Πιστωτικό τιμολόγιο επιστροφής ΦΠΑ |Galaxy Retail

1. Εισαγωγή

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται αναλυτικά η λειτουργικότητα της έκδοσης Πιστωτικού τιμολογίου επιστροφής Φ.Π.Α. .

Στην περίπτωση που το φορολογικό στοιχείο έχει εκδοθεί πριν από την έγκριση απαλλαγής, εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο μόνο για το ΦΠΑ και επιστρέφεται ο ΦΠΑ στον αγοραστή. Στο πιστωτικό αυτό τιμολόγιο αναγράφεται η ένδειξη «επιστροφή ΦΠΑ λόγω απαλλαγής βάσει AYO ΠΟΛ 1268/2011» και επισυνάπτεται σ' αυτό η έγκριση απαλλαγής της αρμόδιας αρχής, ως δικαιολογητικό. Η επιστροφή του φόρου αποδεικνύεται είτε με έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ή με υπογραφή του δικαιούχου προσώπου ότι έλαβε το συγκεκριμένο ποσό, αναφέροντας τον αριθμό της ταυτότητας του Υπουργείου Εξωτερικών.

 

Η εφαρμογή της νέας λειτουργικότητας κάνει εύλογη την αναγκαιότητα κατάλληλης παραμετροποίησης σε κάθε σχετική οντότητα της εφαρμογής.

2. Παραμετροποίηση

Τύπος παραστατικού

  • Καλέστε “Πληροφορίες τύπων παραστατικού” και δημιουργήστε τον ενδεδειγμένο Τύπο παραστατικού π.χ. “Πιστωτικό Τιμολόγιο επιστροφής ΦΠΑ”
  • Ενεργοποιήστε την παράμετρο “Χρήση για επιστροφή ΦΠΑ”
  • Με την ενεργοποίηση της παραμέτρου ενημερώνονται αυτόματα τα πρόσημα, αρνητικό πρόσημο αξιών (-1) και πρόσημο ποσοτήτων (0) (το παραστατικό αυτό δεν επηρεάζει ποσότητες, αλλά τις αξίες αφαιρετικά)

A computer screen shot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Είδος

Απαιτείται η δημιουργία ειδών (επιστροφής) που καθένα ανήκει σε μια κατηγορία Φ.Π.Α. (π.χ. 24% και 13%), ανάλογα με τα είδη της επιχείρησης που κινούνται στις συναλλαγές της. Τα είδη αυτά (ανά κατηγορία ΦΠΑ) τίθενται αυτόματα στο παραστατικό επιστροφής ΦΠΑ που θα δημιουργηθεί.

Σε κάθε είδος δηλώστε “Χρήση για επιστροφή ΦΠΑ” (στη “Σελίδα 3” των Δεδομένων Είδους)

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

D:\MyDocs\Galaxy\icons\attention.png Όταν επιλέγεται ότι το είδος αφορά σε επιστροφή φόρου, αυτόματα απενεργοποιούνται τα πεδία “Απαγόρευση πωλήσεων”, “Απαγόρευση αγορών” και ΔΕΝ επιτρέπονται εκπτώσεις (ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες συναλλαγές παρά μόνο στις επιστροφές φόρου).

Πελάτης

Στα στοιχεία πελάτη δηλώστε ως φορολογικό καθεστώς απαλλαγή (Κατηγορία ΦΠΑ -> 2. Απαλλαγή).

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Παράμετροι πλήκτρων

Δημιουργία νέου action Παραστατικό επιστροφής ΦΠΑ”.

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Παραμετροποίηση του action

Στην παραμετροποίηση του action δηλώστε :

  • το παραστατικό έκδοσης, (επιτρέπονται μόνο παραστατικά επιστροφής φόρου). Αν δεν επιλεγεί την ώρα της εκτέλεσης εμφανίζεται λίστα επιλογής παραστατικού.
  • τον τρόπο πληρωμής του παραστατικού που θα δημιουργηθεί (υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του τρόπου τη στιγμή της εκτέλεσης).
  • Επιστροφή φόρου μόνο για υπάρχουσες συναλλαγές : Όταν είναι επιλεγμένο ενεργοποιούνται τα σχόλια τα οποία θα προστεθούν στο νέο παραστατικό με δυνατότητα προσθήκης μεταβλητών @ReceiptNum, @TransPrefix, @TransDate οι οποίες τη στιγμή της εκτέλεσης αντικαθίστανται από την εφαρμογή με τις τιμές Αριθμός συναλλαγής, Prefix συναλλαγής και ημερομηνία συναλλαγής αντίστοιχα από το αρχικό παραστατικό.

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

3. Καταχώριση παραστατικού πώλησης

Προχωρήστε στην καταχώριση τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής στον πελάτη με κατηγορία ΦΠΑ “απαλλαγή”.