Παράλειψη και απόκλιση διαβίβασης στοιχείων myData 2022

Εισαγωγή

Οι Επιχειρήσεις ως Λήπτες αντικριζόμενων παραστατικών ημεδαπής έτους 2022 και εφεξής, ήτοι εξόδων τιμολόγησης και εσόδων αυτοτιμολόγησης, έχουν την υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα της απόφασης Α.1138/2020, να τα διαβιβάσουν στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Τα παραπάνω διενεργούνται μόνο στην περίπτωση που οι Εκδότες τους, είτε δεν τήρησαν την υποχρέωση διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων με διακριτή ένδειξη «Παράλειψη Διαβίβασης», είτε τα διαβίβασαν με απόκλιση, με διακριτή ένδειξη «Απόκλιση Διαβίβασης», ως προς την συνολική αξία προ ΦΠΑ. Τα δεδομένα διαβιβάζονται με τη χρήση διακριτών Τύπων Παραστατικών Α1 και Α2 ημεδαπής και χαρακτηρισμών συναλλαγών, σύμφωνα με το Παράρτημα της απόφασης Α.1138/2020. Δεν υπάρχει υποχρέωση διαβίβασης, ανά περίπτωση είτε παράλειψης, είτε απόκλισης, ανά αντισυμβαλλόμενο Εκδότη, εφόσον η συνολική αξία προ ΦΠΑ δεν υπερβαίνει ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου και ανά φορολογικό έτος, τα εκατό (100) ευρώ.

Για την παράλειψη και απόκλιση δεδομένων myData 2021, δείτε εδώ

Παράλειψη Διαβίβασης

Λήπτης

Όταν η επιχείρηση ως λήπτης έχει στα χέρια της ένα παραστατικό αγοράς για το οποίο δεν έχει αντίστοιχη εγγραφή από την ΑΑΔΕ, τότε μπορεί να το διαβιβάσει η ίδια με χαρακτηρισμό “Διαβίβαση παράλειψης από Λήπτη”.

Παράδειγμα εφαρμογής

Έστω ότι καταχωρίζετε ένα τιμολόγιο αγοράς με τύπο ο οποίος έχει την επιβαλλόμενη από την ΑΑΔΕ παραμετροποίηση .

Η εφαρμογή δημιουργεί, κατά τα γνωστά, μια συστημική σύνοψη, η οποία δεν μπορεί να αντιστοιχιστεί – γιατί ΔΕΝ βρέθηκε, κατά τη λήψη των συνόψεων, η παραληφθείσα σύνοψη.

Τη σύνοψη αυτή, μπορείτε να την εμφανίσετε στην οθόνη σας και να εκτελέσετε την ενέργεια “Διαβίβ. παράλειψης από Λήπτη” (Ενέργειες|Απόκλιση/Παράλειψη).

Η σύνοψη θα διαβιβαστεί με “Εκδότη” την εταιρία, προμηθευτή και “Αντισυμβαλλόμενο” την επιχείρηση λήπτη και θα έχει την ένδειξη “Διαβίβαση παράλειψης από το λήπτη” (στο πεδίο Τύπος απόκλισης).

Με “Αποστολή σύνοψης” η σύνοψη αποστέλλεται στην ΑΑΔΕ, και σημαίνεται με τα στοιχεία της σήμανσης (UID & MARK) .

Εκδότης

Η Επιχείρηση - Εκδότης λαμβάνει την παραπάνω σύνοψη μέσω της διαδιακασίας Λήψη συνόψεων που έτσι και αλλιώς εκτελεί για τη λήψη των συνόψεων των προμηθευτών/πιστωτών του. Η σύνοψη εμφανίζεται στις συνόψεις εκδότη με την ένδειξη (Τύπος απόκλισης) Διαβίβαση παράλειψης από Λήπτη

Αν συμφωνεί ότι υπάρχει παράλειψη αποστολής από τη μεριά του, πρέπει υποχρεωτικά να διαβιβάσει (με τη σειρά του) σύνοψη με τον κατάλληλο μη αντικρυζόμενο τύπο (Α2).

Από την οθόνη της Διαχείρισης της Σύνοψης που παρέλαβε, εκτελεί τη διαβίβαση παράλειψης από τον Εκδότη (καλώντας Ενέργειες |Απόκλιση / Παράλειψη – Διαβίβαση παράλειψης από τον Εκδότη), δηλώντας στο πεδίο “Τύπος παραστατικού” της οθόνης το παραστατικό διαβίβασης.

Με “Αποδοχή” δημιουργείται νέα σύνοψη που έχει ως Συσχετιζόμενη τη σύνοψη που έστειλε ο Λήπτης και την ένδειξη (Τύπος απόκλισης) “Διαβίβαση παράλειψης από Εκδότη” . 

A screenshot of a computerDescription automatically generated

Στη συνέχεια, ενεργοποιώντας την “Αποστολή σύνοψης” ( από τις “Ενέργειες” της “Διαχείρισης Σύνοψης”), η νέα σύνοψη διαβιβάζεται στην ΑΑΔΕ, και λαμβάνει MARK και UID. 

Μέσα στην οθόνη της “Ανάλυσης αποκλίσεων εκδότη” μπορεί ο χρήστης να δει με τη μορφή “ζευγαριού” μια παράλειψη διαβίβασης από λήπτη την οποία αποδέχτηκε ο εκδότης και δημιούργησε μια σύνοψη την οποία διαβίβασε ως διαβίβαση παράλειψης από εκδότη.

Αν διαφωνεί : Ο εκδότης μπορεί, κατ’ αντιστοιχία με την αποδοχή, να προχωρήσει σε απόρριψη της απόκλισης. Στην περίπτωση αυτή απορρίπτει τη σύνοψη που έλαβε από τον Λήπτη (επιλέγοντας από τις Ενέργειες | Απόκλιση / Παράλειψη | Απόρριψη ). Η σύνοψη λαμβάνει MARK χαρακτηρισμών και μαρκάρεται ως απορριφθείσα.  

 

Απόκλιση διαβίβασης

Λήπτης

Επιλέγοντας τη ληφθείσα σύνοψη και την ενέργεια “Απόκλιση” από τις Ενέργειες myData (Απόκλιση / Παράλειψη | Απόκλιση), αποστέλλεται στην ΑΑΔΕ η πληροφορία ότι η σύνοψη αυτή έχει διαβιβαστεί με απόκλιση (Κατάσταση υποβολής : Υποβολή απόκλισης).

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Η Επιχείρηση - Λήπτης διαβιβάζει στην ΑΑΔΕ τη δική της σύνοψη με την ένδειξη απόκλιση από τον λήπτη, βάζοντας ως συσχετιζόμενη, τη σύνοψη για την οποία έχει δηλώσει απόκλιση.

Συστημική σύνοψη: Επιλέγεται από τις “Ενέργειες” της Διαχείρισης Σύνοψης Απόκλιση/ Παράλειψη| Διαβίβ. Απόκλισης από Λήπτη και δηλώνεται στο πεδίο “Τύπος παραστατικού” το σχετικό παραστατικό διαβίβασης και στο πεδίο “Σύνοψη” η σύνοψη του προμηθευτή που στο προηγούμενο βήμα στάλθηκε ως “Απόκλιση”.

A screenshot of a computerDescription automatically generated

Εκδότης

Ο εκδότης ΔΕΝ λαμβάνει νέα σύνοψη, αλλά σε αυτή που αρχικά απεστάλη αλλάζει η κατάσταση υποβολής σε Υποβολή απόκλισης. Η αλλαγή γίνεται εκτελώντας Λήψη συνόψεων

Αν υπάρχει αποδοχή της απόκλισης (αν συμφωνεί) : Ενεργοποιώντας από τις Ενέργειες της Σύνοψης Διαβίβ. Απόκλισης από Εκδότη και συμπληρώνοντας στο πεδίο “Τύπος παραστατικού” το παραστατικό διαβίβασης, η εφαρμογή, με “Αποδοχή”, δημιουργεί μια νέα σύνοψη με τύπο παραστατικού τον δηλωθέντα στο σχετικό πεδίο της διαβίβ. απόκλισης από Εκδότη.

Η νέα σύνοψη έχει στα Συσχετιζόμενα την αρχική (τη σύνοψη που έχει εκδώσει η εταιρία, την οποία έχει αποστείλει ο λήπτης ότι υπάρχει απόκλιση).

A screenshot of a computerDescription automatically generated

Τελευταίο βήμα για να ολοκληρωθεί η διαβίβαση είναι η αποστολή της σύνοψης στην ΑΑΔΕ. Αυτό υλοποιείται αν πατήσετε “Ενέργειες” στην οθόνη της “Διαχείρισης Σύνοψης” και από εκεί “Αποστολή σύνοψης” . 

Η σύνοψη διαβιβάζεται στην ΑΑΔΕ ως διαβίβαση απόκλισης από τον εκδότη. Πρακτικά, η σύνοψη που εκδόθηκε από τον λήπτη ως απόκλιση, μετατρέπεται σε διαβίβαση απόκλισης από τον εκδότη, ενώ ακυρώνεται η σύνοψη (της επιχείρησης) για την οποία ο λήπτης έχει δηλώσει ότι υπάρχει απόκλιση.

Αν διαφωνεί, δεν υπάρχει δηλαδή αποδοχή της απόκλισης, δεν γίνεται καμιά ενέργεια. 

 

πληροφορ Προβολή Στοιχεία Αποκλίσεων/Παραλείψεων


Eμπλουτίστηκαν oι λίστες myData “Λίστα συνόψεων”, “Συνόψεις εκδότη” και “Συνόψεις λήπτη” με την προβολή Στοιχεία Αποκλίσεων/Παραλείψεων. Η προβολή αυτή διευκολύνει τις αναζητήσεις συνόψεων για τις οποίες πραγματοποιήθηκε “Απόκλιση” ή “Παράλειψη”. Πιο συγκεκριμένα στη στήλη “Τύπος απόκλισης” αποτυπώνεται η πληροφορία για το τι είδους απόκλιση έχει πραγματοποιηθεί, ενώ στη στήλη “Συσχετιζόμενη σύνοψη” είναι ορατό το MARK της σύνοψης που έχει συσχετιστεί με μια σύνοψη στην περίπτωση αποδοχής της απόκλισης.  Στα φίλτρα της προβολής το κριτήριο “Εμφάνιση μόνο συνόψεων Αποκλίσεων/Παραλείψεων” φιλτράρει τις συνόψεις προκειμένου να  προβληθούν μόνο εκείνες που σχετίζονται με υποβολή απόκλισης ή παράλειψης.

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated