Ειδικά χαρακτηριστικά|Galaxy Mobile SFA

Στο Galaxy mobile SFA είναι πλέον διαθέσιμη η λειτουργικότητα των ειδικών χαρακτηριστικών των ειδών.

Κατά συνέπεια, τα όποια χαρακτηριστικά, για παράδειγμα Χρώμα\Μέγεθος, στα οποία παρακολουθείται το εκάστοτε είδος, είναι διαθέσιμα :

  • Στη φόρμα του είδους, προκειμένου να υπάρχει επισκόπηση του συνδυασμού των τιμών των χαρακτηριστικών στα οποία παρακολουθείται το συγκεκριμένο είδος.

  • Σε μια εμπορική συναλλαγή, προκειμένου ο χρήστης να προσδιορίζει τις συγκεκριμένες τιμές των χαρακτηριστικών του είδους τις οποίες αφορά η συγκεκριμένη συναλλαγή.

Η λειτουργικότητα των χαρακτηριστικών των ειδών, αρχικά, καθίσταται διαθέσιμη στο SFA μέσω της έννοιας των εναλλακτικών κωδικών των ειδών. Όλοι οι συνδυασμοί χαρακτηριστικών, που απεικονίζονται μέσω των εναλλακτικών κωδικών στο Galaxy ERP, συνοδεύουν τα σχετιζόμενα με αυτούς τους συνδυασμούς είδη που συγχρονίζουν στο device του εκάστοτε SFA user. Όλοι οι διαθέσιμοι συνδυασμοί χαρακτηριστικών παρατίθενται σε λίστα, μαζί με τα σχετιζόμενα είδη, στο χρήστη, κατά την επιλογή των ειδών που θα συμμετέχουν σε μια εμπορική συναλλαγή.