Έκδοση τιμολογίου σε ακυρωμένη απόδειξη εισόδου (με license πρατηρίου)

Το πλήκτρο ενεργειών “Αντικατάσταση” ενσωματώνει εκτός της Αντικατάστασης απόδειξης εισόδου και μια νέα επιλογή την Έκδοση τιμολογίου σε ακύρωση απόδειξης εισόδου.

Το ποια επιλογή θα ενεργοποιηθεί κάθε φορά εξαρτάται από το αν - πριν την αντικατάσταση - έχει ή δεν έχει γίνει ακύρωση της απόδειξης λιανικής που εκδόθηκε αυτόματα από το Σύστημα εισροών εκροών .

Πως ενεργοποιείται

Η διαδικασία απαιτεί να επιλέξετε από τη λίστα των παραστατικών την επιθυμητή εγγραφή και να κάνετε δεξί κλικ. Ενεργοποιείται λίστα επιλογής, η οποία ενσωματώνει την επιλογή Αντικατάσταση με την :

  • Αντικατάσταση απόδειξης εισόδου
  • Έκδοση τιμολογίου σε ακύρωση απόδειξης εισόδου

ή

να πατήσετε το κουμπί “Αντικατάσταση”

1η περίπτωση

Αν η απόδειξη εισόδου ΔΕΝ έχει ακυρωθεί ενεργοποιώντας “Αντικατάσταση απόδειξης εισόδου” εκτελείται :

  • Έκδοση τιμολογίου σε αντικατάσταση απόδειξης εισόδου και
  • Αντιλογισμός με έκδοση ειδικού ακυρωτικού στοιχείου της απόδειξης που αντικαθίσταται

Ανατρέξτε για λεπτομέρειες στο κείμενο (προηγούμενης έκδοσης) : Αντικατάσταση απόδειξης εσόδου και χρήση αντιλογισμού ως ειδικό ακυρωτικό στοιχείο

Σε αυτή την περίπτωση, έκδοσης δηλαδή τιμολόγιου σε αντικατάσταση της απόδειξης λιανικής από πρατήριο χωρίς να προηγηθεί έκδοση ειδικού ακυρωτικού στοιχείου παραδίδεται στον πελάτη η ΑΛΠ μαζί με το τιμολόγιο, σύμφωνα με ότι προβλέπει η ΠΟΛ 1009/2012, η οποία παραμένει σε ισχύ μέχρι σήμερα.

Σημείωση : Αν στις παραμέτρους διαχείρισης πωλήσεων έχει δηλωθεί απαγόρευση στον Έλεγχο μεταβολών/διαγραφών, τότε δεν επιτρέπεται η ακύρωση/διαγραφή του παραστατικού αντικατάστασης .

2η περίπτωση

Αν η απόδειξη εισόδου έχει ακυρωθεί, καθίσταται ενεργή μόνο η επιλογή “Έκδοση τιμολογίου σε ακύρωση απόδειξης εισόδου” (ενώ τίθεται ανενεργή η πρώτη επιλογή “Αντικατάσταση απόδειξης εισόδου”) για την έκδοση τιμολογίου που θα αντικαταστήσει την απόδειξη εισόδου.

Σε αυτή την περίπτωση, όπου πρώτα γίνεται ακύρωση της απόδειξης εισόδου με έκδοση ειδικού ακυρωτικού στοιχείου και κατόπιν έκδοση του τιμολογίου, παραδίδεται στον πελάτη μόνο το τιμολόγιο (η ΑΛΠ επισυνάπτεται στο ακυρωτικό) .   

Το τιμολόγιο που εκδίδεται σε ακύρωση απόδειξης εισόδου δε θα αναφέρεται ως “Αντικατάσταση”, αλλά συνδέεται με την απόδειξη μέσω των “(Λοιπών) Συνδέσεων Παραστατικού”

Μετασχηματισμός /Συγκέντρωση Παραστατικών πωλήσεων

Στην οθόνη του Μετασχηματισμού/Συγκέντρωσης Παραστατικών πωλήσεων και ειδικότερα στο τμήμα Να γίνει συγκέντρωση παραστατικών (ανά) προστέθηκε το κριτήριο “Κωδικό καυσίμου παραστατικού.

Σημείωση : Αν στα παραστατικά πωλήσεων προς μετασχηματισμό, το πεδίο "Κωδικός Καυσίμου" του παραστατικού έχει την τιμή Μη μοναδικός κωδικός καυσίμου, τότε για αυτά τα παραστατικά θα γίνει ξεχωριστή συγκέντρωση, εφόσον ο τύπος παραστατικού πώλησης στον οποίο θα μετασχηματισθούν το επιτρέπει (δεν έχει επιλεγεί δηλαδή να γίνεται έλεγχος μοναδικότητας καυσίμου).

cid:image001.png@01D50741.B87D3660

Καταστάσεις Πωλήσεων 

Στην οθόνη ορισμού της εκτύπωσης “Έλεγχος Παραστατικών Πωλήσεων” και της εκτύπωσης Λογιστική Πωλήσεων” των “Καταστάσεων Πωλήσεων ενσωματώθηκαν δύο νέα πεδία Εμφάνιση μόνο και Εξαίρεση για την εμφάνιση ή εξαίρεση συγκεκριμένων παραστατικών, σύμφωνα με την επιλογή σας στο πεδίο αυτό :

  • Όσων έχουν αντικατασταθεί
  • Αντικαταστάσεων
  • Αντιλογισμών
  • Όσων έχουν αντικατασταθεί & αντικαταστάσεων
  • Όσων έχουν αντικατασταθεί & αντιλογισμών
  • Όλων των παραπάνω