Μεταβολή συντελεστών ΦΠΑ (ΠΟΛ 1154/2015) (Business, Orizontes)

Πριν προχωρήσετε στις αλλαγές συντελεστών ΦΠΑ στην εφαρμογή σας δείτε αναλυτικά τις προδιαγραφές του νόμου :

 

 1. Μεταβολή συντελεστών ΦΠΑ υπηρεσιών
 2. Μεταβολή συντελεστών ΦΠΑ αγαθών

Μεταβολή συντελεστών ΦΠΑ

θεσπίστηκαν οι εξής αλλαγές στις κατηγορίες των συντελεστών ΦΠΑ

 • Οι μειώσεις των συντελεστών καταργούνται σταδιακά ως ακολούθως:
  α/ Από 1.10.2015 στα αναπτυγμένα τουριστικά νησιά με το υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα και από 1.6.2016 στα λιγότερο αναπτυγμένα νησιά. Εξαιρούνται της καταργήσεως και παραμένουν σε ισχύ έως την 31.12.2016 οι ισχύοντες σήμερα συντελεστές Φ.Π.Α. για τα πλέον απομακρυσμένα νησιά.
 • Αλλαγή κατηγορίας ΦΠΑ σε ορισμένα προϊόντα ( συσκευασμένα τρόφιμα από 13 % σε 23%, υπηρεσίες εστίασης από 13% στο 23% )
 • Μεταβολή του ποσοστού της υπέρ-μειωμένη κατηγορίας από 6,5% σε 6%

Παρακάτω περιγράφονται οι εργασίες που πρέπει να ακολουθηθούν κατά περίπτωση για τις εφαρμογές Orizontes win, Business Erp, Solution II :

 1. Κατάργηση της έκπτωσης του 30% (κατάργηση μειωμένου καθεστώτος ΦΠΑ παραμεθορίου)

Αν η επιχείρηση εντάσσεται στο Κανονικό καθεστώς ΦΠΑ αλλά έχει συναλλαγές με πελάτες ή και προμηθευτές του μειωμένου καθεστώτος, θα πρέπει να μετατραπεί η Φορολογική κατηγορία των συν/νων αυτών από Μειωμένο σε Κανονικό. Η μετατροπή μπορεί να γίνει και μαζικά από την λίστα των Πελατών/ Προμηθευτών, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα κριτήρια, με εφαρμογή της Μαζικής μεταβολής επί του πεδίου της λίστας και επιλέγοντας Μαζική Μεταβολή

Αν η επιχείρηση εντάσσεται στο Μειωμένο καθεστώς ΦΠΑ , θα πρέπει εκτός της παραπάνω μεταβολής στους συν/νους να μετατραπεί και το Φορολογικό καθεστώς της επιχείρησης

(Εργαλεία / Πλήρης κατάλογος παραμέτρων/ Οργάνωση λειτουργίας / Γενικές πληροφορίες / Στοιχεία Εταιρίας

Σημειώσεις:

1.Θα πρέπει να ελεγχθεί το κύκλωμα της ενημέρωσης λογιστικής, ότι καλύπτει τις περιπτώσεις των συναλλαγών με Κανονικό καθεστώς φπα.

2. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση προέρχεται από παλαιότερες μετατροπές ΦΠΑ και η Κανονική με την Μειωμένη κατηγορία συναλλασσόμενου έχει αντικατασταθεί με άλλο ζεύγος Φορολογικών κατηγοριών (πχ Περιοχή 8 – Περιοχή 9) θα πρέπει όπου αναφέρεται Κανονική Φορολογική κατηγορία, να επιλεγεί η αντίστοιχη.

 1. Αλλαγή κατηγορίας ΦΠΑ σε ορισμένα προϊόντα ( συσκευασμένα τρόφιμα από 13 % σε 23%, υπηρεσίες εστίασης από 13% στο 23%)

Είδη:

Θα πρέπει να μεταβληθεί Κατηγορία ΦΠΑ των ειδών που βρίσκεται στην σελίδα Διαχείριση των ειδών.

Η αλλαγή της κατηγορίας Φπα τα που είδους μπορεί να γίνει και μαζικά από την Λίστα των ειδών. Αφού, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα φίλτρα, επιλέξουμε τα είδη που αφορά η αλλαγή, θα πρέπει να εκτελέσουμε την ενέργεια Μαζική Μεταβολή Κατηγορίας ΦΠΑ, από τις ενέργειες της λίστας των ειδών.

Επιπλέον θα πρέπει για τα είδη που θα αλλάξουν κατηγορία Φπα, να τροποποιηθεί ο Πίνακας λογαριασμών , ώστε οι κινήσεις αυτών των ειδών να ενημερώνουν λογαριασμούς αντίστοιχους με την Κατηγορία ΦΠΑ τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Ο πίνακας λογαριασμών των ειδών, θα πρέπει τροποποιηθεί αφού εκτελεστεί γέφυρα Πωλήσεων και Αγορών μέχρι την ημερομηνία που ισχύει η μεταβολή (πχ 16/7). Αυτό σημαίνει ότι η μεταβολή του πίνακα λογαριασμών θα πρέπει να εκτελεστεί αφού έχουν καταχωρηθεί όλα τα παραστατικά με το προηγούμενο καθεστώς ΦΠΑ.

Η αλλαγή του πίνακα λογαριασμών των ειδών μπορεί να γίνει και μαζικά, από την λίστα των ειδών. Εμφανίζοντας το πεδίο Πίνακας λογαριασμών στην λίστα των ειδών, επιλέγοντας τα είδη προς μεταβολή και με δεξί κλικ επάνω στο πεδίο Πίνακας λογαριασμών επιλέγοντας Μαζική μεταβολή.

Τιμές Λιανικής:

Αν για τα είδη που μεταβάλλεται η κατηγορία Φπα πρέπει να τροποποιηθούν οι τιμές Λιανικής, αυτό είναι δυνατό :

 1. Για τις τιμές λιανικής των ειδών από την λίστα των ειδών από την ενέργεια
  «Αναπροσαρμογή ειδών είδους» είτε από την λίστα των ειδών με την ενέργεια «Εφαρμογή νέων συντελεστών ΦΠΑ στις τιμές λιανικής».

Ειδικά για την δεύτερη διαδικασία, οι τιμές που θα πρέπει να δοθούν στην ενότητα Προηγούμενοι/Νέοι συντελεστές θα πρέπει να είναι όπως φαίνονται παρακάτω:

 1. Για την αναπροσαρμογή τιμών μέσω τιμοκαταλόγου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ενέργεια από την λίστα των ειδών Αναπροσαρμογή τιμοκαταλόγων

Παραστατικά :

Σε περίπτωση δημιουργίας παραστατικού από μετασχηματισμό παραστατικού που περιέχει είδη με την προηγούμενη κατηγορίας ΦΠΑ, και το παραγόμενο παραστατικό είναι ημερομηνίας έκδοσης μετά την 16/7 θα πρέπει η κατηγορία ΦΠΑ των γραμμών να μεταβληθεί από το χρήστη, καθώς στο παραγόμενο παραστατικό μεταφέρεται η Κατηγορία ΦΠΑ του αρχικού παραστατικού.

Αυτό γίνεται με μεταβολή πάνω στην γραμμή του παραστατικού:

είτε με αλλαγή κατ’ ευθείαν στις γραμμές του παραστατικού, αφού πρώτα εμφανιστεί ως στήλη η Κατηγορία ΦΠΑ

 1. Μεταβολή του υπέρ-μειωμένου συντελεστή από 6,5 % σε 6%

Προτείνεται να χρησιμοποιηθεί νέα κατηγόρια Φπα των ειδών, η οποία θα αντικαταστήσει την κατηγορία Υπερ-μειωμένο του Φπα των ειδών.

Η δημιουργία νέου συντελεστή Φπα είναι δυνατή από Εργαλεία / Πλήρης κατάλογος παραμέτρων / Οργάνωση λειτουργίας /Γενικές πληροφορίες /Κρατήσεις επιβαρύνσεις / Συντελεστές ΦΠΑ.

Δημιουργούμε μία νέα εγγραφή όπου χρησιμοποιώντας μια «ελεύθερη» κατηγορία ειδών, και για κάθε μια φορολογική κατηγορία πελάτη δηλώνουμε τα αντίστοιχα νέα ποσοστά

Στην συνέχεια ισχύουν οι οδηγίες της 2ης περίπτωσης του κειμένου, περιληπτικά :

Η νέα κατηγορία Φπα των ειδών θα πρέπει να δηλωθεί ως κατηγορία ΦΠΑ των ειδών που ανήκαν στην Υπερ-μειωμένη κατηγορία, να τροποποιηθεί ο Πίνακας λογαριασμών των ειδών (είτε με την δημιουργία νέου είτε με τροποποίηση του υπάρχοντος ) αφού εκτελεστεί η γέφυρα πωλήσεων και αγορών με το προηγούμενο καθεστώς μέχρι την ημερομηνία αλλαγής, και να τροποποιούνται κατάλληλα οι γραμμές των παραστατικών που θα μετασχηματιστούν. .

ΠΡΟΣΟΧΗ Η μεταβολή των τιμών λιανικής, χρησιμοποιώντας την ενέργεια «Εφαρμογή νέων συντελεστών ΦΠΑ στις τιμές λιανικής» θα πρέπει να γίνει ΠΡΙΝ την μεταβολή της Κατηγορίες ειδών

Γενικά, για όλες τις μεταβολές:

 • Θα πρέπει να ελεγχθούν οι τυχών εκτυπώσεις και φόρμες των παραστατικών για την ορθή απεικόνιση των συντελεστών ΦΠΑ.
 • Θα πρέπει να ελεγχθεί τυχών σύνδεση της εφαρμογής με εξωτερικές εφαρμογές (Πχ One touch retail, ΜοRe ή με Custom εξωτερικές εφαρμογές) . Επίσης σε περιπτώσεις διασύνδεσης, θα πρέπει πριν την οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να έχει γίνει ενημέρωση των κινήσεων.