Μηχανισμός Μετασχηματισμών|Galaxy Mobile S.F.A.

Εισαγωγή

H δυνατότητα μετασχηματισμού παραστατικών υποστηρίζεται και στο περιβάλλον του “SFA”.

Ο μετασχηματισμός μπορεί να εκτελεστεί επί οποιουδήποτε εκκρεμούς παραστατικού και μπορεί να είναι είτε πλήρης είτε μερικός. Βάσει αυτού, ένα παραστατικό μπορεί να συμμετέχει σε πολλαπλούς (μερικούς) μετασχηματισμούς όσο υπάρχει εκκρεμής ποσότητα προς διαχείριση σε κάποια από τις γραμμές του.

Ο χρήστης έχει την πληροφόρηση της συμμετοχής ενός παραστατικού σε μετασχηματισμούς μέσω σχετικής ένδειξης στη λίστα παραστατικών ώστε προβάλλοντας το διάγραμμα σχετικών εγγραφών να μπορεί να ενημερωθεί για όλη την αλυσίδα μετασχηματισμών στην οποία συμμετέχει το εκάστοτε παραστατικό. Στο διάγραμμα αυτό υποστηρίζεται η δυνατότητα άμεσης μετάβασης για προεπισκόπηση οποιουδήποτε παραστατικού της αλυσίδας και επαναφοράς στο διάγραμμα.

Στην όλη διαδικασία συμμετέχει και αξιοποιείται πλήρως ο μηχανισμός ροών μετασχηματισμού του “Galaxy” προκειμένου να διασφαλιστεί η ενιαία τήρηση των εταιρικών διαδικασιών ακόμα και όταν ο χρήστης εργάζεται στο περιβάλλον του SFA client της εφαρμογής. Παράλληλα, αποκρύπτεται όλη η πολυπλοκότητα της παραμετροποίησης από τον τελικό χρήστη της εφαρμογής αφού η προτεινόμενη ροή εργασιών ανά τύπο παραστατικού μπορεί να προσδιοριστεί στο περιβάλλον του SFA SyncSetup.

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο μετασχηματισμός είναι διαθέσιμος όταν η συσκευή έχει σύνδεση στο διαδίκτυο δεδομένου ότι απαιτείται online επικοινωνία με το Galaxy Back office.

Παραμετροποίηση

Στη νέα ενότητα “Transformation Flows” που βρίσκεται στην κατηγορία “Transactions” της σελίδας “Διαμορφώσεις” ο διαχειριστής του συστήματος μπορεί να παραμετροποιήσει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται ώστε ανά τύπο παραστατικού αρχικής εγγραφής να αντιστοιχεί ένας συγκεκριμένος τύπος παραστατικού για την εγγραφή που θα παραχθεί από το μετασχηματισμό χωρίς ο χρήστης του SFA να χρειαστεί να επιλέξει κάποια πληροφορία κατά τη διαδικασία.

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Για παράδειγμα, η πρώτη εγγραφή ροής αυτής της ενότητας προσδιορίζει πως αν ο SFA χρήστης εκτελέσει ένα μετασχηματισμό επί ενός παραστατικού του τύπου “Παραγγελία SFA”, θα ενεργοποιηθεί η ροή μετασχηματισμού “Πωλήσεις (Παραγ. - Δ. Αποσ. - Τιμολ.)” και το αρχικό παραστατικό θα μετασχηματιστεί σε ένα παραστατικό του τύπου “Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο SFA”:

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Η παραμετροποίηση κάθε εγγραφής ροής ακολουθεί τη λογική που έχει αποτυπωθεί στο “Galaxy” έτσι ώστε κάθε πληροφορία που καλείστε να συμπληρώσετε να φιλτράρεται βάσει των προηγούμενων στοιχείων καθοδηγώντας έτσι τον χρήστη και αποτρέποντας λάθος παραμετροποιήσεις:

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Μετασχηματισμός

Στη λίστα των παραστατικών, στο long press ανά παραστατικό, έχει προστεθεί μια νέα επιλογή για την εκτέλεση του μετασχηματισμού:

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Η επιλογή αυτή ενεργοποιεί μια οθόνη με σχετικές πληροφορίες όπου εμφανίζεται η αρχική ποσότητα ανά γραμμή του παραστατικού και η εκκρεμής προς μετασχηματισμό. Ο χρήστης μπορεί να διαμορφώσει την ποσότητα που επιθυμεί να μετασχηματίσει και να ζητήσει αποδοχή προκειμένου να ξεκινήσει ο μετασχηματισμός:

A screenshot of a computer screen</p>
<p>Description automatically generated

Μόλις ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός, αυτόματα ανοίγει η φόρμα προεπισκόπησης του νέου παραστατικού προκειμένου, για παράδειγμα, να τυπωθεί.

Αν ένα παραστατικό είναι ήδη πλήρως μετασχηματισμένο, δεν είναι διαθέσιμη η επιλογή του μετασχηματισμού, αλλά μόνο αυτή της προβολής του σχετικού διαγράμματος:

A screenshot of a phone</p>
<p>Description automatically generated

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πρέπει να καταγραφεί πως στη διαδικασία των μετασχηματισμών είναι ενεργοί διάφοροι έλεγχοι που διασφαλίζουν την ορθότητα των δεδομένων. Για παράδειγμα, βάσει της παραμετροποιημένης ροής μετασχηματισμού, ελέγχεται ο τύπος του παραστατικού που θα παραχθεί και αν είναι τιμολόγιο, ενώ δεν υπάρχει ανοιχτή χρήση xVan, απαγορεύεται (με σχετική ενημέρωση) η εκτέλεση του μετασχηματισμού.

Διάγραμμα μετασχηματισμών

Στη λίστα των παραστατικών έχει προστεθεί ένδειξη ανά παραστατικό (το εικονίδιο δεξιά κάθε γραμμής, που απεικονίζει μια “αλυσίδα”) προκειμένου να υποδεικνύονται τα παραστατικά τα οποία έχουν μετασχηματιστεί (είτε πλήρως είτε μερικώς). Σε όσα υπάρχει η σχετική ένδειξη, στο long press επί αυτών, έχει προστεθεί μια νέα επιλογή για την εμφάνιση του διαγράμματος μετασχηματισμών:

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Επιλέγοντας αυτή τη νέα ενέργεια, εμφανίζεται το διάγραμμα μετασχηματισμών:

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Θα παρατηρήσετε ότι, ανά κατηγορία παραστατικού, έχει χρησιμοποιηθεί διαφορετική χρωματική ένδειξη στην επικεφαλίδα του κάθε κόμβου.

Εδώ, αξίζει να επισημανθεί η δυνατότητα να συμβουλευτείτε ανά πάσα στιγμή το σχετικό ledger, το οποίο ενεργοποιείται με το icon στο πάνω δεξί τμήμα της οθόνης και στο οποίο υποδεικνύονται οι τύποι παραστατικών που αντιπροσωπεύει η κάθε χρωματική ένδειξη:

Παράλληλα, το τρέχον παραστατικό από το οποίο ξεκινήσατε, εμφανίζεται με διαφορετικό χρωματικό υπόβαθρο προκειμένου να εντοπίζεται εύκολα στην αλυσίδα μετασχηματισμών. Αυτό είναι χρήσιμο δεδομένου ότι εντοπίζονται και εμφανίζονται τα παραστατικά της συνολικής αλυσίδας μετασχηματισμών και αυτά που προέκυψαν από το τρέχον παραστατικό και αυτά που δημιούργησαν το τρέχον παραστατικό.

Στο παράδειγμα του παραπάνω διαγράμματος, αν εμφανίσετε την αλυσίδα μετασχηματισμών όχι από το παραστατικό “003960” αλλά από το επόμενο, “003961”,

A screenshot of a phone</p>
<p>Description automatically generated

εμφανίζεται μεν το ίδιο διάγραμμα μετασχηματισμών, αλλά, το διαφορετικό χρωματικό υπόβαθρο έχει μετακινηθεί σε διαφορετικό, στο νέο τρέχον, παραστατικό:

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Από το διάγραμμα αυτό, μπορείτε να ανοίξετε σε προεπισκόπηση οποιοδήποτε παραστατικό και να επανέρθετε στο διάγραμμα: