Διαδικασία απόθεσης (put away)

Η διαδικασία αποτελεί μία πρόταση θέσης απόθεσης περιεκτών και συσκευασιών ειδών σε θέσεις αποθέματος ή σε θέσεις συλλογής. Η πρόταση του Συστήματος βασίζεται σε στοιχεία χωροταξικά, σε δεσμεύσεις ειδών σε θέσεις, σε στοιχεία χωρητικότητας μονάδων μέτρησης. Ο χρήστης επιλέγει είδη που βρίσκονται σε θέσεις Buffer και στη συνέχεια σκανάροντας κάθε ένα από αυτά προτείνεται θέση τοποθέτησης σύμφωνα με τους αλγόριθμους της εφαρμογής ή ροές που έχουν οριστεί από την επιχείρηση. Η λειτουργία της απόθεσης διαφοροποιείται κατά την απόθεση ακέραιας παλέτας ή περιεχόμενο αυτής.

Για την εκτέλεση της διαδικασίας απαιτείται η δημιουργία τύπων παραστατικού με τύπο “Απόθεσης”. Μέσω της επιλογής “πλήρης συσκευασία” ορίζεται αν ο τύπος αφορά σε απόθεση ακέραιου φορέα (παλέτα) έτσι θα πρέπει να ορίζονται διακριτοί τύποι για εργασίες απόθεσης ακέραιων φορέων ή “όχι”. Η ροή αναζήτησης θέσεων καθορίζεται από το tab “Απόθεση ροές/ προτεραιότητα”.

Στη ροή καθορίζονται τα βήματα που θα εκτελέσει η εφαρμογή και τα φίλτρα που θα εφαρμοστούν .

Συγκεκριμένα, σε κάθε ροή ορίζεται :

  • η χρήση των θέσεων που θα αναζητηθούν, για παράδειγμα θα επιλέξει πρώτα θέσεις με χρήση “Συλλογή”
  • αν θα επιλέξει “θέσεις με απόθεμα του ίδιου είδους” ώστε να αναζητηθούν μόνο θέσεις που έχουν απόθεμα από το είδος και
  • αν πρέπει να γίνει “πρόταση κενών θέσεων” ώστε η εφαρμογή να αναζητήσει μόνο κενές θέσεις

Σημείωση : Για κάθε βήμα της ροής μπορεί να καθοριστεί και η σειρά ταξινόμησης των θέσεων που πληρούν τα κριτήρια της ροής .

Έλεγχος χαρακτηριστικών φορέα

Για τύπους παρατατικών που αφορούν σε απόθεση “ακέραιας συσκευασίας” παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου των χαρακτηριστικών (ύψος, βάρος) του φορέα . Ενεργοποιώντας τον έλεγχο αυτό στα κριτήρια αναζήτησης θέσεων, η εφαρμογή ελέγχει επιπρόσθετα το ύψος ή/και το βάρος του φορέα σε σχέση με τις τιμές ύψους και μέγιστου βάρους που έχουν οριστεί στα στοιχεία της θέσης.

Τερματικό απόθεση

Ο χρήστης αφού συγκεντρώσει τα είδη από κάποια θέση, συνήθως η θέση είναι ο Buffer εισερχομένων, επιλέγει τον τύπο παραστατικού απόθεσης από το μενού των μετακινήσεων. Η εφαρμογή ως θέση απομάκρυνσης προτείνει τη θέση Buffer εισερχομένων, εφόσον έχει οριστεί, αλλά ο χρήστης μπορεί να επιλέξει κάποια άλλη θέση με χρήση buffer συλλογής. Στη συνέχεια, σκανάρει το είδος και την ποσότητα που θέλει να αποθέσει.

Με τη συμπλήρωση της ποσότητας για απόθεση η εφαρμογή εντοπίζει τις θέσεις και προτείνει την κατάλληλη με βάση τους κανόνες που έχουν οριστεί στον τύπο παραστατικού απόθεσης.

Η θέση που προτείνεται μπορεί να επιβεβαιωθεί ή να τροποποιηθεί από τον χρήστη. Ως ποσότητα απόθεσης προτείνεται η ποσότητα που αρχικά όρισε ο χρήστης, εφόσον αυτή μπορεί να τοποθετηθεί στη θέση ή αυτή που μπορεί να τοποθετηθεί (χωράει βάσει των ορίων αποθεματος που έχουν οριστεί). Σε κάθε περίπτωση η ποσότητα είναι διαθέσιμη στον χρήστη για να μειώσει την ποσότητα που τελικά τοποθέτησε .

A screenshot of a phoneDescription automatically generated with medium confidence

Αν ο χρήστης ορίσει μικρότερη ποσότητα τοποθέτησης από την αρχική τότε η εφαρμογή προχωράει σε διαδικασία αναζήτησης επόμενης θέσης για την υπολειπόμενη ποσότητα.

A screenshot of a phoneDescription automatically generated with medium confidence

Τερματικό απόθεση – ακέραιας παλέτας

Για την απόθεση ακέραιας παλέτας ο χρήστης πρέπει να επιλέξει έναν τύπο παραστατικού απόθεσης που να διαχειρίζεται ακέραιες συσκευασίες.

A screenshot of a phoneDescription automatically generated with medium confidence

Μετά την επιλογή του παραστατικού πρέπει να γίνει σάρωση του φορέα και η εφαρμογή θα του προτείνει την κατάλληλη θέση για επιβεβαίωση. Και σε αυτή την περίπτωση ισχύει ότι ο χρήστης μπορεί να τοποθετήσει την παλέτα σε διαφορετική θέση.

A screenshot of a phoneDescription automatically generated with medium confidence