Υποστήριξη της απόφασης Α 1024/2020 της ΑΑΔΕ για την απεικόνιση QR code στα παραστατικά που εκδίδονται με τη χρήση Φ.Η.Μ. - Manager/Eurofasma Next

Απεικόνιση QR code στα παραστατικά που εκδίδονται με τη χρήση Φ.Η.Μ. σύμφωνα με την απόφαση Α 1024/2020 της ΑΑΔΕ .

 

Βήματα ενσωμάτωσης QR-Code

Για να ενσωματώσετε το QR Code στους τύπους παραστατικών εκτελέστε τα παρακάτω βήματα :

  • Καλέστε το νέο πίνακα Πίνακας 71: Προφίλ εκτύπωσης QR Code (από τους “Γενικούς πίνακες” της Γενικής Παραμετροποίησης) και προσδιορίστε υποχρεωτικά την περιγραφή του στοιχείου (Qrcode) τη θέση που θα καταλάβει το QR Code επί της εκτύπωσης και τις διαστάσεις αυτού . 

cid:image001.png@01D64576.A7158070

  • Στους τύπους παραστατικών αγορών/ πωλήσεων, ενσωματωμένους στους Πίνακες “31” και “41” αντίστοιχα, επιλέξτε στο νέο πεδίο “Προφίλ QR Code το προφίλ εκτύπωσης QR Code που ορίσατε στον πίνακα 71, αν θέλετε τη διαφοροποίηση του προφίλ QR Code ανά τύπο παραστατικού.

cid:image002.png@01D64576.A7158070

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

  • Αν δεν οριστεί το προφίλ QR Code στους τύπους παραστατικών τότε ισχύει η παραμετροποίηση του SFP.
  • Προτεραιότητα δηλώσεων

Αν το σημείο εκτύπωσης οριστεί στην εφαρμογή η δήλωση αυτή υπερισχύει οποιασδήποτε δήλωσης στον SFP.

Αν το σημείο ΔΕΝ οριστεί στην εφαρμογή, ο ορισμός του γίνεται στον SFP είτε στα “αναγνωριστικά παραστατικών” είτε στο προφίλ” είτε στις γενικές ρυθμίσεις”. Η δήλωση στα αναγνωριστικά παραστατικών” υπερισχύει της δήλωσης στο “προφίλ” και αυτή με τη σειρά της υπερισχύει της δήλωσης στις γενικές ρυθμίσεις”.

Δείτε τα σημεία που μπορεί να ορισθεί η θέση και το μέγεθος της εικόνας του QR code στις ρυθμίσεις του Φορολογικού Συστήματος :

Στις γενικές ρυθμίσεις

http://dev.singularlogic.eu/galaxy_license/licensing/weblic/sfp_help/QR001.jpg

Στο προφίλ του εκτυπωτή

http://dev.singularlogic.eu/galaxy_license/licensing/weblic/sfp_help/QR002.jpg

Στα αναγνωριστικά παραστατικών

http://dev.singularlogic.eu/galaxy_license/licensing/weblic/sfp_help/QR003.jpg

 

Εκτύπωση παραστατικού

Το στοιχείο αυτό θα είναι ορατό κατά την εκτύπωση του παραστατικού.

cid:image001.png@01D64576.F7C94AB0

Αναγνώστης γραμμωτού κώδικα (Barcode scanner

Σκανάροντας το σύμβολο QR CODE μπορείτε σε δευτερόλεπτα να “ανασύρετε” χρήσιμες πληροφορίες (το QRcode περιέχει στοιχεία της απόδειξης όπως τον αριθμό μητρώου ΦΗΜ, το γενικό αύξοντα αριθμό προοδευτικών αποδείξεων και τη συνολική αξία της απόδειξης) που έχετε αποθηκεύσει σε αυτό.

Δείτε ποιο θα είναι το περιεχόμενο QRcode

 

Περιεχόμενο QRcode

Το περιεχόμενο του QR code επαυξάνεται με την ΠΑΗΨΣ του αρχείου e.txt της κάθε απόδειξης και με το URL της εφαρμογής ελέγχου στο ΠΣΦ.Η.Μ., το οποίο δημιουργείται ως εξής:

URL εφαρμογής ελέγχου με την προσθήκη URL παραμέτρου "SIG" με τα ακόλουθα δεδομένα: Σειριακός Αριθμός Φορολογικού Μηχανισμού - 11 χαρακτήρες | Αύξων προοδευτικός αριθμός σήμανσης - 8 ψηφία σε μορφή 00000000 | υπογραφή SHA-1 του αντίστοιχου e.txt - 40 δεκαεξαδικοί χαρακτήρες | συνολική αξία.