Διαχείριση Σύνθετων ειδών - Galaxy Retail

Στο Galaxy χαρακτηρίζονται ως σύνθετα είδη όσα δημιουργούνται από άλλα επιμέρους είδη. Τα είδη αυτά αποστέλλονται στο Galaxy Retail με τα συστατικά τους, ενώ ενημερώνεται ο τύπος σύνθεσης με την τιμή “Σύνθεση”, στην καρτέλα τους.

Για την εισαγωγή ενός είδους στο “Galaxy Retail” με τύπο σύνθεσης “Σύνθεση από πωλήσεις” θα χρειαστεί πρωτίστως να παραμετροποιήσετε το είδος αυτό στο “Galaxy”.

Να μεταβείτε δηλαδή στη σελίδα “Οριζόμενα πεδία” και να πληκτρολογήσετε στο πεδίο 1 (String) τη μονάδα .

Όταν το είδος στο Galaxy αναγνωρίζεται ως “Συλλογή”, το είδος αυτό αποστέλλεται στο Galaxy Retail χωρίς τύπο σύνθεσης.

Παραμετροποίηση στο Galaxy Retail

Στο Τμήμα Ρυθμίσεις συνθέσεων ειδών, στις πληροφορίες τερματικών ενσωματώθηκαν οι παράμετροι :

 • Ορισμός συστατικών ως υποχρεωτικά : Τα συστατικά του είδους όταν το είδος είναι “σύνθεση από πωλήσεις” δεν τσεκάρονται ως υποχρεωτικά στην καρτέλα του. Για να γίνουν υποχρεωτικά θα πρέπει να τσεκάρετε την παρούσα παράμετρο.

Σημείωση : Όταν το είδος είναι σύνθεση τα συστατικά του γίνονται υποχρεωτικά.

 • Να μην γίνεται αποστολή συστατικών σύνθεσης με δυνατές τιμές :
  • Κανένα
  • Συλλογή
  • Σύνθεση
  • Και τα δύο

Όταν είναι επιλεγμένο κάποιο από τα παραπάνω την ώρα της αποστολής των συναλλαγών στο “Galaxy” δεν θα αποστέλλονται τα συστατικά για τα είδη των τύπων που έχουν επιλεγεί.

Επιλογή τύπου σύνθεσης για τις κατηγορίες ειδών

Στο πεδίο “Τύπος σύνθεσης” ενσωματώθηκε η επιλογή “Τύπος σύνθεσης” με δυνατές τιμές :

 • Σύνθεση (Composition)

και

 • Σύνθεση από πωλήσεις (Composition from Sales)

Αν επιλέξετε μια εκ των τιμών, τα είδη της κατηγορίας θα εισαχθούν στην εφαρμογή σύμφωνα με την επιλεγμένη τιμή.

Αν η παράμετρος δεν συμπληρωθεί, τα είδη της κατηγορίας θα εισαχθούν στο “Galaxy” με τύπο Σύνθεσης, τον δηλωμένο στο Galaxy :

 • Σύνθεση από πωλήσεις (αν έχει δηλωθεί “1” στο πεδίο 1 (String) των οριζόμενων πεδίων
 • Σύνθεση αν δεν έχει οριστεί μια τέτοια παραμετροποίηση

 

Δείτε ποια βήματα απαιτούνται ως προς τη διαχείριση των ειδών με τύπο σύνθεσης:

 • Σύνθεση
 • Σύνθεση από πωλήσεις

Διαχείριση ειδών με τύπο σύνθεσης : Σύνθεση

Εκτελέστε το action “Λήψη ειδών” μέσω του οποίου ενημερώνεται το “Galaxy Retail” με το είδος και τα συστατικά του, με την προϋπόθεση ότι ο τύπος Σύνθεσης είναι “Σύνθεση” .

Μετά την αποστολή,

 • Ενεργοποιήστε την επιλογή “Μεριδολόγιο” από το μενού “Εστιατορικό”
 • Στην οθόνη του μεριδολογίου που ανοίγει πατήστε το σύμβολο για την εισαγωγή του είδους και των μερίδων παρασκευής

προσδιορίζοντας :

 • την ημερομηνία παρασκευής των μερίδων
 • το είδος βάσει του οποίου θα παραχθούν συγκεκριμένες μερίδες (από το είδος “Α” θα παραχθούν 100 μερίδες).

Σημείωση :

Με την καταχώριση του είδους στο μεριδολόγιο αποκτά αυτόματα τσεκ η παράμετρος “Παρακολουθείται σε μερίδες” (ενσωματωμένη στη 2 σελίδα της καρτέλας του είδους)

Συνεχίστε επιλέγοντας,

 • το χώρο, (στον οποίο οι μερίδες αφορούν)
 • τον αριθμό των μερίδων
 • το όριο προειδοποίησης, (προειδοποιητικό μήνυμα αν το υπόλοιπο, πέσει κάτω από το ορισμένο όριο)