι . Αφήστε το πεδίο κενό αν θέλετε να συμπεριληφθούν όλες τις κατηγορίες.

Σημείωση : Στις ιδιότητες απόδοσης τερματικών/παραστατικών μπορεί να δηλωθεί για όλα τα τερματικά/παραστατικά (ενεργοποιώντας κατάλληλη ένδειξη στο πάνω μέρος του grid).

Όρια

Στα όρια κουπονιού δηλώστε για ποια είδη θα εφαρμοστεί το εκπτωτικό κουπόνι

 • Τσεκάρετε Για όλα τα είδη αν θέλετε να εφαρμόζεται σε όλα τα είδη, αλλιώς επιλέξτε στη σελίδα “Είδη” την κατηγορία των ειδών για την οποία θα εφαρμοστεί το κουπόνι (εφαρμόζεται στην κατηγορία ειδών πίτσες και όχι στην κατηγορία αναψυκτικά)
 • Τύπος απόδοσης : επιλέξτε μια εκ των τιμών της λίστας :
  • Οποιοδήποτε : ακόμα και ένα είδος της κατηγορίας είδους να υπάρχει στη συναλλαγή, η εφαρμογή θα προσπαθήσει να το εφαρμόσει
  • Όλα : όλα τα είδη της λίστας πρέπει να υπάρχουν στη συναλλαγή για να εφαρμοστεί το κουπόνι
 • Ελάχιστη/Μέγιστη ποσότητα απόδοσης : η εφαρμογή του κουπονιού καθορίζεται από την πωλούμενη ποσότητα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η ποσότητα της γραμμής είναι εντός του δηλωμένου ορίου (ελάχιστου/μέγιστου)

Σημείωση: δεν είναι υποχρεωτική η δήλωση της ποσότητας στη γραμμή, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ποσότητα στη συναλλαγή

 • Ελάχιστο ποσό/μέγιστο ποσό : η συνολική αξία της συναλλαγής να έχει ένα ελάχιστο ή μέγιστο ποσό για να εφαρμοστεί το κουπόνι. Αν οριστεί ελάχιστο ποσό “6”€ και το συνολικό ποσό του παραστατικού είναι “4” € το κουπόνι δεν θα εφαρμοστεί

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

3.Καταχώριση παραστατικού και έκδοση εκπτωτικού κουπονιού

Δημιουργήστε κατά τα γνωστά μια εμπορική πολιτική και παραμετροποιήστε κατάλληλα το αποτέλεσμά της ώστε τη στιγμή της συναλλαγής να αποδοθεί στον πελάτη εκπτωτικό κουπόνι.

Προχωρήστε σε καταχώριση συναλλαγής και αφού επιλέξετε τα είδη της γραμμής, ενεργοποιήστε την πληρωμή συναλλαγής (εκτελείται το promotion).

Εμφανίζεται η οθόνη “Εμπορικές πολιτικές συναλλαγής” όπου στο αποτέλεσμα καταγράφονται τα στοιχεία απόδοσης της εμπορικής πολιτικής (Discount voucher) βάσει παραμετροποίησης .

Πατήστε “Συνέχεια”,

Το POS επικοινωνεί με τον Connector και αποστέλλει σε αυτόν τις πληροφορίες που χρειάζεται. O Connector εκδίδει το κουπόνι, και ο νέος κωδικός κουπονιού επιστρέφεται και εκτυπώνεται από το POS.