ΑΠΔ Μαΐου - Δώρου Πάσχα - Αναστολή εργασίας - Manpower

Σύμφωνα με το γενικό έγγραφο ΕΦΚΑ, Α.Π.: 1311644, 24/06/2020, με θέμα «Οδηγίες υποβολής αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ.), Δώρου Πάσχα 2020 από τις πληττόμενες επιχειρήσεις – Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών», ορίζονται τα κάτωθι:

Το Δώρο Πάσχα 2020, θα καταχωριστεί στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου 05/2020, με Κωδικό Τύπου Δήλωσης (04) Συμπληρωματική, ανεξάρτητα εάν καταβλήθηκε στους απασχολούμενους, κατά την περίοδο του 04/2020, του 05/2020 ή του 06/2020, μέχρι 10/07/2020.

Όσον αφορά στην απεικόνιση του Δώρου Πάσχα 2020 σε διακριτή (αποκλειστικά εγγραφές Δώρου Πάσχα), Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) - Κωδικού Τύπου Δήλωσης (04) Συμπληρωματική, ως προαναφέρθηκε, - σας γνωρίζουμε ότι :

  • Η αναλογία του Δώρου Πάσχα που αντιστοιχεί στην περίοδο απασχόλησης έως την ημερομηνία αναστολής της εργασιακής σχέσης, θα απεικονιστεί κατά τα γνωστά με Τύπο Αποδοχών (04)ενώ
  • Για την περίοδο της αναστολής θα απεικονισθεί με διακριτό Τύπο Αποδοχών (19), στην ίδια Α.Π.Δ., με χωριστή εγγραφή.

Η διαδικασία αποτελείται από τα παρακάτω βήματα :

Δημιουργία νέας Κύριας Αποδοχής Δώρο Πάσχα Αναστολής

Καλέστε το μενού Εργασίες ->Έναρξης Μισθοδοσίας ->Συμβάσεις ->Όροι Συμβάσεων -> Κύριες Αποδοχές και δημιουργήστε νέα αποδοχή “Δώρο Πάσχα Αναστολής” με αντιγραφή από την Αποδοχή ΚΑ0007 (Δώρο Πάσχα)

Η νέα αποδοχή λειτουργεί όπως και η αποδοχή Δώρο Πάσχα

Για τη δημιουργία του Δώρου Πάσχα Αναστολής πληκτρολογήστε Insert και εισάγετε τα παρακάτω:

Στον πίνακα 34 - Τύποι μισθ. Στοιχείων ΙΚΑ (Εργασίες έναρξης μισθοδοσίας -> Μισθολογικά στοιχεία -> Εργασίες πινάκων -> Κατάλογος) εισάγετε, με Insert, νέο τύπο, με Κωδ. ΙΚΑ 19 όπως παρακάτω :

Δημιουργήστε, στη συνέχεια, νέα περίοδο Δώρου Πάσχα με βάρος περιόδου μηδέν και υπολογίστε την αναλογία Δώρου Πάσχα Αναστολής.

Προχωρήστε με την ενημέρωση της ΑΠΔ Μαΐου, όπως παρακάτω :

C:\Users\g.koukoula\Desktop\ΔΩΡΟ222\3.png

Δημιουργήστε το αρχείο ΑΠΔ με ένδειξη “Συμπληρωματική και με το συνδυασμό ctrl+K επιλέξτε τις κινήσεις που θέλετε να συμπεριλάβετε στο αρχείο.

C:\Users\g.koukoula\Desktop\ΔΩΡΟ222\44.png