Σεμινάριο Πέμπτη 13/12/2018 - Θεματολογία

Φορολογία 2018, Αποστολή στοιχείων ΕΦΔΣΣ στην ΑΑΔΕ, Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ

Δηλώστε συμμετοχή ΕΔΩ

Φορολογία Εισοδήματος 2018

 • Δυνατότητα υποβολής ξεχωριστών δηλώσεων εισοδήματος από κάθε σύζυγο.
 • Θέσπιση πάγιας διάταξης για ευνοϊκή μεταχείριση του τεκμαρτού εισοδήματος φορολογουμένων με χαμηλό εισόδημα.
 • Θέσπιση τεκμηρίου δαπάνης φυσικών προσώπων για καταβολές σε επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια.
 • Απαλλαγή από το φόρο της δωρεάν παραχώρησης ακινήτων στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ.
 • Παρακράτηση ΦΜΥ με συντελεστή 5% στις αποδοχές ορισμένων κατηγοριών εργαζομένων.
 • Θέσπιση Φοροαπαλλαγών για πρόσληψη εργαζομένων με πλήρη απασχόληση ή για μετατροπή θέσεων εργασίας από μερική σε πλήρη απασχόληση.
 • Αλλαγές σε ορισμένους συντελεστές αποσβέσεων παγίων.
 • Θέσπιση φοροαπαλλαγής 30% επί των επενδύσεων σε οπτικοακουστικά έργα.
 • Κατάργηση της δυνατότητας μείωσης του συντελεστή φόρου εισοδήματος επιχειρήσεων κατά 3 μονάδες (Ν.3842/2010)
 • Φορολόγηση αδιάθετων κερδών νομικών προσώπων που αλλάζουν κατηγορία από διπλογραφικά σε απλογραφικά βιβλία.
 • Φορολόγηση αδιάθετων κερδών ΕΠΕ, ΑΕ και ΙΚΕ που μετατρέπονται σε προσωπικές εταιρείες.

Αλλαγές στον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών

 • Παροχή εγγυήσεων προς την φορολογική διοίκηση για έναρξη επαγγέλματος από οφειλέτες, πτωχεύσαντες ή μέλη διοίκησης νομικών προσώπων που κατέστησαν αφερέγγυα.
 • Επανέναρξη δραστηριότητας για φυσικά πρόσωπα των οποίων ο  ΑΦΜ έχει ανασταλεί.  Διαδικασίες έναρξης δραστηριότητας από νομικά πρόσωπα στα  οποία συμμετέχουν ως φορείς ή μέλη διοίκησης φυσικά πρόσωπα των οποίων ο ΑΦΜ έχει ανασταλεί.

Αλλαγές στο ΦΠΑ

 • Αρ.19 Υπολογισμός της φορολογητέας αξίας ΦΠΑ σε ορισμένες περιπτώσεις συναλλαγών 
 • Αρ.39 Προϋποθέσεις απαλλαγής από το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ πολύ μικρών επιχειρήσεων με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι 10.000 ευρώ.

Διαβίβαση Δεδομένων ΕΑΦΔΣΣ στην ΑΑΔΕ. Υποχρεώσεις Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων

 • Αναβάθμιση Λογισμικού υποστήριξης φορολογικών μηχανισμών – ΕΑΦΔΣΣ σύμφωνα με την Πολ 1195/2018 για πρατήρια καυσίμων.
 • Αναβάθμιση Λογισμικού υποστήριξης φορολογικών μηχανισμών – ΕΑΦΔΣΣ σύμφωνα με την Πολ 1166/2018  για τις λοιπές επιχειρήσεις.
 • Τι πληροφορίες περιλαμβάνουν τα αρχεία e.txt που θα διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ.
 • Η διαβίβαση δεδομένων από τους ΕΑΦΔΣΣ στην ΑΑΔΕ ως διαδικασία ενημέρωσης των ηλεκτρονικών βιβλίων ΑΑΔΕ.
 • Έναρξη διαβίβασης δεδομένων τιμολόγησης από τα πρατήρια καυσίμων, τα πρατήρια υγραερίου και φυσικού αερίου και του πωλητές πετρελαίου θέρμανσης από 1/1/2019 (Πολ 1208/2018).

Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ

 • Τι σχεδιάζεται για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια και τα ηλεκτρονικά δελτία αποστολής.
 • Έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων B2G (Business to Government)  από προμηθευτές δημοσίου, στα πλαίσια της σύναψης συμβάσεων αρμοδιότητας της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
 • Τι θα ισχύει για τους Παρόχους Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ.) και τις υπηρεσίες φορολογικής σήμανσης και ηλεκτρονικής τιμολόγησης που θα παρέχουν στις επιχειρήσεις.
 • Το σύστημα Epopsis της ΑΑΔΕ και η διαβίβαση δεδομένων τιμολόγησης, διακίνησης και λογιστικών εγγραφών  από όλες τις ατομικές επιχειρήσεις και τις νομικές οντότητες σε αυτό. Κατάργηση των συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων (ΜΥΦ) με την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του Epopsis.
 • Πρότυπα Παραστατικά Πωλήσεων και Διακίνησης για την ενημέρωση του Ηλεκτρονικού βιβλίου ΑΑΔΕ.
 • Η μετατροπή των λογιστικών εγγραφών των διπλογραφικών βιβλίων σε εγγραφές απλογραφικών βιβλίων για την διαβίβασή τους στην ΑΑΔΕ.
 • Το Βιβλίο Απεικόνισης Σύνοψης Συναλλαγών (ΒΑΣΗΣ) και η συμφωνία του με τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος. Αντιμετώπιση αποκλίσεων και απεικόνιση ειδικών περιπτώσεων.