Ιστορικό μετρήσεων Merchandising |Galaxy SFA

Ενεργοποιώντας την εναλλακτική οθόνη καταχώρισης μετρήσεων Merchandising, παρέχετε στα mobile στελέχη σας το πλήρες ιστορικό των μετρήσεων ανά είδος και σημείο μέτρησης, βελτιστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο την πρόταση αναπαραγγελίας.

Η λειτουργικότητα βασίζεται στο μηχανισμό “Προετοιμασίας δεδομένων” του “Galaxy” προκειμένου τα δεδομένα ιστορικών μετρήσεων Merchandising ανά είδος και δ/νση επαφής να μπορούν να υπολογιστούν με adhoc ή χρονοπρογραμματισμένη διαδικασία από τον “Scheduler”.

Η διαδικασία απαιτεί :

  • την ενεργοποίηση του μοντέλου “MerchandisingQtyHistory” (Προετοιμασία δεδομένων).

A screenshot of a computerDescription automatically generated

  • την επιλογή στο SyncSetup του παραπάνω μοντέλου στο profile χρήσης, όπως παρακάτω:

 

A screenshot of a computerDescription automatically generated

Για να εμφανιστεί η εναλλακτική εμφάνιση στη συσκευή, πρέπει να ενεργοποιηθεί η παρακάτω παράμετρος στον “Τύπο Δραστηριότητας” .

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Έτσι, στη συσκευή, ο συγκεκριμένος τύπος δραστηριότητας εμφανίζει το ιστορικό των τεσσάρων τελευταίων μετρήσεων ανά γραμμή είδους Merchandising (Ποσότητα και Ημερομηνία μέτρησης).

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated