Βελτιώσεις SEn e-books |Έκδοση 9.70.3

Μαζική διαδικασία ενημέρωσης στοιχείων ΑΑΔΕ στα Παραστατικά – Άρθρα

Με τη διαδικασία της μαζικής ενημέρωσης στοιχείων eBook μπορείτε να αλλάξετε ή να συμπληρώσετε μαζικά τα στοιχεία ΑΑΔΕ στα εμπορικά /χρηματοοικονομικά παραστατικά και λογιστικά άρθρα. Η διαδικασία της ενημέρωσης εκτελείται επιλέγοντας “Μαζική Ενημέρωση Στοιχείων eBook από το μενού κάθε οντότητας ή μέσω σχετικής επιλογής από τις λίστες των αντίστοιχων οντοτήτων.

ΒΗΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ


Δείτε τα βήματα που θα ακολουθήσετε για να αλλάξετε μαζικά τη δηλωμένη παραμετροποίηση ΑΑΔΕ στα παραστατικά /άρθρα ή να την συμπληρώσετε σε κενές εγγραφές .

Παραμετροποίηση Τύπων παραστατικών


Παραμετροποιήστε κατάλληλα τους τύπους παραστατικών – άρθρων αντιστοιχίζοντας τους τύπους που χρησιμοποιείτε για την καταχώριση των εγγραφών σας, με κάποιο από τα είδη παραστατικών ΑΑΔΕ (όπως στην παρακάτω οθόνη).

Μαζική Ενημέρωση Στοιχείων eBook από το μενού κάθε οντότητας


Καλέστε Μαζική Ενημέρωση Στοιχείων eBook από το μενού της εκάστοτε οντότητας (παραστατικά πωλήσεων, παραστατικά αγορών, χρηματοοικονομικά παραστατικά, λογιστικά άρθρα)

Η διαδικασία εκτελείται μέσω διαδοχικών οθονών (τύπου Wizard).

1η οθόνη


Συμπληρώστε τα κριτήρια επιλογής των κινήσεων :

 • Ημερομηνία έκδοσης (ημερολογιακό εύρος έκδοσης)
 • Ημερομηνία καταχώρησης (παραστατικά που καταχωρίστηκαν μέσα σε συγκεκριμένο ημερολογιακό διάστημα)
 • Τύποι παραστατικών (εμφανίζονται προς επιλογή μόνο όσοι τύποι έχουν στοιχεία ΑΑΔΕ)
 • Σειρές (αν σας ενδιαφέρουν παραστατικά συγκεκριμένης σειράς)
 • Αριθμό (από - έως)
 • Μόνο Ενημερωμένα παραστατικά (υποδείξτε αν η διαδικασία θα συμπεριλάβει μόνο τα ενημερωμένα παραστατικά ή όλα (πρόχειρα/ενημερωμένα)

Ενεργοποιήστε το πλήκτρο “Επόμενη”

2η οθόνη


Σε επίπεδο επικεφαλίδας επιλέξτε,

 • αν θα ενημερώνονται όλες οι εγγραφές ή μόνο οι κενές (όσες δεν έχουν τιμή δηλαδή) με τα στοιχεία ΑΑΔΕ (τύπος ΑΑΔΕ, χαρακτηρισμός ΑΑΔΕ κ.λπ.)

Σε επίπεδο γραμμών (είδη, λογαριασμοί, πάγια, επιβαρύνσεις) δηλώστε ,

 • τον χαρακτηρισμό κίνησης ΑΑΔΕ είτε καταχωρίζοντας συγκεκριμένη εγγραφή (π.χ. είδος και χαρακτηρισμό κίνησης ΑΑΔΕ) ή γενικά χωρίς να οριστεί κάποια εγγραφή είδους. Στην τελευταία περίπτωση όλες οι γραμμές θα έχουν αυτόν τον χαρακτηρισμό κίνησης ΑΑΔΕ.

Τα πεδία που συμμετέχουν στη διαδικασία (ανά οντότητα) είναι :

Παραστατικά Αγορών/Πωλήσεων

Επικεφαλίδα

 • Τύπος ΑΑΔΕ
 • Χαρακτηρισμός Κίνησης

Γραμμές

α) Ειδών

 • Χαρακτηρισμός Κίνησης

β) Λογαριασμών

 • Χαρακτηρισμός Κίνησης

γ) Παγίων

 • Χαρακτηρισμός Κίνησης

δ) Επιβαρύνσεων

 • Χαρακτηρισμός Κίνησης

Χρηματοοικονομικά Παραστατικά

Επικεφαλίδα

 • Τύπος ΑΑΔΕ
 • Χαρακτηρισμός Κίνησης
 • Διάταξη Απαλλαγής ΦΠΑ

Γραμμές Λογαριασμών

 • Χαρακτηρισμός Κίνησης

 

Λογιστικά Άρθρα

Επικεφαλίδα

 • Τύπος ΑΑΔΕ
 • Τρόπος Πληρωμής
 • Διάταξη Απαλλαγής ΦΠΑ

3η οθόνη


Στην οθόνη “Εμφάνισης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης” πατήστε το πλήκτρο “Δημιουργία”.

Στο τέλος της διαδικασίας θα εμφανιστεί κείμενο μηνύματος για την επιτυχή μεταβολή των στοιχείων eBook στις εγγραφές που βρέθηκαν (βάσει κριτηρίων)

Μετά τη διαδικασία ενημέρωσης στοιχείων eBook μπορείτε, από τη λίστα της “Διαχείρισης παραστατικών” (π.χ. πωλήσεων) να δείτε τα μεταβαλλόμενα στοιχεία της κίνησης ,

 • στην επικεφαλίδα του παραστατικού (στο τμήμα “Στοιχεία ΑΑΔΕ” της σελίδας “Στοιχεία ΓΓΠΣ/ΑΑΔΕ”)

 • στις γραμμές του παραστατικού (στη σελίδα “Στοιχεία ΑΑΔΕ της Γραμμής Είδους)

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα περιεχόμενα (επικεφαλίδα /γραμμές) θα προσαρμοστούν ανάλογα με την οντότητα στην οποία βρισκόσαστε τη στιγμή που εκτελέσατε τη διαδικασία αλλαγής στοιχείων eBook.

Για παράδειγμα,

Χρηματοοικονομικά Παραστατικά (Γραμμές Λογαριασμών)

Λογιστικά Άρθρα (επικεφαλίδα)

Ένα άλλο σημείο ενεργοποίησης μεταβολής στοιχείων eBook,

Μαζική Αλλαγή Στοιχείων eBook από τις λίστες παραστατικών (αγορών / πωλήσεων / χρηματοοικονομικών) – λογιστικών άρθρων


 • Μεταβείτε στην επιθυμητή λίστα παραστατικών (π.χ. παραστατικά πωλήσεων)
 • Επιλέξτε τα υποψήφια προς μεταβολή παραστατικά
 • Επιλέξτε και από εκεί “Αλλαγή Στοιχείων eBook”
 • Συνεχίστε τη συμπλήρωση των κριτηρίων (στον οδηγό που εμφανίζεται) σύμφωνα με τα προαναφερθέντα βήματα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στη λίστα Λογιστικών Άρθρων η αλλαγή στοιχείων eBook εκτελείται ενεργοποιώντας το σύμβολο .