Διασύνδεση κατηγοριών πελατών με κατηγορίες επαφών σε πολυεταιρικό σενάριο λειτουργίας - Galaxy CRM

Στις κατηγορίες πελάτη ενσωματώθηκε μια ιδιαίτερη στήλη η “Εταιρία” για να καλύψει την ανάγκη να διαφοροποιείται ανά εταιρία κάθε κατηγορία πελάτη .

Βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε :

  • Καταχωρίστε “Νέα επαφή”
  • Καλέστε “Ενέργειες” -> Κατηγορίες -> Κατηγορίες πελάτη

  • Στο παράθυρο "Κατηγορίες πελάτη" που θα ανοίξει
  • Επιλέξτε “Κατηγορία” και την τιμή της κατηγορίας στην οποία θέλετε να εντάξετε τον πελάτη και
  • Αποδώστε κάθε κατηγορία πελάτη σε μια εταιρία
  • Πατήστε το πλήκτρο “Αποδοχή” για να επιβεβαιώσετε τις επιλογές σας

Αυτόματη δημιουργία πελάτη όπου κατά την επιλογή του γίνεται διαθέσιμη η κατηγορία ανά εταιρία

  • Καλέστε τη Λίστα πελατών στην οποία έχει δημιουργηθεί ο πελάτης με την κατηγορία ανά εταιρία
  • Επιλέξτε τον

  • Στη σελίδα “Κατηγορίες” Πελάτη είναι διαθέσιμη η κατηγορία στην οποία έχει ενταχθεί ο πελάτης (ανά εταιρία)

Σημείωση : Η λογική είναι ίδια στην περίπτωση καταχώρισης πελάτη όπου θα δημιουργηθεί η επαφή με την κατηγορία ανά εταιρία