Πολυεταιρική διαχείριση|Galaxy Mobile SFA

Η πολυεταιρική λειτουργικότητα του Galaxy ERP είναι διαθέσιμη, με την ίδια προσέγγιση και το ίδιο εύρος δυνατοτήτων, και στο mobile client του Galaxy, το Galaxy mobile SFA.

Με τη νέα αυτή λειτουργικότητα, ο χρήστης ενός mobile SFA device, μπορεί πλέον:

  • Να έχει διαθέσιμα στη συσκευή του τα δεδομένα, π.χ. πελάτες, είδη και συναλλαγές, όλων αυτών των εταιριών.
  • Να πραγματοποιήσει στη συσκευή του μια εμπορική συναλλαγή, π.χ. να καταχωρίσει μια παραγγελία ή να πραγματοποιήσει μια είσπραξη, σε οποιαδήποτε εταιρία του έχει εκχωρηθεί δικαίωμα.

Τόσο η απαραίτητη παραμετροποίηση στο περιβάλλον του SyncSetup όσο και στο περιβάλλον διεπαφής με το χρήστη στην εφαρμογή του SFA έχουν διατηρηθεί στις ίδιες σχεδιαστικές προσεγγίσεις με τις οποίες είναι ήδη εξοικειωμένοι οι χρήστες, φροντίζοντας απλά στο ίδιο, γνωστό, περιβάλλον να επαυξάνεται η όποια λειτουργικότητα με την πολυεταιρική προσέγγιση.

Στο περιβάλλον του SyncSetup, οι εταιρίες του Galaxy ERP καθίστανται διαθέσιμες σε έναν SFA user μέσω της κατάλληλης διαχείρισης.

  • Για την κάθε εταιρία αρκεί να δημιουργηθεί ένα αντίστοιχο profile στο οποίο θα γίνει η παραμετροποίηση που αφορά στην εταιρία αυτή:

  • Στη συσκευή του SFA χρήστη αναθέτουμε τα επιθυμητά profiles με γνώμονα τις εταιρίες που θέλουμε να έχει πρόσβαση ο χρήστης αυτός:

Στο περιβάλλον του Galaxy mobile SFA, ο συγχρονισμός δεδομένων έχει αναδιαμορφωθεί με στόχο αφενός να διαχειριστεί τη μεταβίβαση των πολυεταιρικών δεδομένων και αφετέρου να βελτιστοποιηθεί για να διαχειριστεί αποτελεσματικά το μεγαλύτερο πλέον όγκο των μεταβιβαζόμενων δεδομένων. Έχει δε γίνει διαχωρισμός αυτών των δεδομένων προκειμένου οντότητες, κοινές σε όλες τις εταιρίες, να αποστέλλονται μία μόνο φορά.

Κατά το συγχρονισμό, παρουσιάζεται πλέον η εξέλιξη ανά κάθε διαφορετική εταιρία με βάση τα profiles τα οποία έχουν συνδεθεί με το χρήστη της συσκευής:

Μετά την ολοκλήρωση του (αρχικού μόνο) συγχρονισμού, θα πρέπει να επιλεγεί στο προφίλ η προτεινόμενη (σε συναλλαγές και λίστες) εταιρία εργασίας:

Στη συνέχεια, η εταιρία αυτή αξιοποιείται κατά τη λειτουργία του SFA με αντίστοιχη λογική αυτής που ακολουθείται και στο Galaxy ERP:

  • Σε λειτουργίες που καθορίζονται από την παραμετροποίηση μιας συγκεκριμένης εταιρίας, όπως η καταχώριση εμπορικής συναλλαγής, χρησιμοποιείται η επιλεγμένη στο προφίλ εταιρεία και δεν επιτρέπεται να αλλάξει (παρά μόνο αφού γίνει αλλαγή της προτεινόμενης εταιρίας στο προφίλ και ξεκινήσει εκ νέου αυτή η λειτουργία). Βάσει φυσικά της, ανά πάσα στιγμή, επιλεγμένης εταιρίας σε μια συναλλαγή, προσδιορίζονται και οι επιτρεπτές τιμές σε όλες τις λοιπές πολυεταιρικές έννοιες\οντότητες που συμμετέχουν σ’ αυτή, όπως για παράδειγμα ο τρόπος πληρωμής της συναλλαγής.
  • Σε παρουσίαση δεδομένων πολυεταιρικών οντοτήτων, όπως για παράδειγμα στις λίστες πελατών και λίστες ειδών, η εταιρία του προφίλ χρησιμοποιείται ως το προκαθορισμένο φίλτρο επιλογής το οποίο ο χρήστης μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή προκειμένου να δει τα δεδομένα οποιασδήποτε εταιρίας ή και όλων μαζί ταυτόχρονα, αναλόγως της επιλογής του στο σχετικό φίλτρο εταιρίας:

Τέλος, να τονίσουμε πως στο ιδιαίτερο και απαιτητικό περιβάλλον μιας τιμολόγησης επί φορτηγού (xVan) υπάρχουν όλες οι απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες που απαιτεί ένα τέτοιο περιβάλλον, όπως για παράδειγμα οι συναλλαγές να συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με την εταιρία του ΑΧ τον οποίο αντιπροσωπεύει η κινητή μονάδα τιμολόγησης.