Αναφορά Proforma - Galaxy Hotel 21.34

Νέα φίλτρα στην αναφορά “Proforma

Στο παράθυρο ορισμού εκτύπωσης διατίθενται νέα φίλτρα που εξειδικεύουν ακόμα περισσότερο την εκτύπωση:

  • οι Κανόνες, συμπληρώνοντας κατάλληλα το φίλτρο, εμφανίζονται στην οθόνη αποτελεσμάτων της εκτύπωσης πληροφορίες που αφορούν σε κρατήσεις συνδεδεμένες με τον επιλεγμένο/ους κανόνες τιμολόγησης
  • η Ημ/νία κράτησης (ημερομηνία που έγινε η κράτηση)

Κλήση της αναφοράς Proforma από την οθόνη των Κρατήσεων και Groups 

Προς διευκόλυνση του χρήστη, η αναφορά “Proforma” ενσωματώθηκε στις “Ενέργειες λογαριασμού” των “Ενεργειών” των οντοτήτων :

  • Μεμονωμένη κράτηση και
  • Groups

Ενεργοποιώντας απευθείας την επιλογή “Proforma”,

  • το πεδίο του φίλτρου “Αρ. κράτησης” στη Μεμονωμένη κράτηση

καθώς και

  • το πεδίο του Group στα Groups

έρχονται ήδη συμπληρωμένα με την κατάλληλη τιμή (αριθμός κράτησης και groups αντίστοιχα)

Με “Εκτέλεση” η οθόνη αποτελεσμάτων της εκτύπωσης εμφανίζεται με τις πληροφορίες της συγκεκριμένης κράτησης .

Νέα μπάντα εκτύπωσης “Πίστωση” 

Ενσωματώθηκε νέα μπάντα εκτύπωσης “Πίστωση” (Credit) για την απεικόνιση των πιστώσεων της κράτησης . Μέχρι στιγμής η Proforma αποτύπωνε τι πρόκειται να χρεωθεί και όχι τις πιστωτικές κινήσεις, τι έχει προκαταβάλει ο πελάτης έναντι του συνολικού ποσού της κράτησης .

Με τσεκ στο ειδικό φίλτρο “Απόκρυψη πιστώσεων” (Hide credit) στην οθόνη ορισμού κριτηρίων της εκτύπωσης, η πληροφορία των πιστώσεων της κράτησης αποκρύπτεται .

Απόκρυψη των πρόσθετων χρεώσεων  

Το παράθυρο ορισμού εκτύπωσης διαθέτει το φίλτρο “Hide extra bills” μέσω του οποίου μπορεί να αποκρύπτεται η πληροφορία των επιπλέον χρεώσεων.

Αριθμός Κράτησης ως Hyperlink  

Το πεδίο Αριθμός Κράτησης” (Reservation Number) είναι πλέον σύνδεσμος (Hyperlink). Με κλικ πάνω του σας μεταφέρει απευθείας στο παράθυρο της κράτησης.

Διαθέσιμος χώρος για υπογραφή και όνομα στο Footer της εκτύπωσης

Δυνατότητα με κατάλληλη παραμετροποίηση να εμφανίζονται το login και το όνομα του χρήστη. Σκίαση στα δεδομένα της κράτησης .