Δυνατότητα εκτύπωσης QR ανά γραμμή παρα/κού με στοιχεία της γραμμής - Business - Solution ERP / Ορίζοντες Windows

Για την υλοποίηση απαιτείται :

  • δημιουργία εκτύπωσης Crystal Reports έκδοσης XI αποκλειστικά καθώς τα Crystal 8 δεν υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη μέθοδο εκτύπωσης
  • αξιοποίηση από την εκτύπωση κατάλληλου αρχείου script (.scr)

Το αρχείο script είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία αρχείων εικόνων QR code για κάθε γραμμή παραστατικού που η εκτύπωση θα εκμεταλλευθεί στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης.

Κάθε τέτοιο αρχείο εικόνας αποθηκεύεται :

  • σε συγκεκριμένο φάκελο και
  • και με μοναδικό όνομα παραγόμενο από τα στοιχεία της κάθε γραμμής παραστατικού

Στο αρχείο εκτύπωσης Crystal πρέπει :

  1. να δημιουργηθεί φόρμουλα _QRCodePicFolder που θα ενημερωθεί από το αρχείο script και περιλαμβάνει τον πλήρη φάκελο στον οποίο τα αρχεία QR code αποθηκεύονται
  2. να δημιουργηθεί φόρμουλα QRCodeFullPathName η οποία για κάθε γραμμή παραστατικού θα επιστρέφει το πλήρες όνομα του αρχείου QR code όπως δημιουργήθηκε από το script
  3. να οριστεί στοιχείο εικόνας με τις εξής ιδιότητες:
  • “Suppress” script με περιεχόμενο

CLFileExists({@QRCodeFullPathName})=false

  • “Graphic Location” script με περιεχόμενο

{@QRCodeFullPathName}

Επισυνάπτεται παράδειγμα υλοποίησης τέτοιου script όπου μέσω της μεθόδου OnPostExecute δημιουργείται για κάθε γραμμή παραστατικού αρχείο με το QR code της κάθε γραμμής με όνομα “AA”.jpg, όπου ΑΑ είναι το πεδίο αύξων αριθμός της γραμμής (το πρωτεύον κλειδί).