Πρόγραμμα καταβολής μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς κύριας σύνταξης για μισθωτούς ως 25 ετών - Personnel N.G.

Σύντομη περιγραφή

Σε συνέχεια των διατάξεων του άρθρου 86 του Ν. 4583/2018(Φ.Ε.Κ. 212/Α’/18-12-2018) και της κατ’ εξουσιοδότηση Υ.Α. Δ.15/Δ’/3220/72/26.2.2019 (Φ.Ε.Κ. 681/Β’/28-12-2019), δημοσιεύθηκε η παρακάτω εγκύκλιος ΕΦΚΑ :

ΕΓΚ 28 – 03/06/2019: Πρόγραμμα καταβολής μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς κύριας σύνταξης για μισθωτούς ως 25 ετών, κατ’ εφαρμογή του Ν.4583/18

Στην εφαρμογή Personnel– NGτροποποιήθηκαν οι συμβάσεις υπολογισμού μισθοδοσίας για τον υπολογισμό της μείωσης και έκδοσης ΑΠΔ για την απεικόνιση της μείωσης στην ΑΠΔ.

ΠΡΟΣΟΧΗ !

  • Πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια, παρακαλούμε όπως κρατήσετε αντίγραφο ασφαλείας των εταιρειών σας
  • Εγκαταστήστε την έκδοση Personnel N.G. 4.07

 

Αναλυτική περιγραφή

Υπολογισμός μείωσης εργοδοτικής εισφοράς

Ενημερώστε στους εργαζόμενους που επιθυμείτε να υπολογιστεί μείωση εργοδοτικής εισφοράς, το πεδίο «Μείωση Ν4583;» (Εργαζόμενος | Λοιπά στοιχεία) με την τιμή «Ν».

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για την ορθή έκδοση του αρχείου Αναλυτικής Περιοδικής δήλωσης ΙΚΑ, βεβαιωθείτε ότι οι η ειδική εκτύπωση έκδοσης ενδιάμεσου αρχείου ΑΠΔ , έχει ως πρότυπη την εταιρία ELXή LLX(ανάλογα με την πρότυπη εταιρία υπολογισμού μισθοδοσίας που ακολουθείτε ELW ή ELLαντίστοιχα).