Οδηγίες Παραμετροποίησης για ετήσια ΜΥΦ - Manager/Eurofasma Next

Βήματα

Καλέστε Παράμετροι Υποβολής Φορολογικών Στοιχείων (του μενού Παραμετροποίηση Εταιρίας -> Παράμετροι Εταιρίας) και στην Περίοδο υποβολής φορολογικών στοιχείων (εσόδων/εξόδων) πληκτρολογήστε “12” μήνες .

1ΟΘΌΝΗ

Κατόπιν,

στην οθόνη “Υποβολής Φορολογικών Στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ.” συμπληρώστε, κατά τα γνωστά, τα φίλτρα για την εύρεση των παραστατικών που θα συμμετέχουν στην υποβολή :

  • Όλα τα Υποκαταστήματα ή Επιλογή Υποκαταστημάτων της εταιρίας σας
  • Κωδικός Υποκαταστήματος ΓΓΠΣ (σύμφωνα με το TAXISnet)
  • Περίοδος υποβολής : Επιλέξτε Δεκέμβριο 2018 (με την προϋπόθεση ότι έχετε συνδεθεί στην αντίστοιχη χρήση) για την αποστολή των φορολογικών στοιχείων 

2Οθόνη

  • Επιλογές στοιχείων που το αρχείο υποβολής θα συμπεριλάβει (τιμολόγια πωλήσεων, λιανικές πωλήσεις, έξοδα ανά Α.Φ.Μ. κ.λπ.) .
  • Τρόπος αποστολής των φορολογικών δεδομένων στη ΓΓΠΣ. Στην περίπτωση “αποθήκευσης αρχείου” δηλώστε τη διαδρομή προορισμού και το όνομα του αρχείου που θα δημιουργηθεί

και

Πατήστε Εκτέλεση