Φόρτωση αποστολών |Galaxy Mobile

Εισαγωγή

Για να ολοκληρωθεί μια αποστολή μπορεί να περάσει από διαδοχικά στάδια (υποχρεωτικά και μη), ένα από αυτά είναι η φόρτωση. Το στάδιο αυτό είναι ένα ενδιάμεσο προαιρετικό και αφορά στη διαδικασία φόρτωσης των “αιτημάτων συλλογής” στα φορτηγά.

Η διαδικασία καταγραφής μιας φόρτωσης αποστολών είναι διαθέσιμη και από φορητά τερματικά μέσω των εφαρμογών :

  • Galaxy Mobile – Stock Control

και

  • Galaxy – WM Διαχείριση αποθηκών

 

Εκτέλεση φόρτωσης αποστολών

Ενεργοποιήστε το εικονίδιο :

  • Συσκευασία Φόρτωση

A screenshot of a cell phoneDescription automatically generated

Επιλέξτε “Αποστολή”

A screenshot of a phone</p>
<p>Description automatically generated

Η αναζήτηση μιας αποστολής γίνεται πληκτρολογώντας απευθείας τον κωδικό ή πατώντας επί του συμβόλου

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Η εφαρμογή εμφανίζει τις προς φόρτωση αποστολές που ανήκουν στον αποθηκευτικό χώρο που έχει συνδεθεί ο χρήστης.

Ενεργοποιώντας το σύμβολο (στα δεξιά της οθόνης),

A screenshot of a phone</p>
<p>Description automatically generated

θα μεταφερθείτε στη λίστα των φίλτρων αποστολών, για να επιλέξετε τα φίλτρα που θα συμμετέχουν στον εντοπισμό συγκεκριμένων αποστολών (π.χ. εμφάνιση όσων ανήκουν σε συγκεκριμένο δρομολόγιο)

A screenshot of a phone</p>
<p>Description automatically generatedA screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Με “αποστολή”, η εφαρμογή εμφανίζει τα σημεία παράδοσης των παραγγελιών (π.χ. Μαρούσι, Κηφισιά κ.λπ.) και τις παλέτες, συσκευασίες (αν οι συσκευασίες δεν έχουν ενταχθεί σε παλέτα) που πρέπει να παραδοθούν ανά σημείο παράδοσης .

Σκανάρωντας το barcode της παλέτας/συσκευασιών και πατώντας enter, το χρώμα του κύκλου γίνεται πράσινο, ενώ η οθόνη ενημερώνεται με το πλήθος των συσκευασιών/παλετών που φορτώθηκαν στο φορτηγό [φορτώθηκαν (2)/(3)].

A screenshot of a phone</p>
<p>Description automatically generatedA screenshot of a phone</p>
<p>Description automatically generated

Σημείωση : Μπορείτε, εν τούτοις, να αφαιρέσετε κάποια συσκευασία/παλέτα από το φορτηγό πατώντας το σύμβολο (μείον ) στα δεξιά της γραμμής (του αιτήματος συλλογής). A close-up of a card</p>
<p>Description automatically generated

Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτωση εμφανίζεται μήνυμα για την επιτυχή εκτέλεσή της,

A screenshot of a phone</p>
<p>Description automatically generated

και ενημερώνονται οι “Γραμμές φόρτωσης” της αποστολής στο “Galaxy”.

Ενεργοποιώντας “Γραμμές φόρτωσης, από τις ενέργειες της Λίστας αιτημάτων,

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

ανοίγει η οθόνη Γραμμές φορτώσεων” στην οποία προβάλλονται οι συσκευασίες/παλέτες που φορτώθηκαν στο φορτηγό ανά σημείο παράδοσης, με ένδειξη επιβεβαίωσης φόρτωσης στο πεδίο “Φορτώθηκε”.

Με βάση το παρακάτω παράδειγμα, στο πρώτο σημείο παράδοσης (Μαρούσι), πρόκειται να παραδοθούν οι συσκευασίες “145” και “146”, ενώ στο δεύτερο σημείο (Μαρούσι) μια παλέτα με δύο κιβώτια το “143” και το “144”.

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated