Απεικόνιση QR code στα παραστατικά που εκδίδονται με τη χρήση Φ.Η.Μ. βάσει απόφασης Α 1024/2020 της ΑΑΔΕ - Galaxy Retail

Απεικόνιση QR code στα παραστατικά που εκδίδονται με τη χρήση Φ.Η.Μ. σύμφωνα με την απόφαση Α 1024/2020 της ΑΑΔΕ .

Βήματα ενσωμάτωσης QR-Code

Για να ενσωματώσετε το QR Code στη φόρμα παραστατικού της επιλογής σας εκτελέστε τα παρακάτω βήματα :

 • Επιλέξτε την αναφορά (στην οποία θέλετε να εισάγετε το στοιχείο) και πατήστε “Σχεδίαση” για να βρεθείτε στο περιβάλλον σχεδίασης της φόρμας εκτύπωσης

 • Επιλέξτε τη σελίδα “Insert” και από εκεί
 • Πατήστε στο σημείο που θέλετε και τοποθετήσετε το barcode
 • Πατήστε δεξί κλικ επί του barcode και επιλέξτε από τη λίστα CodeType -> QRCode

 • Στις Ιδιότητες του στοιχείου (που περιέχει όλες τις ιδιότητες) συμπληρώστε :
  • Design
   • Name : QRCodeID
  • Appearance
   • QRCodeSettings
    • Version :5

Παραμετροποίηση SFP

Μετακινηθείτε στις παραμέτρους SFP :

 • Πληκτρολογήστε QRCodeID στο πεδίο “QRCode Indetifier”
 • Θέστε ένδειξη στην παράμετρο “Χρήση QRCode”

Εκτύπωση παραστατικού

Το στοιχείο αυτό θα είναι ορατό κατά την εκτύπωση του παραστατικού.

Αναγνώστης γραμμωτού κώδικα (Barcode scanner

Σκανάροντας το σύμβολο QR CODE μπορείτε σε δευτερόλεπτα να “ανασύρετε” χρήσιμες πληροφορίες (στοιχεία του παραστατικού) που έχετε αποθηκεύσει σε αυτό.

 

Δείτε ποιο θα είναι το περιεχόμενο QRcode

Περιεχόμενο QRcode

Το περιεχόμενο του QR code επαυξάνεται με την ΠΑΗΨΣ του αρχείου e.txt της κάθε απόδειξης και με το URL της εφαρμογής ελέγχου στο ΠΣΦ.Η.Μ., το οποίο δημιουργείται ως εξής:

URL εφαρμογής ελέγχου με την προσθήκη URL παραμέτρου "SIG" με τα ακόλουθα δεδομένα: Σειριακός Αριθμός Φορολογικού Μηχανισμού - 11 χαρακτήρες | Αύξων προοδευτικός αριθμός σήμανσης - 8 ψηφία σε μορφή 00000000 | υπογραφή SHA-1 του αντίστοιχου e.txt - 40 δεκαεξαδικοί χαρακτήρες | συνολική αξία.
 

Παράδειγμα:

Σειριακός Αριθμός ΦΗΜ = SLS99000001

Αύξων προοδευτικός αριθμός σήμανσης= 00003790

Υπογραφή SHA-1 = DF2C80065B51E3E1D0F509D0D337ADADFBAE3E0E

Ποσό= 9.00

 

QR Code message:

https://www1.aade.gr/tameiakes/myweb/q1.php?

SIG= SLS9900000100003790DF2C80065B51E3E1D0F509D0D337ADADFBAE3E0E9.00